آينده از آن ملتي است كه گذشته خود را مي شناسد

 

 

 

 - به مناسبت28 ارديبهشت روزجهاني موزه وميراث فرهنگي فرصتي شدتامصاحبه اي داشته باشيم با«عباس زحمتی ايرج»  کارشناس ارشدومعاونت حفظ و احياء آثار تاريخی ا ستان خراسان شمالی كه به عنوان اولين سئوال برسيديم:

*به چه جيزهايي ميراث فرهنگي گفته مي شود؟جون برخي ازمردم فقط بناهاي تاريخي وباستاني راميراث فرهنكي مي دانند0

- ميراث فرهنگي،  شامل آثار باقيمانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان درطول تاريخ مي باشد وباشناسايي آن زمينه شناخت «هويت وخط حركت فرهنگي» او ميسر ميگردد ميراث فرهنگي هر كشور،در واقع، آيينه «جان» ،«انديشه» و«معنويت» آن است0 ميراث تمدن  هر ديار، درحكم دريچه هاي است ،كه به سوي روحيات وخلق خوي وآداب ورسوم ساكنين آن ديار باز ميشود.

*دربحث گفتگوي تمدن هااين مقوله چه جايگاهي دارد؟

- امروزه رسالت سازمان ميراث فرهنگي آگاه ساز ي مردم به ميراث ارزشمند وبرنامه ريزي هاي دقيق فرهنگي ،عمراني در جهت نگهداري ازآنهاست ،اگر چه پاسداري از ميراث فرهنگي وجهه اي جهاني يافته ونهادهاي وابسته با تشكيل ستادهايي براي بازيابي ونگهداري ازآنها مي كوشند ولي شكي نيست كه امروزه ملتها واقوام براي گفتگو وهم انديشي بيشتر نيازمند شناخت يكديگرند وازاين رو ميراث فرهنگي ويادمانهاي تاريخي از مهمترين ابزارهاي اين گفتگوست.

* «آينده از آن ملتي است كه گذشته خود را مي شناسد0»اين شعاري است كه هميشه شنيده مي شودرمزورازاين پيام جيست؟

-. رمز اين پيام در شناخت ويادآوري خاطره تاريخي يك ملت نهفته است، دستاوردهاي مادي ومعنوي گذشتگان از گردوغبار تاريخ سر برون مي آورد وعناصر جاندار آن پويا مي شود ودر زندگي امروزه نقشي ديگر مي پذيرد.ميراث فرهنگي هر كشور، كه عصاره شخصيت وجودي وهويت فرهنگي ،اعتقادي وسياسي هر ملتي در تاريخ بوده وهر ملتي همان قدر داراي شخصيت هويت واصالت ريشه وارزش تاريخي است، كه مستنداتي به عنوان ميراث فرهنگي از خود ارايه نمايد0

*جه احساسي به مردم باديدن وشناختن ميراث فرهنگي دست ميدهد؟

- احساس داشتن«هويتي اصيل واستوار»درانسان ها به وجودمي آيد،لب به تحسين مي گشايند واز فرازونشيبها وتجربيات تلخ وشيرين گذشتگان درس عبرت مي گيرند0اين احساس رادرآثارتاريخي وبا ستاني به جامانده ازنياكان وموزه هامي شودديد.

*بنابراين باتشكيل موزه هاهم مي شوداين احساس رابه مردم منتقل كرد؟

بله ،اولين اقدامي كه درمورد نگهداري آثارواشياء(مستندات تاريخي)به نظررسيدساخت همين موزه هامی باشدوموزه ها بنيادهاي اساسي هستند، كه به وسيله آنها مي توان ميراث ارزشمندي را كه درطي قرون واعصار به جا مانده اند ازگزند زمانه حفظ وامكان ديدارشان را براي مردم فراهم ساخت ،از طريق موزه ها ميتوان هنرهاي ملي معاصر را به مردم وجهانيان شناساندوبامراكز علمي وفرهنگي وموزهاي دنيا ارتباط فرهنگي وهنري برقرار كردو احساس هويت داشتن رادرآنهابه وجودآورد0 

* خلاصه هويت تاريخي راجايگزين سرگردانيهاي فرهنگ وارداتي وضد ارزشهاي غربي نمود0

-   دقيقاجنين است ايران سرزميني باپيشينه ديرين ويكي از پنچ كشور داراي تمدن كهن است، ودر خود ،ميراث كهن وباارزشمندي را جاي داده است، كه معرفي ،بازسازي ، حفاظت وكاربريهاي گوناگون آنها متناسب با زمان ميتواند در دورهايي كه «بحران هويت» يك معضل است و«تهاجم فرهنگي» سرزمينهاي کهن را آماج خود قرار داده است يكي از راهكارهاي آشنايي نسلهاي امروز و اقدامي در مورد شناخت آثار تاريخي باشد وملتهاي كه از حيث تمدن وصنعت جلوتر هستند، بيشتر به اين نكته دلبستگي دارند، كه بدانند وبفهمند كه ريشه هريك از مظاهر زندگي از چه زمان بوده، ودركدام محل نشو ونما يافته است.

*دردنياي مادي امروزي چراتوجه به آثارباستاني روزبه روزبيشترمي شود؟

اهميت آثار باستاني ازنظر جنبه معنوي  و وارستگي آن است كه روح بشر بر اثر گرفتاريهاي مادي تشنه آنست وروزبه روز هم بيشتر نيازمندي خود را به تسكين التهاب و هيجان روحي كه بر اثر زندگي سراسر مادي وماشيني كنوني براي او فراهم گرديده است، احساس مي كند، چون انسان هانمي توانندذوق زيبا شناسي وزيباپرستي خودرافراموش كنندوچه زيبايي هاي باشكوهي دراين آثارمي توان ديد؟از طرف ديگر بناهاي تاريخي كه درشهرهاي مختلف هستند بهترين عامل زينت وزيبايي همان شهربوده و در حكم قباله و سند تاريخ آنجا محسوب ميشوند.

*اولين موزه هاچگونه ودركجاشكل گرفتند؟

اولين موزه رابه قرن 7قبل ازميلادو«آشوربني بال» نسبت ميدهندولي   تشكيل موزه به معناي نوين آن بر مي گردد به سده هاي       18و19      ميلادي در اروپا كه درآن سالها آثار واشياي تاريخي ،مخصوصا از بين النهرين كشف گرديده واز اين آثار استفاده هاي زيادي در جهت اثبات گفته هاي تورات وانجيل مي شد

*جرادركشورهاي شرقي اين موزه داري ديرترشكل كرفت؟

- در كشورهاي شرقي به دليل نوع تفكر درون گرايي ، كمتر درپي اثبات علل وقايع از طريق مادي وتجربي بودندومسائل معنوي براي آنها راه گشا بود وسعي ميكردند بيشتر مسائل را ماوراي طبيعه فرض كنند وبه اين تفكر اعتقاد دارند در حاليكه دركشورهاي غربي افكار اروپايي بعد از «قرون وسطي» نسبت به كليسا وكتاب مقدس تغيير كرده وآن جذبه را نداشت با پيداشدن آثارتمدن هاي ذكر شده در كتاب مقدس در بين النهرين يا فلسطين تا حدودي اعتقادآنها نسبت به كتاب مقدس محكمتر شد .مي توان گفت انگيزه تاسيس موزه در شرق به خاطر لزوم حفظ هويت وپشتوانه فرهنگي در مقابل فرهنگ مادي غرب بوده است .

* به اهداف موزه هاهم اشاره اي داشته باشيد

موزه ها، بنيادي اساسي هستند، كه به وسيله آنها ميتوان ميراث ارزشمندي را كه در طي قرون واعصار به جا مانده اند از گزند زمانه حفظ كرد وامكان ديدارشان را براي مردم فراهم ساخت .مطالعه وتحقيق دراين يادگارها ويادمانها ي تاريخي« چراغ روشني» است كه ما را در دهليزهاي تنگ وتاريك صدها هزارسال پيش به جلومي برد وبه فرهنگي اصيل ريشه دار ومحكم دست مي يا بيم كه سيل حوادث تاثيري بر پيكره استوار آن نداشته است .

جمع آوري ، تحقيق ، نمايش وعرضه اين آثار و اشياء ميتواند پشتوانه  اي از فرهنگ، مليت ، مدنيت ، وعظمت ملي وقومي باشد. از طريق موزه ها ميتوان هنرهاي ملي معاصر را به مردم وجهانيان شناسانده با مراكز علمي وفرهنگي وموزه هاي دنيا ارتباط فرهنگي وهنري برقرار كرد موزه ها، در اصل« آيينه تمام نماي تاريخ ،فرهنگ، اعتقادات و باورها و خلاصه تمامی ابعاد مادي ومعنوي زندگي انسانها ست» .

*درايران آشنايي باموزه ازچه زماني آغازشده است؟

-   درايران آشنايي با موزه به سال 1290هجري قمري باز ميگردد يعني زماني كه ناصرالدين شاه از سفر فرنگ بازگشت اودستور داد تا در ارگ سلطنتي موزه ای تاسيس وراه اندازي شود .اما این موزه مانند همزادان خود در اروپا جنبه اي  خصوصي واشرافي داشت .

* ازجه زماني موزه به مفهوم واقعي درايران شكل كرفت ؟

-   گام اصلي در زمينه ايجاد موزه به معنا ومفهوم امروزي با «بنياد موزه ملي» در ايران برداشته شد . اين موزه درسال 1295 هجري شمسي تاسيس گرديد كه شامل 270عدد شيئي بوده ومحل موزه ابتدا در يكي از تالارهاي وزارت معارف بود و سپس به تالار« كاخ مسعوديه» منتقل شد.ودرسال 1315 نيز به ساختمان جديد «موزه ايران باستان» انتقال يافت

*ولي امروزه موزه داري منحصربه آثارواشيا باستاني وتاريخي نيست 0

-         دقيقاچنين است امروزه موزه ها منحصر به آثار واشياء باستاني وتاريخي يا به اصطلاح زير خاكي نیستند ،وطيفي بسيار متنوع وگسترده يافته اند،مانند موزه هاي «هنرهاي معاصر» ،«تاريخ طبيعي» و« هنرهاي ملي» ،«علوم وفنون» ،«زيست شناسي» ،«كاخ موزه ها» و.............

*چه تعريفي ازيك موزه موفق داريدياباچه ملاكي موزه هاي برتررامي شودارزيابي كرد؟

- راز موفقيت موزه ها درپاسخ  اين پرسش نهفته است كه : «چه چيزي را چه زماني به جامعه ارائه كرد ؟»موزه بايد چيزي را ارائه كند كه درآن مقطع زماني ،جامعه به آن نيازمند است واين شيوه ، زماني ميسر است كه موزه ها با جامعه در تماس باشند وگفتگو بين اين دو استمرار يابد. از این رو، موزه بايد چیزی را از گذشته برگزيند ، به تحليل كشد عرضه كند كه پاسخگوي پرسش هاي امروز باشد ، هر گذشته اي براي هر حالي ،پرسش نيست . گذشته بايد انتخاب شود،دگرگون شود وبه زبانحال تغيير یابد.موزه ، انسان را از قرارداد هاي تحميلي زمان حال ،مي رهاند با فضايي متفاوت به انسان مجال  مي دهد تا به اقتضاي توان واستعدادش دگر گونه بينديشد ، فكري ،جايگزين فكر امروز را به او القاءميكند

تاريخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۸:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

خوش رکاب (قسمت 15)

پشت نوشته کامیون ها،اتوبوس هاووسایل نقلیه عمومی جملات وابیات واحادیث زیبایی است که بیانگرفرهنگ وبینش واحساس رانندگان است از15سال قبل جمع آوری این عبارات وشعارکه بیش از2000تاست صورت گرفته وامیدوارم روزی عمری باشدوبه چاپ مجموعه آنهااقدام شود.

 

   1.    تكيه گاه زندگاني، مادر0

   2.    تلخي زندگي ام ،حاصل بي تجربگي است .

   3.     تلخ وشيرين 0

      4.         تلخي عمربشر،حاصل بي تجربگي است 0                                    

   5.    تمام ناتمام من ،باتوتمام مي شود0

   6.    تنهــا0

   7.    تنهادرميان تن ها 0

   8.    تنهامايع سفيدكننده دل ،اشك چشم است.

   9.    توباخودميبري دلها0

  10.   تنهاحواسم سوي توست 0

  11.   تنهامحبّت 0

  12.   توبرگشتي دوباره ،عجب خوب كاري كردي 0

  13.   تويي طلا؟ توروچي بلا؟

  14.   تودرمن آتشي هستي كه خاموشت نخواهم كرد 

       فراموشـم مكن هرگزفراموشـت نخواهـم كرد0

  15.   تورابه اندازه شبهاي هستي دوست دارم 0

  16.   توراچشم درراهم شباهنگام.

  17.   تورادارم چه غم دارم ،زحال من توآگاهي.

  18.   توسايه گاهي ، واسه غريب خسته ازسفر

       يك آشيوني واسه پرنـده شكستــه پر0

  19.   توسربالايي عشقت ،به روغن سوزي افتادم 0

  20.   توعمري درهواي خويش بــودي    

       يه عمري  درهواي اين وآن باش 0

  21.   توغزال گلشن حسني 0

  22.   توفان صحرا0

  23.   توكزمحنت ديگران بي غمي

       نشايدكه نامت نهنــدآدمي 0                                                      

  24.   توكلت علي الله0

  25.   توكه درسفري بروبه سلامت 0

  26.   توكه نوشم نيي، نيشم چرايي؟

  27.   توكه همراه شب تارمني 0

  28.   توگفتـي گل درآيدموميــايم

      گل عالم تموم شدكي ميايي ؟

  29.   توميروي به سلامت ،  سلام مابرسان 0

  30.   توچشات نوراميــده 0

  31.   توگلي وقامتت گلدسته .

  32.   تومثل عبادتم مقدسي.

  33.   تومحشري 0

  34.   تو، مرادرانتظاري 0

  35.   توهم خوبي0

  36.   تويي اميـــّـدتنهـــايان خدايا  

       توراهستم توراخواهان خدايا0

  37.   تي بلامي سر(دردوبلات بخوره تو سرمن )0

  38.   تيرعشقت ، لاستيك قلبم راپنچركرد، باورنداري فس.

                           ج

   1.    جاده ،تسليم راننده بااحتياط است 0

   2.    جان مولاسبقت بيجامگير0                                                       

   3.    جان نثاران حسيني 0

   4.    جزتوكل  برخـداسرمايه دربازارنيست   

      هركه راباشدتوكل كاراودشوارنيست 0

   5.    جزدرتوقبله، نخواهيم ساخت 0

   6.    جزره حق، رهي نپيمودعلي(ع) 0

   7.    جزيادعزيزت، مراهمسفري نيست 0

   8.    جگرشيرنداري ،سفرعشق مرو0

   9.    جگرهاخون شود،تايك پسر،مثل پدرگردد0

  10.   جلوه حق 0

  11.   جمال توراعشق است، ياعلي 0

  12.   جمال چهره توحجّت موجه ما0

  13.   جوادالائمه ،ادركني 0

  14.   جوان مظلوم ، برگردي 0

  15.   جواني رانكوداركه اين مرغ وحشي

      نمانــــددراين خانــه استخـــواني 0

  16.   جهان رااگراصفهـاني نبود   

     جهان آفرين راجهاني نبود0     

جيران0                                                       

تاريخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

 

           گل نوشته ها

 شعارنوشتن بردرودیوار،بربالاترین ویاقسمت تحتانی اطلاعیه واعلامیه هادردوران مبارزاتی مردم درسراسرجهان ،امری عادی بوده است که این موضوع دردوران مشروطیت درتاریخ ایران نیزضبط شده است به طوری که متحصنین درسفارت انگلیس ،چون ازاصناف گوناگون بودندهرصنفی ،شعاری رادرمحل استقرارخودنوشته بودندمثلا:

صنف کتاب فروش :                علم سیاسی است درکتاب الله    چراعمل نکنی لااله الاالله

شیشه فروشها:            ساقی زمرحمت چویکی جام پرکند    اول نظربه سلسله شیشه برکند

نجارها:فخرم همین بس است زاصناف محترم    نجارم وزنوح سخی ارث می برم

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ،شعارنویسی برروی درودیوارشهررونق گرفت وبه هرکوی وبرزن ،شهروروستاکه می رفتی دههاشعاربردیوارهانقش بسته بودوهریک پیامی ،نویدی ،امیدی می دادندوارزش های انقلاب اسلامی رایادآوری می کردنداین رسم نیکوبه ادارات ونهادهانیزسرایت کردودرقالب تراکت وپوستر،جملاتی،درصددالقای ارزشی شدند...ایرانیان همیشه درطول تاریخ به اهل شعروشاعری معروف بودندواگرشاعرنبودنداحترام خاصی برای شعروشاعران قائل بودندواشعارزیادی راازحفظ بودندوگاه این اشعارزینت بخش بناهای تاریخی،درودیواراتاق های پذیرایی وبرروی اشیاءولوازم منزل می شدندواین نگارش اشعاربه خصوص باخط زیباازسویی موجب حظ بصرمی شدوازدیگرسوی هربیننده بادیدن آن هرروزدرمقابل پیامی که توصیه اخلاقی واندرزی رابه اوتلقین می کردقرارمی گرفت وچه بسادرروحیه واخلاق اهل منزل اثرداشت مثلابرروی بدنه شش تاریاهمان تارنوشته بودند:

خشک چوبی ،خشک سیمی ،خشک پوست                         این صدای کیست جزآوای دوست؟

برروی قلمدان :بشکنی ای قلم ای دست اگر                               پیچی ازخدمت محرومان سر

درحاشیه سفره قلمکار:

ای درکنارخوان تو،خورشید،قرص نان                         وی ریزه خوارسفره ی جودتوروزگار

بربالای بخاری :گل شراب وگل آتش وگل عارض             اگرغلط نکنم فصل گل زمستان ست

روی قندان:دعوی به لب نگارمی کردنبات                  زان روی سه سیخ دردهانش کردند(1)

روی بدنه کاسه چینی ومسی:

برمثال کاسه درهرکوره ای گردیده ام                   همچوقاشق، دستیاری بی غرض کم دیده ام

درحاشیه پرده قلمکار: باش چون پرده رازدارکسان    تانگردندازتوافسرده   پرده رازکسی نگفته به کس    هیچکس رازخودنیازرده    پرده پوشی نموده عیب کسان   دیده امابرونیاورده    حفظ اسراروپرده پوشی را  یادبایدگرفت ازپرده

روی قفل :برلبش قفل است وبردل رازها   لب خموش ودل پرازآوازها

روی تخته نرد:         گرکارجهان به زوربودی ونبرد              مردازسرنامردبرآوردی گرد  

                             این کارجهان چوکعبتین است وچونرد   نامردزمردمی برد،چتوان کرد؟

درکنارقاب آئینه:صورت خودچوبنگری ،نازتوبیشترشود      کاش نمی گذاشتندآینه روبروی تو

یا:                                     آینه گرنقش توبنمودراست   خودشکن آئینه شکستن خطاست .

روی شمعدان نقره:

توشمع انجمنی یک زبان ویک جان باش                       خیال وکوشش پروانه بین وخندان باش

روی قلیان نقره :

قلیان به دست ازدردرآی ای دلبرسیمین برم                       بانازقلیانم بده ،بی نازبنشین دربرم

دورمنقل :   ازآن به دیرمغانم عزیزمیدارند                     که آتشی که نمیردهمیشه دردل ماست

روی قبضه تفنگ :درظاهرمن نگه کنی چون میلم    درروزمصاف سوراسرافیلم 

                       گرنیم نظرزگوشه چشم کنی (2)             دربردن جان شریک عزرائیلم

روی شانه چوبی :

باش چون آینه که عیب ترا                                                 همه رادیده ،روبروگوید

نه که چون شانه باهزارزبان                                           پشت سررفته موبه موگوید

-----------------------------------------------

1-اشاره به نخهای شاخه نبات

2-اشاره به بستن یک چشم درموقع تیراندازی

         تاريخ : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۱۵ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

به مناسبت هفته معلم جاداشت مطلبی مناسب نوشته شودولی «محض ریا، جهت اطلاع»مصاحبه ای راکه دراولین سال بازنشستگیم ، بامن داشتند(برخلاف این مصاحبه ، بعدازاین من مصاحبه کننده شدم)تقدیم حضورمی کنم امیدکه حرفی برای گفتن داشته باشد.

گفتگويي صميمانه بااحسان سيدي زاده

 

كمتركسي ازسرگروههاي تاريخ استان خراسان راسراغ داريم كه احسان سيدي زاده سرگروه تاريخ شهرستان بجنوردرانشناسد0زماني كه دردومين همايش سراسري سرگروههاي تاريخ خراسان (ارئديبهشت 1371درشهرجغتاي )دركلاس درسش نشستيم تاشيوههاي نوين آموزش تاريخ راازاوبياموزيم ،خودسرفصلي شدتاسايردبيران تاريخ نيزابتكاراتي رابراي ارتقاءكيفيت آموزش تاريخ مطرح كنندبعدازآن نام سيدي زاده درذهن سرگروههاي تاريخ مترادف شدبانماداستفاده ازتكنولوژي آ‚وزشي درتدريس تاريخ ومتعاقب آنارتباطات گسترده دبيران تاريخ سطح استان باايشان 0

احسان سيدي زاده دركارنامه آموزشي وپژوهشي خودسابقه تدريس دردانشگاه ،مراكزتربيت معلم وسايرمراكزآموزشي شهرستان بجنوردوهمچنين تاليف چندين كتاب ومقاله ارزشمنددرموردتاريخ ،تمدن وفرهنگ منطقه بجنوردرادارد0

وي درسال تحصيلي جاري وبعدازسي سال خدمت علاقمندانهوصادقانه به فرزندان اين آب وخاك ودرشرايطي كه گروه تاريخ بجنوردرتبه اول رادرفعايت گروههاي تاريخ سطح استان احرازكرده بودبه افتخاربازنشستگي نائل شد.گروه تاريخ استان درراستاي استفاده ازتجارب اين معلم دلسوز،گفتگويي صميمانه راباايشان انجام داده است كه ازنظرخوانندگان گرامي مي گذرد0

آقاي سيدي زاده باتشكرازاينكه اين فرصت رادراختيارماقرارداديداگرممكن است به عنوان اولين سوال ضمن معرفي ،خلاصه اي ازسوابق آموزشي وپژوهشي خودرابيان كنيد0

سيداحسان سيدي زاده هستم ،متولددوم بهمن 1334شهرستان بجنوردكه دوران تحصيلات ابتدايي رادر«دبستان 15بهمن »وسيكل اول رادردبيرستان «دهقان»(حسن آبادي)شهرستان بجنوردگذراندم وبراي تحصيل دردانشسراي مقدماتي به شهرستان قوچان رفتم كه پس ازپايان آن دوسال به استخدام آموزش وپرورش شهرستان بجنورددرآمدم 0پس ازاخذديپلم تجربي به صورت متفرقه ،دركنكورسال 1357شركت كردم وباآنكه رتبه خوبي دركارنامه گزينش دانشجوداشتم به خاطرعلاقه اي كه به رشته تاريخ داشتم اين رشته رابعنوان اولين انتخاب برگزيده ودردانشگاه فردوسي مشهدمشغول تحصيل دشم 0درطي اين دوران خدمتم تاكنون كه به افتخاربازنشستگي نائل شدم درمقاطع ابتدايي ،راهنماي ،دبيرستان ،دانشگاه وتربيت معلم به تدريس اشتغال داشتم كه بيشترين مدت خدمتم درتربيت معلم بجنوردبعنوان «مدرس »و«مسئول تكنولوژي آموزشي »سپري شد0درسال 1358دردرس «جغرافياي تاريخي »كه بامرحوم دكترنبئي داشتم تحقيقي درموردبجنوردبه من پيشنهادشدكه انگيزه اي قوي براي كاركردن روي تاريخ شهرستان بجنوردشد0دوكتاب ،نشريات ومقالات متعددوجمع آوري اسنادومطالب گوناگون دررابطه بااين شهرستان حاصل كارم تاامروزبوده كه باهمكاري صداوسيماي مركزخراسان درتهيه برنامه هاي گوناگون راديويي وتلويزيوني راجع به بجنورد،نقش كوچكي داشتم 0درسال 1381به افتخاربازنشستگي نائل شدم0

يكي اززيباترين جلوه هاي معلمي وشاگردي تداوم ارتباط معنوي وعلمي بين شاگردواستادبعدازپايان تعليم وتدريس است آياشمابه عنوان يك شاگردقديمي اين ارتباط رابامعلمين واساتيدخودحفظ كرده ايد؟

بابسياري ازآنان منجمله مرحوم دكترحائري ،مرحوم دكترنبئي ،مرحوم دكترخواجويان  ،استادمحترم جناب آقاي لطفي ارتباط مكاتبه اي ياحضوري داشتموبابسياري ازدبيرانم نيزكه امروزهمكارآنهاشدم ارتباط دارم ولااقل درآغازسال نوويابه مناسبتي باارسال كارت تبريكي سعي كرده ام اين ارتباط راحفظ كنم 0

يك صورت ديگرقضيه ارتباط اساتيدباشاگردان است آياشمادراين موردبادانشجويان ودانش آموزان سابق خودنيزارتباطي داريد؟

بابسياري ازآنان بصورت مكاتبه اي درتماس هستم وتعدادشايدبيش ازهزارنامه حاصل اين ارتباط است كه ازسال 1353ازاين عزيزان بدستم رسيده وبابرخي ازآن عزيزان هم ارتباط خانوادگي مستمردارم 0

ظاهراشمادربعدآموزش دانشجويان ودانش آموزان بازنشسته شده ايداماباتوجه به روحيه اي كه درشماسراغ داريم بعيدبه نظرمي رسدكه شمادرسايرعرصه هاآرام وقراربگيريدمسلماشمابرنامه هايي براي پركردن اوقات فراغت خودداريداگرممكن است دراين باره برايمان صحبت كنيد0

بيشتروقتم صرف مطالعه وجمع آوري مطالب گوناگون ازكتب ونشريات مي شودويكي دوكتاب نيزدردست تاليف دارم وبررسي ومطالعه سي دي هاي جديددرزمينه تاريخ ،جغرافيا،ادبيات وهم براي پركردن اوقات فراغت مفيدتشخيص دادم ،ديدارازدانشجويانم كه امروزدرسراسرخراسان دركسوت معلمي تدريس مي كنندوجمع آوري مطالبي درموردتاريخ ،فرهنگ ،آداب ورسوم مردم بجنوردنيزبيشترين كارمن است 0

يكي ازرموزموفقيت دبيران تاريخ مطالعه كتب علمي جديدواستفاده ازاطلاعات آنهابراي پربارتركردن تدريس است شمادرموردمطالعات خوددرگذشته وحال چه صحبتي براي ماداريد؟

زماني كه تدريس داشتم مطالعه براساس درسهايي بودكه تدريس مي كردم يعني اگرترم آينده درس«تاريخ اسلام »و«تاريخ جهان »رابايدتدريس مي كردم ازچندماه قبل كتابهاي جديدي كه دراين زمينه چاپ شده بودرامشغول مطالعه بودم .خوشبختانه باقدرت تندخواني نسبتاخوبي كه دارم ودرساعت بيش ازصدصفحه راراحت مطالعه مي كنم بعدازبازنشستگي بيشتربه مطالعه سفرنامه هامي پردازم كه گردشي استبي خرج به سراسرعالم جديدوقديم ،همراه نكته دانان وجهانگردان 0

به نظرشمابهترين راههابراي ارتقاءسطح علمي معلمان تاريخ كدام هاهستند؟

برگزاري كلاسهاي آموزش ضمن خدمت ،كه جديدترين روشهاي تدريس وآشنانمودن همكاران محترم باتكنولوژي جديدروزمي توانددراين دوره هاارائه گردد0

درحال حاضرمهمترين رسالت آموزش وپرورش درتربيت جوانان چيست؟

اصولااگر«جوان داري »بتوانيم «جهان داري »هم خواهيم كردورسالت آموزش وپرورش بايداين باشدكه براي جوان وعمراوارزش قائل شودو«خودباوري »رادراوتقويت كند0

زندگي كساني كه باعشق واردحرفه معلمي شده اندسراسرپرازخاطرات تلخ وشيرين است اگرممكن است به يكي ازخاطرات شيرين دوران معلمي خوداشاره كنيد0

خاطرات شيرين فراواني ازدوران تدريس دارم كه بسياري ازآنهارايادداشت كرده ام ولي شيرين ترين خاطره اي كه دارم مربوط به هفته معلم «شش سال »پيش بودكه دودانشجوي من11ارديبهشت در«بيرجند» تصميم گرفته بودندكه خودشان رافردابه بجنوردبرسانندوهفته معلم رادراولين روزبزرگداشت مقام معلم به من تبريك بگويند،آمدندوشرمنده ام ساختند0

شماپژوهش رانيزچاشني كارآموزش كرده ايددرموردآثاروتاليفات خودچه صحبتي براي ماداريد؟

دوجلدكتاب «دانشوران بجنورد»و«گذرگاه شمالي خراسان»دوكتابي بودكه هركدام حاصل كارشايدبيش ازهفت سال تحقيق كتابخانه اي وميداني بودكه همكاري بسيارمفيدبرادرارجمند،جناب آقاي علي اكبرعباسيان دربه ثمررسيدن اين دوكتاب قابل تقديراست 0انتشارنشرياتي باعنوان «بجنوردنامه »و«ماهنامه آواي اترك»ونوشتن مقالاتي درروزنامه هاومجلاتي چون روزهفتم ،كيهان ،نسيم بجنورد،خراسان،قدس وازديگركارهابوده0

شاخصه هاي يك معلم خوب ازنظرشماچيست ؟

يك معلم بايددرتمام مراحل زندگي «معلم »والگوي شاگردانش باشدوخودش به نصيحت هايي كه عمل مي كندعمل كندويك «معلم »بايددردرجه اول يك«شاگردخوب »باشدخوب يادبگيردبعديادبدهدمعلمبايددر«كنار»بچه هاباشدنه در«مقابل »آنهاوباوركندكه معلمي «صبرايوب»ميخواهدو«مهرمحمد(ص)»0

شمابراي همكاران جوان كه تازه واردعرصه آموزش دانش آموزان شده اندچه توصيه هايي داريد؟

مطالعه روزافزون جديدترين كتب تاريخي ونشرياتي كه منتشرمي شوداحترام فوق العاده به شاگردان وتواضع دربرابرآنان وبراين باورباشدكه اگربخواهيم جامعه اي دموكراتيك داشته باشيم بايدكلاسي داشته باشيم كه هم معلم وهم شاگردانتقادپذيرباشندوهرگزاز«حرف زدن وسئوال كردن »دانش آموزان ودانشجويان نترسيم بلكه بايداز«سكوت »آنهاترسيد0

ارزشيابي شمادرموردشيوه هاي آموزشي درايج درمدارس چگونه است ؟

روشهاي تدريس نوين متاسفانه كمترموردتوجه همكاران است بسياري ازهمكاران هنوزباهمان روشهاي قديمي تدريس مي كنندوسايل كمك آموزشي مانند:چارت برگردان ،ويدئو،اورهد،پرژكتوراسلايد،ورادردسترس ندارندويااگردردبيرستان آنهاوجودداردطرزكارآنهارانمي دانندواين كاربيشتردانش آموزان را«تارخ خوان »بارمي آوردتا«تاريخ دان »وشايدبعبارتي گفت «ترس خوان »هستندتا«درس خوان »وترس ازنمره نياوردن آنهارابه مطالعه مي كشاند0

شناخت روحيات ،مشكلات وياامتيازات فردي دانش آموزان درتوفيق معلم چقدرموثراست ؟

بردن دانش آموزان ودانشجويان به اردوهاي علمي ،مكاتبه وارتباط خانوادگي نقش بسيارمفيدي درشناخت روحيات ومشكلات وامتيازات فردي آنهاداردوهرچه رابطه هاصميمي ترباشدموفقيت معلم بيشترخواهدبودوآنجاست كه وظيفه ماهموارساختن مسيرتربيت جوان ونوجوان است نه يدك كشيدن اودرمسيرهدف0

چگونه ميتوان دربرنامه هاي آموزشي ازتجارت معلمان بازنشسته استفاده كرد؟

متاسفانه معلمين ماتاحدي براي نوشتن فرصت كم دارندولي فرهنگ شفاهي بسيارقوي دارندبنابراين اگرعده اي ازدانشجويان بعنوان يك كارتحقيقي قبول كنندكه مصاحبه هايي بابازنشستگان داشته باشندجمع آوري خاطرات آنها،تجربيات مفيدشان درامرتدريس ومديريت ودربرنامه هاي آموزشي بسيارمفيدخواهدبود0

شمارامي توان يكي ازبجنوردشناسان شاخص معرفي كردبرهمين اساس ازشمامي خواهيم كه بجنوردرادريك جمله معرفي كنيد؟

شهري است زيبا،داراي چهارفرهنگ فعال وپويابامردمي خونگرم وفرهنگ دوست 0

شماچه تعريفي ازتاريخ داريد؟

«امروز»،از«ديروز»يادميگريم كه «فردا»راچگونه بسازيم 0

رمزموفقيت شمادرتدريس چه بوده است ؟

شايدبه جرات بگويم هيچ دانش آموزودانشجويي دركلاس درس من (حتي براي يك دقيقه )احساس خستگي وكسالت نكرده ،علتش اين بوده كه درس هميشه باوسايل نوين تكنولوژي ،عكس وسندهمراه بوده وبهره گيري ازطنزدرتدريس نيزبسيارمفيدوازهمه مهمترارتباط دوستانه اي بوده كه هميشه بادانش آموزانم ودانشجويانم داشتم .آموزشم براين اساس بودكه دانشجوچيزهاي تازه رادرك كندولي«فهميدن تازه »راهم بياموزد0

به نظرشما تعليم وتربيت راچگونه ميتوانيم عميق كنيم ؟

1-سعي كنيم فراگير درآن فعالانه شركت كندنه آنكه فقط مستمع باشد2-روحاوقلبادرجريان يادگيري مداخله ومشاركت كند3-رابطه صحيح بين هدفهاي تعيين شده وفعاليتهاي برنامه ريزي شده آموزشي باشد4-تشويق دريادگيري رابايدموثربدانيم نه تنبيه درعدم يادگيري 5-احساس خشنودي دربكاربردن تجربه 6-برنامه آموزش براساس «نياز»،«علاقه»و«توانايي »تنظيم شود0

براي تقديراززحمات معلمين چه راههايي راپيشنهادمي كنيد؟

1-ضابطه مندكردن انتخاب مديران ومسئولان درعرصه هاي مهم فرهنگي 2-استفاده ازنظرات معلمين درتصميم گيري هاي كلان آموزشي 3-تحقق بخشيدن به تئوري مدرسه محوري 4-باقدامات رفاهي براي معلمي ازچندپيشگي آنان جلوگيري كنيم كه امروزه مصيبت بزرگي است 5-برگزاري دوره هاي كارآمدآموزشي 6-دادن امتيازاتي به فرزندان معلمان براي ادامه تحصيل واستخدام 7-ارگانهاونهادهاي تشويق كننده درهفته معلم غيرازآموزش وپرورش هم باشند .8-ترويج فرهنگ شايسته سالاري 9-بهره گيري ازتجربيات معلمان بازنشسته 0

به عنوان آخرين سئوال اگرممكن است بفرمائيدردوران دانشگاه چه كساني الگوي شمابودندوچه تاثيري دربهبودروش تدريس شماداشتند؟

خوشبختانه دردوران تحصيلم بااساتيدبزرگواري درس داشتم كه به مصداق«من زهرصاحبدلي يك شمه راآموختم»درسهاي بزرگي ازآنهاگرفتم .ازمرحوم دكترخواجويان «جديت وپشتكار»ازمرحوم دكترعبدالهادي حائري «دنبال تحقيق وجستجوبودن همراه بانظم »ازمرحوم دكترعلوي مقدم«سرفصل هاوريزدرسهاراروي تخته سياه نوشتن »اززنده ياددكترابوالفضل نبئي «درس تواضع وفروتني درمقابل دانشجو»ازاستادمحترم جناب لطفي «خودباوري نه معلم باوري »0

باتشكرمجددوآرزوي بهروزي وكاميابي براي شما0

             نقل ازروزگاران فصلنامه گروه تاريخ خراسان شماره 9و10پاييزوزمستان 1381

 تاريخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۳۵ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

 

 

- مرتضی خسروی متولد11/11/66روستاي بك پولادرازوجرگلان است كه بيش ازدوسوم عمرش رادربجنوردگذرانده ا ست نمايشگاهي ازآثاروي درسالن گلشن بجنوردبرپاشده بودكه فرصتي پيش آمدتامصاحبه اي كوتاه باايشان داشته باشيم جالب آنجاست كساني كه تابلوهاي اورامشاهده مي كردندبه دنبال مردي لااقل 40تا50ساله مي گشتندكه خالق اين آثارباشدولي زماني كه بااوروبرومي شدندعبارت «باورمان نمي شود»برزبان هاجاري بود.

*چه كساني درباروركردن استعدادشمادراين هنرياريتان كردند؟

ازمحضرهنرمندان وپيشكسوتاني چون «عمادپورآبادی»،«بهروزاحمدی»،«غلامرضامعروف»،«حمادجوادزاده» ،«مظلوم رحمانی»كسب علم وتجربه كرده ام .

*جزنقاشي درزمينه هاي هنري ديگري هم كاركرده ايد؟
درزمینه های طراحی ، گرافیک ، عکاسی، خوشنويسي ، آموزش دیده
برگزیده هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی شیراز درزمینه های طراحی باذغال وعکاسی تاریک خانه ای ورتبه قابل تقدیرطراحی بودم.

*درچندنماشگاه حضورداشتيد؟
درحدود10نمایشگاه طراحی ، عکاسی ، گرافیک شرکت کرده ام.

*دراكثرتابلوهاي شما، فرهنگ ومردم منطقه رازوجرگلان (تركمن  ها)ديده مي شودعلت فقط اين است كه شمابومي آنجاهستيد؟

- سنت ،و بومی بودن ، رادوست دارم دوستدارسادگی هستم
روستائیان آدم های ساده ای هستند، نقاشی هاخیلی ازجزئیات رانشان نمی دهندروستائیان ازجزئیات صرف نظرمی کنندومن دوست دارم سنت هاوفرهنگ قوميت هاراحفظ كنم فورم وحالات سنتی ، طبیعت ، آداب ورسوم ، کهنه گی وسنتی وبومی
نقاشي كردن راسرلوحه كارهايم گذاشته ام البته فقط شامل منطقه تركمن نشين نيست حتي من مناظري روستاهاي ديگروچهره مردم آنجاراهم تصويركرده ام ودوست دارم وشايدبهتربگويم آرزودارم دراحیای سنت های گذشته وفرهنگ بومی وواقعیت زندگی روستائيان بااين قلم وبوم گام بردارم .البته منطقه «بك پولاد»و«تنگه تركمن»دراين نمايشگاه بيشترمي توان حس كرد.

* نقاشي باعكاسي چه تفاوت بارزي داردوازكدام بيشترلذت مي بريد؟  

- نقاشي كار«دل»است عكاسي كار«علم»ومسلماكاردل دوست داشتني تراست.

* چه زماني ازشبانه روزرابه كشيدن نقاشی اختصاص مي دهيد؟

- بیشتردرتنهایی نقاشي مي كشم گاهي دوست داشتم حتي كساني كه درخانه بودندبه بيرون ازخانه مي رفتندتابتوانم باتمركزحواس بيشترآن حال وهواي به وجودآمده دردلم رابه تصويربكشم وجالب بودكه بارهاوبارها، اين اتفاق افتاده است وخانواده ام من راتنهاگذاشته اندزمان خاصي درروزرااختصاص نداده ام بلكه
کاردرزمان تنهایی بیشترازفرصت های دیگرزیبابود.الهام درنقاشی به سراغ نقاش مي آيد حس نقاشي مثل شعر«جوشیدنی» است نه« کوشیدنی »گاهي نيمه شب تا6صبح کاركرده ام .

*آيابه خاطراين موضوع است كه سوژه هاي شمادر«حركت»نيستنددر«سكون»قراردارند؟

- انتقادي بودكه برخي ازاساتيدوصاحب نظران داشتندودقيقاچنين است .

* وغم نشسته بربسياري ازتابلوها؟

- بله ، نتيجه تنهايي وغم غربت .

*كدام رنگ رابيشتردوست داريد؟
خودم آبی رادوست دارم ولی درنقاشی هایم رنگ سرخ قالب است چون لباس ترکمن وطبیعت ترکمن بارنگ قرمزآمیختگي خاصي دارد.

* پرکارترین تابلوی شماكدام بودوچه مدت روي آن كاركرديد؟

 من تابلوی« نخریسی زن ترکمن» راطي چهارروزكار، تمام كردم.
*نمايشگاه بعدي شمادركجاخواهدبود؟

-  25تیرماه درتهران نمایشگاهی  ازآثارم به مناسبت روززن خواهم داشت .
*فرق نگاه نقاش بادیگران چيست؟

- اعتقادنقاش به خدانسبت به انسان عادی بيشتراست .تادوسال ونیم پیش كه نقاشي نمي كردم يك فردعادی بودم ولي زماني كه وارددنياي نقاشي شدم نگاهم به خداوندخالق اينهمه زيبايي تغييركرد.خداوندخالق است وانسان خليفه خدادرزمين ، من به عنوان يك نقاش وخليفه خدادرزمين بايدبه خلق اثري بپردازم ولي وقتي كاريك تابلوكه ازروي بخش بسياركوچكي اززيبايي هاي خلق شده توسط خداوند،كشيده شده است ، پايان مي گيردتمام تلاشت راكرده اي ولي هنوزمي بيني كه خلقت خداوندزيباتر، احساسي تر، ملموس تروديدني تراست واينجاست كه زبان نقاش به تحسين اينهمه زيبايي وجمال بازمي شود«فتبارك الله احسن الخالقين».

*آيابه خوشنويسي هم علاقه داريدوكارمي كنيد؟
- تا15سالگي خوشنويي كارمي كردم واستادم دايي خودم بودولي نتوانستم ادامه دهم وهرگزدرهنردنبال مدرك گرايي نبودم وشايددرحدعالي هم   خط بنويسم ولي درصدداين نبودم كه بروم ،خطم رابه ارزيابي بگذارم وبه علت شرايط روحي خاصي اين خوشنويسي راادامه ندادم.

*آيااين عبارت راقبول داريدكه يك نقاش مي توانديك خوشنويس باشدولي يك خوشنويس نمي توانديك نقاش خوب باشد؟

بله اين راقبول دارم وعلت شايداين باشدكه طراحی دست قوی می خواهدتابلورادرسطحي  وسيع می توان کارکردخیلی ریزهم می شودکارکرد(تذهیب ، مینیاتور)خوشنویسی هنربزرگی است ولي دست ضعیف است طراح،بهترمی تواندیک خط بنویسدتااينكه خوشنويس بتواندنقاشي بكشدالبته هنرمنداني هم هستندكه درهردوزمينه موفق بوده اند.

*درصددچاپ مجموعه ای ازآثارتان نيستيد؟

درصدچاپ كتابي باعنوان  «آموزش طراحی» هستم ولي نه به اين زودي هاچون حس مي كنم بيشتربايدكاركنم ممكن است من عالم خوبي باشم ولي معلم خوبي نباشم چراكه انتقال ايده بانشان دادن ايده برروي بوم تفاوت دارد.
*هزينه كارهايتان راچگونه تامين كرديدبخصوص كه همين نمايشگاه ، گوياحدود300هزارتومان براي شماخرج برداشته ؟

- مقداري ازكمك رااداره كل فرهنگ وارشاداسلامي خراسان شمالي تقبل كردندوخانواده ام بااينكه تمكن مالي خوبي نداشتنددركارهاي هنري،مشوق من بودندوكاهي ترمي حدود500000تومن برايم خرج مي کردندوآنهم بازدن ازخوردوخوراك خودشان.

*چه پيشنهاداتي داريدبراي رونق هنرنقاشي وتشويق هنرمندان ؟

- ماباداشتن هنرمندان بسيارارزشمنددرخراسان شمالي ولي دركل استان يك گالري نداريم، نبايدنمايشگاه ازاين فصل به آن فصل باشدبلكه بايددرتمام سال اينگونه نمايشگاه هادرمعرض ديدمردم وهنرمندان ونقادان قرارگيرد.

نمايشگاهي اگرساخته مي شودبايددروسط شهرباشدكه هررهگذري بتواندآن راببيندوبسياري ازهنرمندان اتفاقي ازنمايشگاهي ديداركرده اندوانگيزه كاردرآنهاتقويت شده است .  

زماني كه هنرمندان مي خواهندتابلويي ازبدحجابي درمعرض ديدبگذارند، ازمشكلات سياسي مملكت تصويري بكشندجلوي نمايش تابلورانگيرنداين مي شودصورت مسئله راپاك كردن درازبين بردن اين زشتي هاتلاش شود.
چهره شهرهاي مابسيارزشت  است ستادزيباسازي شهرداري مي تواندازهنرمندان نقاش وخوشنويس كمك بگيردهم كمك مالي است به هنرمندوهم چهره شهرازاين افسردگي وخمودي درخواهدشد.
دراستان نيازبه برپايي بازارچه هنري داريم تاهنرمندان بتوانندبه عرضه اثارخوددرمحيطي كاملافرهنگي بپردازند.
* باتوجه به انيكه بسياري ازجوانان مادانش آموزان هستندچه توصيه اي به مسئولي نآموزش وپرورش داريد؟
- متاسفانه به خاطرمحدوديت هايي كه  وزارت آموزش وپرورش دارد به «مدرک» اهمیت می دهدنه به« هنر»، « علم» و«تجربه» . آیا«نقاشی» که زیباترین تابلوهارامی کشدنمی تواند«مدرس »خوبی باشدسالی ده تامثل من رانمی شوددریک شهرازكلاس هاي هنرآموزش وپرورش بیرون داددرحالی که اساتيدهنرمندي درهمين شهرهستندكه مي توانندبهترین نقاشان رادرطی یکسال تحویل دهد.
چراکه اطلاعاتشان زیادست کارپختگی داردوبرخوردبدمتولیان می توانداين هنرمندان راسرخورده وافسرده كند.


 

 

 تاريخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۲۶ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

.

ویژه نامه

ویژه نامه خراسان شمالی درنظرداردستونی راباعنوان «معرفی وبلاگ ها»بگشایدلذاازکلیه عزیزانی وبلاگ نویس که دوست دارندوبلاگ آنهامعرفی شودلطفاآدرس وبلاگ خودراارسال نمایندودرستونی باعنوان« برگزیده های وبلاگ» مطالبی ازوبلاگ شمادوستان چاپ شودبنابراین به دوکاراقدام نمائیداول ارسال آدرس وبلاگ ویاسایت خودتان دوم مطلبی زیباازوبلاگتان که به نام خودشماثبت شود

 خراسان شمالی درنظرداردستونی راباعنوان «معرفی وبلاگ ها»بگشایدلذاازکلیه عزیزانی وبلاگ نویس که دوست دارندوبلاگ آنهامعرفی شودلطفاآدرس وبلاگ خودراارسال نمایندودرستونی باعنوان« برگزیده های وبلاگ» مطالبی ازوبلاگ شمادوستان چاپ شودبنابراین به دوکاراقدام نمائیداول ارسال آدرس وبلاگ ویاسایت خودتان دوم مطلبی زیباازوبلاگتان که به نام خودشماثبت شود

 تاريخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۱۶ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

خوش رکاب (قسمت چهاردهم)

پشت نوشته کامیون ها،اتوبوس هاووسایل نقلیه عمومی جملات وابیات واحادیث زیبایی است که بیانگرفرهنگ وبینش واحساس رانندگان است از15سال قبل جمع آوری این عبارات وشعارکه بیش از2000تاست صورت گرفته وامیدوارم روزی عمری باشدوبه چاپ مجموعه آنهااقدام شود.

 

                          ت

   1.    تاتواني پـــرده كس رامدر   

      تاندرت پرده ات راپرده در0

   2.    تاتواني دلي بدسـت آور

      دل شكستن هنرنمي باشد0

   3.    تاتواني درجهان همــراه اهل دردباش

      يامبراسمي زمردي ياحقيقت مردباش 0

   4.    تاتونگاه مي كنـي كارمن آه كـردن اســت

     اي به فداي چشم تواين چه نگاه كردن است ؟

   5.    تاتوانستم ندانستم، چه سود

      تاكه دانستم توانستن نبود0

   6.    تاج سرانبياء، محمّد(ص)0

   7.    تاجام اجل نكرده ام نوش       

        هرگزنكنـم تورافراموش 0

   8.    تاخدايارسـت برسلطـــان مپيــچ

     چون خداازتوبگشت ترياك پيچ 0

   9.    تاسپيده دم برمي گردم 0

  10.   تاكي سه سال ديگربرسدكه بشم گروهبان يك؟

       ( پشت ژيان . آرم ژیان دوعدد8سواربرهم بودکه شبیه درجه گروهبان دوم های ارتش بود )

  11.   تامرابال وپـري بودزدامم نرهانـــدي

      امروزرهاندي كه مرابال وپري نيست 0

  12.   تانقش زمين بودوزمان بودعلي بود0

  13.   تورامن چشم درراهم 0

  14.   توعزيزدلمي 0

  15.   ترّحم برپلنگان ، ستم برگوسفندان 0

  16.   ترسم كه شفاعت كند ازقاتل خويش   ازبس كه كرم داردوآقاست حسين.

  17.   تشنه باش، دریاباش.

  18.   تشنه عشق 0

  19.   تشنه محبّت 0

  20.   تقديرچنين بود0

  21.   تقديـــرراكاري بكن   

       افكنده درغربت مرا0

  22.   تقصيراين دلم بود0

  23.   تقصيردلم نيست، تماشاي توزيباست 0

  24.   تقصيردلم نيست نگاهت زيباست 0

  25.   تك بانمك 0

  26.   تك تاز0ش

  27.   تك درخت خاطراتم برلب ساحل نشسته

       گرچه دوري ازكنارم يادتوبردل نشسته 0

  28.   تك سالار0

  29.   تك ستاره جاده عشق 0

  30.   تك ستاره شب 0

    31.       تكنمتنيبخنيشنخنش ( توكه نمي توني بخوانيش  نخوانش )

 

 

 تاريخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۱۵ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

             مصاحبه باهوشنگ واحدی فوق دکترای شیمی آلی

                  پیوندصنعت ودانش رمزموفقیت ماست

 

هوشنگ واحدی فوق دکترای شیمی آلی ازبجنوردیهایی است که برای ایران افتخارآفرین بوده است او از5سالگی تحصیل راآغازکرده وهمیشه درردیف دانش آموزان ودانشجویان برترکلاس بوده وهم اکنون استاددانشگاههای پیام نورمشهد، شاهرودوقوچان می باشد.درسال 1995میلادی  جزو دانشجویان  بورسیه ای بودکه به خارج ازکشوراعزام تادوره دکتراوفوق دکترای خودرادردانشگاه «لیورپول»انگلستان بگذرانددرفرصت بسیاراندکی که دست داددردفترویژه نامه خراسان شمالی مصاحبه ای باايشان داشتيم که می خوانید:

*دردوران دکتراموفق به کسب جایزه ای شدیدکه برای هرایرانی ، افتخارآفرین بودچه طرحی راارائه کرده بودید؟

-         طرح من تبدیل «اکسیداسیون نامتقارن سولفيدها» به« سولفواکسیدها»بودوبه عبارتی اکسیداسیون نامتقارن وکاتالیزوری سولفیدهاراانجام می دادیم این پروژه به نوعی ادامه کارتحقیقاتی بودکه دردوران دفاع مقدس درستادپشتیبانی جنگ جهادسازندگی خراسان انجام می دادیم درآنجامااثرترکیبات مختلف برای « خنثی سازی گازخردل» راانجام می دادیم که گازخردل چون یک «سولفید»است که اگربه «سولفوکسید»تبدیل شوداثرمخرب وکشندگی خودراازدست می دهدکه باحمایت های مالی آموزش عالی ایران توانستم کاری توانفرسا ولی شیرین راانجام دهم که به  خاطرموفقیت دراجرای این پروژه برنده جایزه 7000پوندی شدم که چون وزارت علوم حمایت مالی کرده بودوبورسیه بودم نیمی از این جایزه به اینجانب تعلق گرفت .که درحقیقت جمهوری اسلامی ایران برنده جایزه  

-         ORS(The overseas research students awards)شدوافتخاری بودبرای ایران وهرایرانی.

 

 

*دردوران فوق دکتراروی چه پروژه ای کارکردید؟مسلمادستاوردی فراترازکارتان دردوران دکتراداشتید.

-         دوره فوق دکترارادردانشگاه (Loughborough)ادامه دادم كه دراين دوره قسمتی ازتحقیق درارتباط باسنتزبخش پیچیده مولکول Tetronothidin بود این ترکیب یک Cholecystokininازنوع B (cck-b)بوده که توسط

-          spNR0489                                                           Streptomyces

؟؟؟تولیدمی شود.cckیک هورمون ببتيدي  تنظیم کننده ترشحات بانكراس ومنقبض كننده کیسه صفراوحرکات روده می باشد. تحقیق وپژوهش ديگرم  برای کمپانی های بزرگ موادشیمیایی همچون Pflizer/GlaxosmithKline/و     flexitral    بوده.

*اين پروژه وتحقيق ازلحاظ اقتصادي وبهداشتي داراي چه اهميتي بود؟

- ترکیبات تهیه شده، ازاهمیت اقتصادی بسیاربالایی برخورداربوده وبیشترشامل سنتزداروهای جدیدوبخش مربوط به سنتزاسانسهاوموادمعطرچاشنی موادغذایی بوده است.

درسالهای اخیراتحادیه اروپابسیاری ازموادمعطرافزودنی به عطرهاوموادغذایی را«آلرژی زا»معرفی كردندکمپانی  fLexitral درسال 2001برآن شدکه جایگزین برای آنهاپیداکنداین طرح به دانشگاه Loughborough آورده شدوازبین آنهاتوانستيم براي  نه ماده آلرژي زاجايگزين تهيه كنيم که این ترکیبات بانام های تجاری ذیل معروف هستند:

Acitral/jasphene/lioral/Lioral/Nectin/Nugenol//Ribescone/Coumane/

Tricitral/Trinalool/

 به عنوان مثالacitral جایگزینی برترکیبات آلرژی زای citralکه بوی لیموی تازه راداردمی باشد.citralدرنوشابه های گازداراستفاده می شد.اکنون Acitralمدرک  Fema gras   که بالاترین مدرک نشانه استانداردبودن را به لحاظ بی خطربودنش (استفاده درصنایع غذایی) گرفته است وبسیاری ازترکیبات سنتزی وجایگزین به کمپانی های دیگرفروخته شده که به زودی دراستیل بزرگ سنتزشده وبه بازارهای جهانی فرستاده می شود.

 *علت موفقیت های علمی دردانشگاههاي اروپايي چیست؟

-        دانشگاههاو كارخانه هاي صنعتي ارتباط  تنگاتنگي باهم دارندطرحهايي ازسوي كارخانه هابه دانشگاه ارائه مي شودوبلعكس دانشگاهها، طرح هاوپروژه هاي دانشگاهي راارائه مي دهندوهردوسعي مي كننددرحمايت ازيكديگرودرنهايت حمايت ازعلم صورت گيرد.دردوران تحصيلم دردوره دكتراشاهدبيش از50نشسته علمي دردانشگاه بودم يعني نشست هاي علمي هرهفته به طورمرتب تشكيل مي شوددراين كنفرانس هاآخرين طرح هاوپروژه هامطرح مي شوداشكالات توسط اساتيدبرطرف مي شودودانشجويان ازاين طريق راهنمايي مي شوندوازكارآنهاارزيابي صورت مي گيرد.

* براي موفقيت دركارهاي پژوهشي دردانشگاههاي ايران همين راه حل هاراارائه مي دهيد؟

بله زيراهرچه نشست هاي علمي گسترش يابد، هرچه متخصصين مابادانشجويان ارتباط گسترده اي داشته باشندوازسويي راه موفقيت ، همگامي وهمدوشي صنعت وعلم است كه مي تواندراهگشاي بسياري ازمشكلات شود. تحولی برای نظام دانشگاهی ما؟دانشگاه هابایدسمینارهای علمی رازیادکنندبازدیدهای علمی ازمراکزصنعتی درراس برنامه های ترمهای نخست باشد.تبادل فرهنگی بایدبادانشگاههای کشورهای دیگربه صورت ماهانه ویاسالانه صورت گیرد.

 

*فكرنمي كنيدكه ما،درايران كمبودبانك اطلاعاتي داريم واساتيدودانشجويان ما، درتحقيقات گاه دچاردوباره كاري ياچندباره كاري مي شوند.

- بله دقيقاچنين است ما ازلحاظ علمی امکانات آموزشی وتحقیقاتی چيزي كم نداريم ولي همانطوركه گفتيدفاقدبانك اطلاعاتي هستيم وگاه ممكن است طرحي دركشورهمزمان درچندين دانشگاه شروع شده باشدبدون اينكه دانشجويي اطلاع داشته باشدكه شايدنيمي ازمسيري كه اومي خواهدطي كندديگري طي كرده وبه عللي رهاساخته است .البته لازم به ذكراست كه من دررابطه بارشته خودم عرض مي كنم آزمایشگاه هابایدمجهزشونددانشجونیازبه مواداولیه داردازلحاظ تئوري ماهيچ كم نداريم بلكه ازبسياري كشورهاي دنياجلوترهم هستيم وتاكيدديگري كه دارم كتاب هاي علم مابسيارعالي است وبايداين روش راپيش بگيريم كه هرچهارسال يك باركتاب هاي درسي مابررسي مجددشود.

*دردانشگاه هاي انگليس رابطه استادودانشجوچگونه است؟

- اساتيدآنجاهريك خصوصیات اخلاقی خاصي دارندولي درمحيط دانشگاهي روابط خیلی صمیمی است وشايدعلت اين است كه برای رسيدن به يك هدف معين كه همان «فتح قله هاي علم» است تلاش مي كنند.

 * باتوجه به اينكه چندسالي درانگلستان بوديدچه تفاوت ويژ ه اي بين خانواده هاي ايراني وانگليسي شاهدبوديد؟

- خانواده هاي انگليسي زیادبه علم اهمیت نمی دهندودرمقابل آنهاخانواده هاي ایرانی مقيم انگليس بي نهايت به فراگيري علم توسط فرزندانشان اهميت مي دهندودرصددتشويق آنهاهستند.

* فرصتي پيش مي آمدتاايرانيان مقيم انگليس باهم نشستي داشته باشندباهم آشناشوندوبه بررسي مسائلي بپردازند؟

خوشبختانه چنين فرصت هايي زيادپيش مي آمدكه ایرانی های مقیم ایرلندوانگلیس درسمينارهايي ويانشست هايي به مناسبت هاي گوناگون دورهم جمع شوندوبه تبادل نظرهای علمی وارائه مقالات علمی بپردازند.دفترسرپرستی سفارت جمهوری اسلامی درلندن بسیارفعال بودبراي برگزاري مراسم گوناگون ملی ومذهبی، مانندنوروز، تاسوعا، عاشورا، مراسم احیاو... خيلي تلاش مي كردندوباجمع شدن ايرانيان دراين مراسم ، ارتباط ها بيشتر، تبادل افكارسريعترصورت مي گرفت وجالب تراينكه نشریات مختلفی ازایران به سفارت  مي رسيدكه دراختیارمدعوين قرارمي گرفت . انجمن اسلامی سفارت کتابخانه غنی خوبی داشت.ازطریق اینترنت هم که راحت مطالعه صورت می گیردونگاهی به روزنامه های ایران جزوبرنامه های روزانه مابود . روزهای یکشنبه که تعطیلی است روزهای غریبی ودلتنگی مابودبخصوص زمانی که آسمان گرفته وباران می باریدبیشتربه آرشیوویژه نامه خراسان شمالی مراجعه می کردم وهروقت آن رامی خواندم خونگرمی مردم خراسان شمالی ودشت های سرسبزبرایم زنده می شدمن ازمقالاتی چون «اسامی طبیعت درنام های ترکمنی»،«بجنوردسرزمین عشق وایمان»و... لذت می بردم.البته مابسیاری ازبرنامه شبکه های تلویزیونی ایران رانیزنگاه می کنیم سعی می کنیم زیاداحساس غربت نکنیم بخصوص ماجراهای سریال «شب های برره»،«متهم گریخت»و...رابسیاری ازایرانیان مقیم انگلستان باعلاقه دنبال می کردند .

*  باتوجه به اينكه اشاره به مطبوعات ارسالي ازايران داشتيدنشريات انگليسي درچه سطحي قراردارند؟

-         گستردگی وسیعی درعرصه مطبوعات دارندانواع نشریات دررابطه باژورنال های لباس ، کفش ، وسایل زینتی و....دربين نسل امروزي انگليس دست به دست  مي شودوتيراژبسياربالايي دارندولی روزنامه هاومجلات سیاسی کمترخوانده می شودچراكه جوان انگليسي امروزه بیشتربه دنبال مدمي رود،به ظاهراهمیت می دهند، به مصرف گرایی واشرافیت کشیده شده اند. فرهنگ خودرافراموش کرده اندبیشتربه ورزش (فوتبال درراس)وموسیقی روی آورده ندوحتی روزی بادوسه دوست درجایی بودیم که سنی بین 30تا40سال داشتندولی نمی دانستندکه کاتولیک هستندیاپروتستان ؟

*باتوجه به اینکه مبلغین مذهبی زیادی هم دارند.

- بله واتفاقاروزی یکی ازاین مبلغ دینی درخانه ماآمده بودپرسیدم چرااین کاررامی کنید؟گفت:«بایدمعنویت رارواج دادتنهابرگشت به دین دین می تواند، نجات دهنده ،حلال مشکلات ومعضلاتی باشدکه امروزه جامعه انگلستان باآن روبروست »

*تاثیراین فرهنگ برخانواده های ایرانی چگونه است؟

-         سنخیت فرهنگی زیادی نداریم وتحت تاثیرقرارگرفتن ایرانیان برمی گرددبه اصالت فرهنگی خانواده هاکه چگونه دربرابرفرهنگ آنهاکودک ونوجوانشان رنگ نبازد،دوپسردارم یکی درحال تحصیل دردوره پیش دانشگاهی است وودیگری پزشکی می خواندولی تمام ماه رمضان رامثل خیلی ازخانواده های ایرانی روزه گرفتندوحتی دانشجویان پاکستانی زیادی داریم که بسیارمومن ودرسخوان ومعتقدبه مسائل اسلامی هستندودردرس خواندن باایرانی هارقابت می کنندودربرابرفرهنگ بیگانه رنگ نمی بازندوقتی تحقیق می کنیدمتوجه می شویدکه اصالت خانوادگی آنهامانع رنگ باختن دربرابرفرهنگ بیگانه شده است.

* باشناختی که ازشماداریم برخوردهمسایگان ویاخانم هایی که باخانواده شمادرانگلستان ارتباط داشتنددربرابرچادرسرکردن چه عکس العملی داشتند؟

-         اوایل خانم های انگلیسی وبخصوص خانم های همسایه نگاهی باتعجب داشتندبخصوص درمنطقه ای که مازندگی می کردیم کمترخانم چادری دیده بودندولی کم کم برایشان عادی شدواحترام خاصی قائل می شدندمی دانیدکه درمدارس انگلستان،برخلاف برخی ازکشورها داشتن حجابی چون چادرممنوع نیست.

*انگلیسی هاچقدرایران رامی شناسند؟

-         خیلی خوب ایران رامی شناسنداطلاعات وسیعی ازایران وآثارتاریخی وباستانی وگردشگری آن دارندوشهرهای بزرگی چون مشهد، اصفهان ، شیراز، تبریزبرایشان ناشناخته نیست.

*دربرابرسوزاندن پرچمشان درکشورهای جهان چه عکس العملی نشان می دهند؟

- انگلیسی هابرای پرچم کشورشان خیلی اهمیت قائل هستندوجنس پارچه راازبهترین نوع انتخاب می کنندکه نگاه هربیننده ای رابه خودجذب می کندولی وقتی باحضورارتش انگلستان درکشورمظلوم عراق مخالفند،سوزاندن پرچم راپذیراینداگرچه ازدولت انگلستان به خاطراین تجاوزش دل خوشی ندارند.

*چه عواملی موجب شدشمااین قلل رفیع علمی راکسب کنید؟

-         حمل برخودستایی نشودمن همیشه درس رابرای گرفتن نمره20خواندم ولی بسیاری ازجوانان مابرای نمره قبولی می خوانندواین یکی ازعواملی است که جوانان ماگاهی به موفقیت هایی که درچندقدمی آنهاست نمی رسند.باتوجه به پیام اخیرمقام معظم رهبری وتاکیدایشان که یادگیری علوم پایه رامطرح کردندبایدجوانان ایرانی تلاش بیشتری دراین زمینه انجام دهندبایدخستگی راخسته کنیم . طرحی رابه شرکتی آمریکایی داده بودندکه 6ماهه انجام دهدومن تعهددادم آن را40روزه به انجام برسانم وباتلاش مضاعفی که کردم وبسیارهم طاقت فرسابودبه این نتیجه رسیدم که ازلحظه لحظه زندگی بایدماننددقیقه نودفوتبال استفاده کردوفراموش نکنیم که جهان آبستن دانشمندان است چرااین دانشمندی که قراراست پابه جهان بگذارددختروپسردانشجوی ایرانی نباشد.

*باتشکرازحضورصمیمی شما، آخرین سئوال رااینگونه می پرسیم که باتوجه به رشته شماوازسویی باپوشش بسیارغنی این استان ازلحاظ گیاهان دارویی چه طرحی برای اجرادرزمینه داروسازی دارید؟

-         درموردطب سنتی واسانس های طبیعی دردانشگاه فردوسی آقای دکتر«جوهرچی» دارندمطالعه وتحقیق می کنندودردانشگاه آزاداسلامی بجنوردآقای دکتر«فیروزنیا»درهمین راستامشغول هستندوطرح داریم که اسانس گیری ازگیاهان درسطح وسیعی صورت گیردکه بااین عملی می خواهیم پیوند«علم» و«طبیعت» راصورت دهیم وامیدواریم گامی بزرگ درراه بهره بردن ازاین دوموهبت الهی باشیم.

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۵:۱۰ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

به هنگام كار:

/_آرمانگ !(خسته نباشيد!)

ج_باربول .(سلامت باشيد.)

 

به هنگام دادوستد:

/_سودا گشاد!

ج_دولت زياد.

 

به هنگام بيان تشكر وامتنان :

/_تانگري يا لقاسين !(خداوندازگناهت درگذرد! )

ج_بيله يا لقاسين .(ازگناه هر دويمان درگذرد.)

 

به هنگام برداشت محصول (گندم وجوو… ):

/_خرمنينگابركت!(بركت برخرمنت!)

ج_عمرينگه بركت.(بركت بر عمرت).

 

به هنگام كاشت وكار:

/_تخمينگ مونگلسين!(بذرت هزارشود!)

ج_دشمنينگ اينگلسين.(دشمنت بنالد.)

 

به هنگام آغاز كار(ازقبيل قاليبافي ،ساخت خانه و…):

/_ايشينگ ايلريك !(كارت به پيش !)

ج_ياشينگ اوزين.(عمرت دراز.)

 

به هنگام ورودبه جلسه شورومشورت:

/_مصلحت بيريكسين!(مصلحت يكي{موردتوافق}باشد!)

ج_دشمنينگ ايريكسين .(دشمنت درمانده باشد.)

 

به وقت بازگشت از شكار:

/_آوقانلي !(شكارخونين باشد!)

الف_اگر طرف شكاري نزده باشد،مي گويد:

آوجانلي !(شكار جان دارد!)

ب_اگر موفق به شكارشده باشد،مي گويد:

ياشينگ اوزين !(عمرت دراز!)

 

به هنگام ديداردير هنگام درشب:

/_گيچ ياغشي !(دير بخير!)

ج_گلن ياغشي!(مهمان بخير!)

 

به هنگام بدرقه مسافر:

/_يولونگ آچيق !( راهت باز!)

ج_دشمنينگ باسيق !(دشمنت منكوب!)

 

 

ب:عبارات داراي جوابهاي عمومي

اين عبارات معمولا"جواب ثابت ومشخصي ندارندومعمولا"باپاسخهاي كل شمول وعمومي ازقبيل ((ساغ بول!))(سلامت باشي!)،((تانگري يالقاسين!))(خداونداز گناهت درگذرد!)و…جواب داده مي شوند:

 

به هنگام تبريك خانه جديد گفته مي شود:

_يورت آلادينگ !(جاي ومسكن بگيري!)

 

به هنگام فوت فرزندگفته مي شود:

_آخرت بالانگ بولسين!(كودك آخرتت باشد!)

 

به هنگام تبريك تولد فرزندگفته مي شود:

الف_اگر پسر باشد: ((قول توتدونگمي؟قوتلي بولسون!))(آياغلامي گرفته أي ؟ميارك باشد!)

ب_اگردختر باشد: ((باييدينگمي؟بختي بولسون!))(آيامكنت يافته أي؟خوشبخت باشد!)

 

به وقت زاييدن حيوانات خانگي (همانندگاوو…)گفته مي شود:

_هووري كوپ بولسون !(همراهش بسيارباشد!)

 

به هنگام عيادت از بيماروياكسي كه دررنج وسختي افتاده است،گفته مي شود:

_قورقانينگ قوت بولسون !(ترست به بخت مبدل شود!)

 

هنگام تحمل رنج وسختي ويابيماري :

_آخرت عذابينگ بولسون!(عذاب آخرتت باشد!)

 

به هنگام عرض تسليت گفته مي شود:

_ايزي ياراسين !(سربازماندگانش به سلامت!)

_ايمانلي بولسون!(باايمان باشد!)و…

 

به هنگام عرض تبريك گفته مي شود:

_قوتلي بولسون !(مبارك باشد!)

 

به هنگام عرض شادباش گفته مي شود:

_گوزونگ آيدينگ!(چشمت روشن) .

 

به هنگام ضرروزيان مالي گفته مي شود:

_خيرلي چيقداجي بولسون !(آنچه ازدست رفته ،خير داشته باشد!)

 

درمباركباداسب جديد گفته مي شود:

_قازيغينداقارريسين!(

 

درمباركباد عروسي جديدگفته مي شود:

_جيلاوينگداقارريسين!(پابه پاي هم پير شويد.)

 

مهمان پس از صرف طعام غالبا"مي گويد:

_قازانانينگ ياشي اوزين !(عمر ميزبان طولاني باد.)

 

_ساچاغينگابركت !(بركت به سفره ات)

 

مهمان هنگام ترك خانه مي گويد:

_اويونگ آبادان !(خانه ات آباد.)

 

براي بيان تشكر از شركت كنندگان درمراسم عمومي(عروسي ،عزاو…) گفته مي شود:

_سيلاغينگ تويونگداقايتسين!(احترامت درعروسي جبران شود.)

 

هنگام جدايي دونفر از يكديگر (كه به صورت اتفاقي همديگرراملاقات كرده اند)گفته مي شود:

_تويداساتاشايلي !(درعروسي يكديگرراببينيم .)

 

درآغاز هر امر خيري (از قبيل عروسي و…)گفته مي شود:

_اونگونا باشلاسين!(به فرخندگي شروع شود.)

_اونگ بولسون !(خبر باشد.)

 

براي بيان تبريك تولد فرزند،غالبا"مي گويند:

_ياشي اوزين بولسون !{يا}ياشي اوزاق بولسون !(عمرش دراز باشد.)

_صالجي سي بولسون .(ازصالحان باشد.)

 

به هنگام بدرقه زايران :

_يول بولسون!(اوغوربخير !)

 

به هنگام عيادت از بيمار :

_سونگي خير بولسون !(عاقبت بخير!)

 

درهنگام جدايي ،بدرقه و…

_ساغليقدا گوروشيلي !(ديدار به سلامت! )

 

فقط به هنگام بدرقه :

_ساغ آمان بار!(به سلامت!)

 

فقط به هنگام استقبال:

ساغ آمان گليا رمينگ ؟(به سلامتي مي آيي؟)كه غالبا"چنين جواب داده مي شود:

_قورغون گليا ريس !(به خوشي وسلامتي مي آييم.)

 

به هنگام مراجعت ازمسافرت به خانه و…

_ساغ آمان اوتير ميسينگيز؟(سلامت هستيد؟)كه غالبا"چنين جواب داده مي شود:

_قورغون اوتيريس !(الحمدلله !سلامت هستيم !)

 

دربيان مباركبادلباس نو:

_اگنينگده ييرتيلسين !(برازنده تنت باشد!)

 

دربيان مباركبادكفش نو:

_آياغينگدا توزسون !(برازنده پايت باشد!)

 

مباركبادهرچيز نو:

_خيري بولسون!(بخير باشد!)

 

درمراسم((صدقه))واطعام جهت اموات:

_آلنينابارسين!(ثوابش به اوواصل شود.)

 

درزمان پايان يافتن بافت قالي وقاليچه و…وبريدن آن:

الف_اگربراي فروش باشد:

_بازاري بولسون!(بازار خوبي داشته باشد!)

ب_اگربراي مصرف خود باشد:

_ياغشينگا(=تويا)ياراسين .(جهت امر خير {يا:عروسي}به كاررود.)

 

درجواب عبارات مصطلحي ازاين قبيل ،معمولا"متناسب بامعنا ومضمون آن ،يكي ازپاسخهاي زير داده مي شود:

_ساغ بول!(سلامت باشي!)

_تانگري يالقاسين !(خداوند ازگناهت درگذرد!)

هر دوموردفوق به منظورتشكر وسپاسگزاري است.

_آمين!

_آيدانينگ بولسون !(دعايت قبول باشد!)

هردوموردفوق به منظورطلب قبولي دعاي خير است.

 

_آلنينگا ياغشي !(برازنده وجود شماست!)

_سيزه _ده خداي يتيرسين !(خداوندنصيب شما نيز بكند.)

هر دوموردبراي درخواست وآرزوي امري مشابه (براي طرف مقابل)است.

ذكر تمامي عبارات مصطلح باتمامي مواردكاربردآنها امري بسياردشواراست؛زيرا درزبان ظريف تركمني حتي براي بسياري از جزئي نيز عبارات مصطلح ويژه أي استفاده مي شود.

به عنوان نمونه ،اگر كسي به عيادت بيماري برود وصحبت ازطبيب بيمار به ميان آيد،باگفتن عبارت ((ادني ام بولسون ))(آنچه مي كندشفابخش باشد)ويا((الي ينگيل بولسون ))(دستش سبك باشد)دعاي خيري مي نمايند

...تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۱۵:۳۷ بعد از ظهر | نویسنده : احسان |

معلم« امروز»بااطلاعات «ديروز»به درد«فردا»نمي خورد

سیدی زاده - همیشه سیستم آموزش وپرورش ونحوه زندگی مردم درژاپن برای بسیاری ازایرانیان جذا بیت خاصی داشته و«شنیده »هاگاهی این انگیزه رابه وجودمی آوردکه باید«دید».«محمدرضاقربانی» کارشناس ارشدزبان انگلیسی  ویکی ازمدرسین دانشگاههای بجنورددوسال درمدارس ایرانیان مقیم ژاپن تدریس کرده است ودرآستانه هفته معلم فرصتی شددرمصاحبه باا یشان اطلاعات جامعی بخصوص برای معلمین عزیزکسب کنیم به عنوان اولین سئوال پرسیدیم:

شیرین ترین خاطره خودراازژاپن بیان کنید:

-  8/9/1383باهماهنگی قبلی ،23دانش آموزمدرسه جمهوری اسلامی ایران رابرای بازدیدبه مدرسه «اوموری هیگاشی»بردیم وقتی ساعت 5/9صبح واردشدیم نوشته فارسی«آمدید، خوش »(حتماازطریق اینترنت به  این واژه دست پیداکرده بودند)روی دیواربرایمان عجیب بودمسئولین مدرسه به زبان فارسی خوش آمدگفتندمارابه سالن اجتماعت راهنمایی کردندبه محض ورودماف دانش آموزان ازجای خودبلندشدندوبه زبان فارسی سلام کردندوتازمان استقرارمادرجای مخصوص ، کف می زدندفلاش دوربین های عکاسی پشت سرهم روشن می شدندکه زیبایی خاصی به سالن داده بودپس ازخیرمقدم مدیربرنامه بایک سرودژاپنی زیباشروع شدوبه دنبال آن دانش آموزان ما، سرودملی ایران راخواندندبرنامه ای مکتوب به ما دادندکه برای ثانیه هایش حساب بازکرده بودند چون لیست دانش آموزانمان رافکس کرده بودیم اسامی تک تک آنهارامی خواندندوهرسه دانش آموزژاپنی مسئولیت یک دانش آموزایرانی رابه عهده می گرفت تاقسمت های مختلف مدرسه رامعرفی کنند.دراین فاصله من ودوستان همکارم به اتاقی برا صرف چایی داغ راهنمایی شدیم (آنهاچایی سردوچایی سبزمی نوشندچایی گرم تدارک دیده بودند) دانش آموزان ماوژاپنی درکلاس ،حیاط ، کلوپ های ورزشی و... مشغول شدندساعت 40/1دقیقه برنامه پایان گرفت و5دقیقه مراسم خداحافظی زیبابودهدیه ای به رسم یادبودبه گروه ایرانی اهداشدتمام دانش آموزان ژاپنی سرودبسیارزیبای خداحافظی راخواندندتمام دانش آموزان مدرسه ، دردوصف (حدود100متر)مقابل یک دیگرایستادندبه گونه ای که دانش آموزان مابتوانند، ازبین آنهاعبورنماینددانش آموزان ایرانی دستهایشان رامحکم به دست آنهامی زدندومرتب کلمات «خداحافظی»و«سایونارا»ردوبدل می شددانش آموزان یک کلاس به همراه مدیروچندتن ازمعلمین مدرسه ، برای بدرقه تادرمینی بوس آمدندوبامحبت فراوان درحالی که مرتب دست تکان می دادندوبه نشانه احترام خم می شدندمارابادنیایی ازمهرومحبت راهی کردند.     

*باتوجه به اینکه شما17سال سابقه خدمت داریدودوسال (84-82)تدریس درژاپن داشتیدعلت موفقیت آموزش وپرورش ژاپن چیست؟

    -   به دودلیل اساسی، اول اینکه ، روش خوبی که مسئولين آنجادرآموزش وپرورش پیش گرفته اند، درژاپن به اين درك رسيده اندكه آموزش وپرورش یعنی رکن اساسی کشورواین وزارت خانه را زيزساخت تمام  امورمي داننددوم اینکه ارتباط تنگاتنگ بين «مدرسه »،« جامعه» ،« خانواده»،آنهارادرپيشرفت هاي آموزشي موفق كرده است .

* نمونه ای ازاین ارتباط تنگاتنگ رامثال بزنید؟

- اگرجامعه الگويي رامطرح مي كندخانواده عكس آن راانجام نمي دهد،اخلاق وقوانين تدريس مي شودومعيارهاهماهنگ است یعنی اگردرمدرسه می گویندبایدازمحل خط کشی عابرپیاده بایدعبورکرددرداخل شهرچنین چیزی رامی بیندهم راننده هاحق عابرپیاده رارعایت می کنندوهم اولیای آنها،ازسال1970توجه به قوانين درراس برنامه هاقرارگرفت واگریک ژاپنی نیمه شب اگرپرنده ای هم درخیابان پرنزندپشت چراغ قرمزمی ایستد.

* بنابراین بایدانسان های صبوری هم باشند؟

- ژاپني ها«صبورترين» ودرعین حال «بي صبرترين» مردم دنیاهستندصبورترين آدمهادربرابرسختي هاي كارواحترام به ديگران ، بي صبردربرابرتخلف وعدم رعايت مقررات،  پليس نيست ولي فشاراجتماعي آنقدرزیاداست که کسی جرئت نمی کندیک چوب کبریت به زمین بیندازد،«وجدان كاري بالايي»دارنددرست انجام دادن كارمهم نيست بلكه شيوه درست  كاركردن ارزش داردوکسی درژاپن ارزش بالاتری داردکه بتواندخدمت بیشتری به هموطنانش انجام دهدوبه تواندصلح وآرامش رابه كشورش هديه كند.

* بيشترين كلمه اي كه درقانون اساسي ژاپن ديده مي شودكدام كلمه است؟

صلح .

*بنابراین امنیت بالایی هم حاکم است؟

- قبل از«توقع» ،« آموزش» مي دهنداولين گام به ماياددادندكه چگونه زباله هاراتفكيك كنيم وهرروزنوع زباله تفكيك شده رابگذاريم تاببرندوقتی آموزش دادنددیگرجرئت تخطی کسی نداردوخودمردم پلیس هستندژاپن  به خاطرامنيت بالايي كه دارد25000انسان بالاي 100سال درژاپن زندگي مي كنند(زنان درژاپن بالاترين رتبه رادرجهان ازلحاظ سني دارندومردهابه همراه مردان ایسلندی وسن مارینویی  دربالاترين رتبه قرارگرفته اند)وقتی به یک کارگرآموزش می دهندکه کارتودرطول روزنصب فلان قطعه برروی اتومبیل است در بازديدازكارخانه ميتسوبيشي واردكارخانه شديم و5/1ساعت گشتيم حتی  يك كارگرلحظه ای راکارش غافل نشدکه سرش رابرداردبالاوببیندویابپرسدکه مابرای چه آمده ایم.

*بنابراين بايدمودب ترين مردم نيزباشند؟

- دقيقاچنين است بعدازمسابقه فوتبالي  بين تيم ملي فرانسه وژاپن ازمردم فرانسه خواسته بودندكه نظرشان رادرموردمردم ژاپن بگوينددرجمع بندي نظرات ،اعلام كرده بودند:«دوچيزبراي ماجالب بوديكي اينكه درطول مسابقه حتي يك ژاپني بازيكن تيم فرانسه راهونكردوموردتوهين قرارندادوفقط  بازيكنان تيم خودراتشويق مي كردنددوم اينكه درتمام استاديوم همه كساني كه چيزي مي خوردنديك ذره آشغال روي زمين نريختندبلكه درظرفهاوياپلاستيك  هايي جمع آوري كردندو دربيرون استاديوم درسطل هاي زباله ريختند وشمادرمدارس ، كارخانه هاوهرجاكه برويدهمين وضعيت راشاهدهستيد.

 *باتوچه به اينكه گوياساعات درسي درژاپن طولاني است چه ميزان حقوق براي معلمين درنظرگرفته شده است؟

- ميزان واقعي حقوق معلمين رافاش نمي كنندولي يك معلم دربدواستخدام 5يا6ميليون تومان به پول ايران حقوق مي گيرندو5يا 6برابرحقوق پاداش دريافت مي كنندواصولا حقوق معلمين 10درصدبيشترازديگركاركنان دولت است ومعلمي تنهاشغل رقابتي درژاپن  محسوب مي شود(درژاپن شغل دوم ممنوع است وباكسي تعارف ندارند)البته ساعات حضورمعلمين درمدرسه بسيارطولاني است (8صبح تا4عصر) مدرسه خانه دوم معلم است وآنقدردرمدرسه جاذبه وجودداردكه وقتي زنگ مي خوردبچه هاازاينكه به خانه برمي گردنددلخورندچون درمدرسه كلوپ هاي گوناگون ، سالن موسيقي ، استخرشنا، كلوپ زبان و...دارندومعلم هاهم دركنارشان هستند.

*سيستم ارزيابي دانش آموزان چگونه است ؟

سيستم نمره دان درآموزش وپرورش وجودنداردجداسازي به شكل مدرسه تيزهوشان و...تاپايان دوره راهنمايي وجودنداردولي بعدازپايان دوره راهنمايي ، دبيرستان هابه انواع مختلف تقسيم مي شوندشاگردان بهترين مدارس ، بهترين دانشگاه هارااشغال مي كنندوحتي ازكدام دبيرستان فارغ التحصيل شدي خودملاك براي گزينش است .

*ازلحاظ بكارگرفتن تكنولوژي نوين درچه سطحي قراردارندچون شايعه است وياشنيديم كه ژاپني هابه تمام جهان ماشين حساب صادرمي كنندولي خودشان از«چرتكه»استفاده مي كنند؟

- خيرچنين نيست بازمان پيشرفته اند.ازجديدترين تكنولوژ ي روزبرخوردارندوحتي تراشه هاي كامپيوترراروي كيف دانش آموزان نصب كرده اندكه اوليامي توانندمسيرحركت آنهارارديابي كنندوبهره گيري ازاينترنت ازاساسي ترين كارهاي روزمره آنهاست. ميزان مطالعات درسي ماايراني هاخيلي بيشترازژاپني هاست ولي ازلحاظ مطالعه مطبوعات ونشريات كمتردرصدربالاي آمارجهاني قرارمي گيريم دراتوبوس ، درمترو، قطارو...ازطريق موبايل به اينترنت وصل هستندومطبو عات رامي خوانند.

*براي پي بردن به نقاط ضعف وياقوت سيستم آموزشي خودچگونه برنامه ريزي مي كنند؟

- براي اين كاردرمراكزآموزشي كه «آموزش وپرورش» و«آموزش عالي» برنامه ريزي مي كننددرصدديافتن نقاط ضعف وبرطرف كردن آن هستندودراين امربراي پژوهش وتحقيقات خيلي ارزش قائل هستند.

*براي بالابردن انگيزه كاردرمعلمين حقوق فراواني به آنهامي دهندبراي بالابردن سطح علمي آنهاچه برنامه هايي اجرامي شود؟

-  مرتب كلاس هاي ضمن خدمت مي گذارندتاتخصص بالارودوجالب است كه هردوره آموزشي راسعي مي كننددريك شهربرگزاركنندتا ازنزديك بافرهنگ ومردمي شهري ديگرآشناشوند.

*يك معلم پس ازچندسال خدمت بازنشسته مي شوند؟

- بعداز40سال تدريس بازنشسته مي شوندالبته باافت حقوق كه بيشترشامل مزايامي شود.

*به چه علت «تاريخ» و«ورزش» ازدروسي است كه درژاپن خيلي به آن اهميت مي دهند ؟

- بعدازجنگ دوم جهاني در36ساعت كلاس درسي آنها18ساعت تاريخ گنجانده شدآنهم بادرسهايي چون «تاريخ استعمارگران »،«جنگ هاي تاريخ»،«استعمارگران وكشورهاي زيرسلطه »،و... كه بتوانندبه آنهانفرت ازاستعمارگران وايستادن روي پاي خودرابياموزند.ورزش نيزچون يك درس  اهميت زيادي داردچراكه همكاري وهمياري وتعاون ازاين طريق آموزش داده مي شودواهميت ورزش تااين حداست كه درهرمنطقه اي( به اندازه وسعت نيمي ازبجنورد)ساختمان هايي 5يا6طبقه اي وجودداردكه  مجموعه اي ازانواع ورزش هادرآن اجرامي شودوهردوساعت رشته هاي ورزش دراين مجموعه عوض مي شوند.

*شمااين سالن هاراازنزديك ديديد؟خاطره اي داريد؟

- دراين اماكن ورزشي به تشويق وايجادانگيزه خيلي اهميت مي دهندمن براي بردن پسرم به يكي ازاين سالن هارفته بودم وقتي اورابردم كه آموزش ببينداستادبه همه دستوردادكه به پسرم احترام بگذارندواوراتشويق كنندوازاوهم خواست كه احترام بگذاردمربي بالاي 50يا60ساله، خودش راوسط كاتامي توسط يك بچه كوچك به زمين مي زدتااوتشويق شودواحساس قدرتمندي كند.

*ازلحاظ بهره هوشي چه وضعيتي دارند؟

- ازلحاط بهره هوشي قابل مقايسه باايران نيستندژاپني هاخيلي پايين ترهستندباهمكاران براي بازديدبه دانشگاهي رفته بوديم دانشجويان از اينترنت اطلاعات زيادي گرفته بودندوقراربودكه پرسش هايي ازمن بپرسندومن پاسخ دهم (من به انگليسي صحبت مي كردم ومترجم به ژاپني ترجمه مي كرد)خيلي مودبانه سئوالات رامي پرسيدنديكي ازسئوالاتي كه پرسيدنداين بود:« چرادانشجويان ايراني درعلوم ورياضي موفق ترهستند؟»گفتم در المپيادهاي جهاني هميشه يكي ازسه رده هاي اول تاسوم رابچه هاي ايراني كسب مي كنندكه شايدكمبودكارباعث تشويق به خواندن علوم پايه مي شود وديگري بالابودن بهره هوشي كه خودشان نيزقبول دارند.

*سطح زبان انگليسي درژاپن چگونه است چون شمادرجمع دانشجويان دانشگاهي صحبت مي كرديدوبه ژاپني ترجمه مي كردند؟

-  سطح زبان انگيسي درايران بالاترازژاپن است آنهابراي بالابردن كيفيت زبان انگليسي 5500معلم بومي انگليسي واردكردندكه به ژاپني هاانگليسي درس بدهندولي به جرئت مي توانم بگويم سطح زبان انگليسي آنهابسيارپايين است .

 *يكي ازوازه هايي كه مترادف بااسم ژاپن شده كلمه «زلزله»است بااين موضوع چگونه كنارآمده اند؟

-آخرين تكنولوژي روزرابراي چلوگيري اززلزله به كارمي برند آسمان خراشهايي ساخته اندكه تمامي ازشيشه است ولي چنان اصول فني رارعايت كرده اندكه انگارشيشه هادربرابرلرزش انعطاف نشان مي دهند، رعايت همين نكان درساخت جاده هاصورت گرفته است اتوبان هاي دوبانده براي عبورقطارهايي كه راننده ندارندساخته اندوشايدبراي ساخت يك ساختمان ويايك جاده واتوبان به جرئت مي توان گفت « چهارپنجم» آن صرف زيرسازي مي شوددرخانه ساده ترين وسايل رادارندولي امنيت دارند.

*چه تفاوت هاي شاخصي  بين ايران وژاپن ديديد؟

- من درتوكيودريك خانه 36متري زندگي مي كردم وراضي بوديم ولي درايران بسياري ازاتاق هاي مابي مصرف مانده است ونوعي اصراف است كه شايدباهزينه نماي ساختمان هاي شهربشودبراي كساني كه خانه ندارندخانه ساخت .ماكارزيادمي كنيم ولي برنامه ريز نداريم.متاسفانه چون دربرنامه ريزي هاي كلان ، درموسسه واداره وسازماني مديرازمرئوس اطلاعاتش كمتراست نمي توانددقيق برنامه ريزي كند.تفاوت هاي  ديگري  هم وجودداردكه خودفرصت ديگري رامي طلبد.شايدباوركردني نباشدكه ژاپني هاهرگزبچه هاي خودرانمي بوسند.

 * برخوردژاپني هابامردم ديگركشورهاچگونه است ؟

-بسيارمهربان وخوش برخوردهستند ژاپني هاهمه انسانهارابرابرمي بينند براي انسان هاي بيگانه ارزش قائل هستند ولي بامردم خاورميانه قدري بااحتياط برخوردمي كنند. بخصوص كه پس ازسلطه طالبان درافغانستان ،نگاه مردم ژاپن  به مردم منطقه خاورميانه عوض شد.من خودم فيلم هايي راديدم كه طالبان سرفردي رامي بريدنددرحالي كه صداي قرآن عبدالباسط پخش مي شدالبته اين نگاه دربين افرادمسن نسبت به نسل امروزي ژاپن بيشتراست .

* به عنوان يك معلم ايراني ، دوسالي كه تدريس داشتيدبه چه چيزي غبطه مي خورديد؟

-    وقتي شاهدپيشرفت وتلاش آنهابودم مي ديدم اينقدرنظافت وبهداشت رارعايت مي كننداين سئوال رامي پرسيدم كه چرابااين ثروت عظيم مالي ومعنوي كه ماداريم بايداينقدرعقب مانده باشيم  ژاپن كشوري است كه اعتيادجرم بزرگي حساب مي شودوچيزي به نام تكدي گري نمي بينيد.احساس دلتنگي مي كردم كه چرابزرگترين ثروت آنهاوجدان آنهاست ومامتاسفانه دربرخي ازمواردبه ندايش گوش نمي دهيم.

*سخت ترين روزي كه درژاپن گذرانديدچه روزي بود؟

-  سخت ترين روززماني بودكه باهمسروفرزندشش ساله ام واردژاپن شدم برخوردژاپني هاخيلي خوب بود ومتاسفانه ازسوي وزارت آموزش وپرورش  به من كه بابهترين نمره درآزمون اعزام به خارج قبول شده بودم پولي نداده بودندمن فقط با 350 دلارپولي كه داشتم واردآنجاشده بودم و بايدازسفارت وام مي گرفتم وسفارت، خانه اي دراختيارم نگذاشت وتاده روزدراتاق «تكثير»درمدرسه بادوپتوي كثيف كه آنجابودزندگي كردم.

*شماچندين كتاب درموردژاپن نيزنوشته ايداستقبال ازآنهاچگونه بود؟

- آرزويم قبل ازرفتن به آنجااين بودكه ازثانيه هاخوب استفاده كنم ويادبگيرم براي همين دركنارتدريس ،تاليف هم داشتم كتاب «بهبودعملكردمدرسه راازطريق بهداشت وتغذيه» ترجمه كردم كه چاپ شددراين كتاب كه به نام «پويايي مدرسه »معروف است آمده كه گاه تنبلي ودرس نخواندن كودكان ممكن است به خاطركم خوني باشدچون«يد»كافي دربدن وجودندارد،يادگيري اورادچارمشكل مي كند.كتاب «نظام آموزشي ژاپن»راكه نوشتم ودرس هاي فراواني براي همكارانم داشت دوست داشتم اداره ارشاد، آموزش وپرورش ازمن حمايت ودرچاپ آن سرمايه گذاري مي كردنكه متاسفانه هيچ كمك وحمايتي صورت نگرفت . درهفته پژوهش ومناسبت هاي گوناگون ميليونهاتومن هزينه مي شودآيانمي توانندبراي كتابي كه من ازنزديك مسائل آموزش وپرورش ژاپن رالمس كرده ام ومدتهازحمت كشيده ام مبلغي رااختصاص دهندكتابم رابخرندودراين همايش ها( بخصوص ازسوي آموزش وپرورش برگزارمي شود)به مدعوين اهداكنند؟

*سئوالي مطرح مي شودكه شايددرظاهرربطي به كتاب نوشتن شما نداشته باشدولي به شكلي هم مي شودارتباط داددرانرژي هسته اي جزو8كشورجهان شديم چقدراهميت دادن به تحقيق دركشورماجايگاه خوبي دارد.

- به نكته ظريف وخوبي اشاره كرديد نتيجه «پژوهش هاوتحقيقات» درزمينه انرژي هسته اي، مارابه جايي رساندكه امروزدست يابي به انرژ ي هسته اي راباافتخاربه جهانيان اعلام مي كنيم .مابايدسيستم آموزشي راباتحقيق همگام كنيم تاموفق شويم

 

يك معلم بايديك محقق باشد.تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۱۲:۹ بعد از ظهر | نویسنده : احسان |

    شعرانقلاب تجلی گاه حماسه عاشورا

 

 

سیدی زاده – شعرانقلاب اسلامی ، جایگاه خاص خودرادرادبیات ایران پیداکرده ودرشعرشاعران بنام وصاحب آوازه ،بیان ارزش های دینی وانقلابی نمودبارزی داشته است . فرصتی شدتادرمصاحبه ای کوتاه با«حسن روشان»کارشناس ارشدادبیات فارسی وشاعربجنوردی باویژگیهای شعرانقلاب اسلامی وحقیقتهایی که برگونه اساطیرنقش بسته اندآشناشویم.

 

* قبل ازاینکه بخواهیم درمورد«شعرانقلاب»مسائلی رامطرح کنیم بفرمائید ، انقلاب اسلامی ایران رادارای چه ماهیتی می بینید ؟ 

- ماهیت انقلاب مایک ماهیت دینی وفرهنگی وارزشی واعتقادی است مدلی فراترازهمه «ایسم»های موجودوانقلاب های دیگروپیش ازاینکه انقلاب مایک انقلاب «سیاسی» باشدیک انقلاب «دینی»است ماانقلاب کردیم چون هویت «دینی ، ملی واسلامی»مابه خطرافتاده بود.

*این انقلاب که الگوومدلی برای انقلابیون جهان شده ،بهترین الگویی که خودداشته کدام بوده؟

- انقلاب عظیم پیامبر(ص)وقیام مقدس عاشوراویک الگوی انقلابی ، چون امام حسین (ع)که فرموده بودند:«من برای اصلاح دین جدم بپاخاسته ام»وقتی الگوامام حسین (ع)باشدوعاشورا، به تبع آن فرهنگ واسطوره هانیزواردفضای انقلاب می شوندکه قبل ازآن بی سابقه بوده است .

*باتوجه به این الگوها،اصطلاحات ومفاهیمی خاصی هم واردعرصه انقلاب وشعرانقلاب می شودمانندجهاد،ایثار...

- بله درکناراصطلاحاتی چون ایثار، شهادت ، عقیده و...اسطوره هایی چون امام حسین (ع)،عباس (ع)،زینب(س)، حر، ابوذر، سلمان ، سمیه ویاسررامی بینیم که واردفرهنگ شعری وادبی مامی شوندکه قبل ازآن سابقه نداشته است .

*نگرش شاعرانقلاب به شعرچقدرتغییرکرد؟

 - نگرش شاعرانقلاب به شعر، یک نگاه ارزشی است ومحتواگرا،که کمترسابقه داشته است واین اصلی ترین نکته قوت شعرانقلاب است وعاشورادراین میان بیشترین نمادونمودراداشته است .

*تجلی اسطوره های اسلامی،درشعرشاعران جوان بیشترمشاهده می شودیاپیشکسوتان؟

- هم درشعرپیشکسوتان وهم درشعرجوانان ،مااین مفاهیم راداریم امادرشعرجوانان بارویکردی نوین وفضاهای تصویری بدیع همراه است درشعرجوانان این فرهنگ عاشورایی ازبعد«مرثیه» کمی فاصله گرفته است وبه بعد«زیباشناسی»آن پرداخته شده است وبعداعتقادی وانگیزه قیام عاشورارانشان داده همان طورکه حضرت زینب(س)پس ازواقعه عاشورابیان می فرمایند:«درعاشوراوکربلاچیزی جززیبایی ندیدم».جوانان سعی کرده اندفرهنگ عاشوراراپویاوامروزی کنندتانسل امروزباآن بهترارتباط برقرارکندواین امربسیارمبارکی است .

*کدامیک ازچهره های عاشوراویااسلامی درشعرشاعران جوان بلیغ ترجلوه گرشده اند؟

-         امام حسین (ع)،حضرت زینب(س)وابوالفضل العباس (ع)بیشترین نمودرادارند.

*درشعرشاعران جوان دوران انقلاب که این بازتاب هارابیشتر می بینیم مانندحسن حسینی ، علی معلم، قیصرامین پورو... گریزازفرم های کلیشه ای راشاهدهستیم علت چیست؟

- درشعرانقلاب ویادرشعراین شاعران ، فرهنگ شیعی واسطوره های آن واردشدوشاعران انقلاب به نوعی مظلومیت 1400ساله اسلام ناب وتفکرشیعی رافریادزده اندوبه همین خاطربه قالب کلاسیک وگونه محتوایی شعروگریزازفرم رجوع کرده اندچون اینگونه بیان وفرم، مناسب این فضاست البته کسانی چون حسن حسینی وقیصرامین پوردرقالب های نوبسیارخوش درخشیده اندواین گونه شعررانیزدرخدمت شعرانقلاب ومفاهیم دینی قرارداده اند.البته ازکارهای سپیدوزبان فاخر«علی موسوی گرمارودی» نبایدغافل شد.

*آیاافرادی چون قاسم بن حسن (ع)درشعرشاعران به اندازه شخصیت واقعی خودمعرفی شده اند؟

- مابعدازپیروزی انقلاب اسلامی بامحاصره ، تهدیدوجنگی ناخواسته روبروشدیم وامری طبیعی بودومطمئن بودیم که چنین برخوردی باماخواهدشددرجنگ تحمیلی ، جوانان ونوجوانان ماوخیل شهدا،اسطوره هایی چون حضرت قاسم وعلی اکبررامدنظروداشتندآنهاراالگوی خودقرارمی دادندوداشتن این الگوهابسیاربه بالابردن روحیه رزمندگان کمک می کردالگو،دیگر،کسانی چون «ارنستوچه گوارا»،« فیدل کاستر»و، «مائو»و... نبودندوکسانی چون شهیدفهمیده وهزاران دانش آموز، تکراردوباره شهادت «قاسم بن حسن(ع) »هستند.شعرمابایدبتوانداین دونسل جوان کربلاونسل فهمیده های امروزراباهم به گونه ای هنری جمع کندوکنارهم قراردهدشاعرانی نیزخوب کارکرده انداما هنوزناگفته بسیاراست ازاین جهت که عظمت شعادت وشهدادرواژه نمی گنجدوبه قول شاعر«قلم قناری گنگی است درسرودن تو»

*آیاازاسطوره های شرقی هم مانندسهراب ، سیاوش و...درشعرشاعران انقلاب ردپایی دیده می شود؟

- ماایرانیان ازمعدودملت هایی بودیم که درصدراسلام ، اسلام راباروی بازپذیرفتیم ، دروازه هارابه روی سپاهیان اسلام گشودیم وازاین جهت مفتخریم وبسیاری ازمفاهیم ملی ماکه مثبت بودندرانیزحفظ کردیم جمع بین «ملیت» و«اسلام»کاری است که درشعرگذشتگان ماچون فردوسی ،مولوی وحافظ بسیاردیده می شودمولانا،می گوید:«شیرخداورستم دستانم آرزوست.». شاعران انقلاب نیزتوانسته انداین دورادرشعرخودبسیارخوب نشان دهندوهیچ منافاتی هم باهم ندارند.سیاوش ، رستم و... نمادروح پاک ، راستگو، شجاع ومومن ایرانی است که درشعرمعاصردرکناراسطوره های دینی وشیعی قرارگرفته اندواین تفاهم فرهنگی بسیاردرشعرامروزوشعرانقلاب اسلامی یافت می شودونکته ای بسیاراساسی است .

 ...تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۴۴ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

گیفان ، کهنه سوارازنفس افتاده

سیدی زاده  - دهستان گيفان درفاصله86کیلومتری شهرستان بجنوردواقع است وازمناطقی است که می تواندبه قطب بزرگ گردشگری تبدیل شودو به علت واقع شدن در يك منطقه كوهستاني و برخورداري از آب و هواي معتدل با نزولات جوي نسبتأ مناسب از محصولات كشاورزي متنوعي برخوردار می باشد  كشاورزي و دامداري به عنوان دو ركن اصلي اقتصاد اين منطقه همواره مورد توجه قرار گرفته است . زمينهاي واقع در دره گيفان و جلگه ايوب كه خاك بسيار مرغوبي دارند  درطول سا ل دوبار كشت مي‌شوند ولی آنچه که موجب شهرت ایوب شده است وجوداستخرآب گرم آن است.فرصتی پیش آمدتابا«حسن حمیدی»;کارشناس علوم اجتماعی ،یکی ازاهالی گیفان ومحققان این منطقه مصاحبه داشته وباتوانمندیهای موجوددرآنجاوعلت عدم توسعه «گیفان»راباسابقه دیرینه ای که داراست جویاشویم :

خراسان: گیفان ازچه توانمندیهایی درزمینه کشاورزی وباغداری برخورداراست؟ 

-         كشاورزي در اين مناطق هم به صورت آبي وهم به صورت ديم رايج است ،از 12500 هکتار اراضي قابل كشت اين دهستان  3000 هكتار آن زير كشت آبي ، 9000 هكتار آن زير كشت ديم وبالغ بر 500 هكتار آن نیز به باغات اختصای یافته است .

خراسان : آماری ازمیزان تولیدمحصولات کشاورزی وباغی دراین منطقه دارید؟

-توليد سالانه گندم دراين دهستان بالغ بر 5500 تن ، جو 2000 تن وحبوبات 1000 تن مي‌باشد ،  در تنوع محصولات باغي اين دهستان همين بس كه بالغ بر چهارده نوع گلابي در اين منطقه يافت مي‌شود سطح توليد سالانه محصولات باغي اين دهستان بالغ بر 1000 تن گردو و بادام ، 100 تن كشمش ،100 تن  آلوچه و ساير محصولات باغي است .

خراسان : پرورش کرم ابریشم هم که سابقه طولانی دارد؟

-         بله وتعدادزیادی ازدرختان  توت ، اراضی آبی این دهستان راتحت پوشش قرارداده است .

خراسان :باتوجه به اینکه منطقه گیفان ازپوشش گیاهی مناسب برخورداراست دامداری هم درکنارکشاورزی ازاهمیت خوبی برخورداراست .

-         دامداري و كشاورزي در كنار هم و به صورت تلفيقي منبع تأمين معاش ساكنان اين منطقه مي‌باشند وحتی برخي محصولات فقط به اين دليل كشت مي‌شوند كه در طول سال به خوراك دامها اختصاص داده شوندو روستا های اين دهستان به علت کوهستانی بودن و برخورداری از پوشش گياهي مناسب و مراتع غني منطقه بسيار مناسبي جهت پرورش دامهايي چون گاو ، كوسفند ، بز و‌ مي‌باشد چرا كه ساكنان اين منطقه به راحتي مي‌توانند حتي خوراك دامها را براي زمستان نيز از طبيعت جمع آوري كنند ، در طول سال فقط سه ماه از زمستان دامها ( بز و گوسفند ) را در آغلها نگهداري مي‌كنند و مابقي سال در طول شب و روز دامها را براي چرا به بيرون مي‌برند.

خراسان : منطقه گیفان بیشتربه «آب گرم ایوب پیغمبر»شناخته شده است ولی هرگزبه شکل جدی واساسی معرفی نشددراین زمینه بیشترتوضیح دهید.

-         آب گرم ايوب كه در فاصله 7 كيلومتري مركز دهستان واقع شده است تنها آب گرم طبيعي موجود دراستان خراسان شمالي است كه از دير باز زائران و مسافراني را از دور و نزديك به سمت خود مي‌كشانده است ، اين آب گرم روي تپه‌اي به ارتفاع 300 متر از سطح دره گيفان واقع شده است ، اكثرا معتقدند كه حضرت ايوب (ع) براي علاج بيماري برص خود در اين مكان عصايش را بر زمين كوبيده و آبي گرم از زمين بيرون زده تا آن حضرت خود را از لوث كرمهاي موجود در بدنش پاك كند .

خراسان :مقبره ای که درکناراستخرآب گرم قرارداردنشانی از قدمت منطقه داردوانتسابش به حضرت ایوب تاچه حدمی تواندصحیح باشدبحثی است که بایدکارشناسان فن نظربدهندولی گویادر50سال پیش تغییرجهت قبرانجام شده است ؟

-         همانگونه که اشاره کردیدمقبره‌اي در نزديكي چشمه آب گرم ايوب موجود است كه در سال 1334 جهت قبر درون آن به جانب قبله مسلمين تغيير داده می شود كه اين خود دلالت براین دارد كه مقبره موجود به دوران ماقبل اسلام باز مي‌گردد.

خراسان : استخرآب گرم ایوب هم ویژگی های خاصی داردولی هرگزاستفاده بهینه ای ازآن نشد.

-         به خاطر نام حضرت ایوب این چشمه شهرت وقداست خاصی داردوهمانطورکه اشاره کردیدهیچ بهره برداری خاصی ازآن نشده اگرچه  همه ساله پذيراي هزاران نفر زائر از نقاط دور و نزديك و حتي از خارج كشور است . آب گرم ايوب كه معادل 47 درجه حرارت دارد يك چشمه آب گرم طبيعي چون چشمه‌هاي آب گرم سرعين ، دماوند و مي‌باشد ، آب گرم ايوب علاوه بر اينكه به عنوان يك مكان تفريحي جهت شنا مورد استفاده قرار مي‌گيرد بيشتر به خاطر خواص زيادي كه جهت درمان و التیام  بيماريهاي پوستي دارد مورد توجه قرار گرفته است  . اما آنچه موجب شگفتي هرچه بيشتر اين مكان شده ، اين است كه در داخل استخر اصلي كه چشمه‌هاي آب گرم با درجه بسيار بالا وجود دارد چشمه های آب سردی نیز وجود دارد كه موجب معتدل نگهداشتن آب استخر مي‌شود همچنين در بيرون استخر در فاصله هفت متري از آن يك چاه آب سرد وجوددارد كه تنها منبع آب آشاميدني در این مکان است  . در حال حاضر آب گرم ايوب دو استخر مجزا از حوض اصلي دارد كه يك استخر آن مختص آقايان و استخر ديگر مختص خانمها مي‌باشد و در راستاي جذب توريست به شهرستان بجنورد اولين جايي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين مكان است .

خراسان:باوجودآب گرم رایگان حتی می شودباشوفاژکشی کلیه منازل روستایی درمصرف سوخت صرفه جویی کردوبهترین گلخانه هارادراینجابرای پرورش گل بوجودآورد.

-         پیشنهادخوبی است .

خراسان :چراجایگاه حقیقی خودراآب گرم ایوب وطبیعت زیبایش پیدانکرده اند ؟

به يقين تمامي كساني كه به هر نحوي به منطقه گيفان مسافرت نموده‌اند از طبيعت زيباي آن سخن گفته‌اند و از آب گرم ايوب ، اما اين منطقه و توانمنديهاي آن كاملا به فراموشي سپرده شده است  به نحوي كه حتي زماني كه آثار تاريخي ، و مكانهاي تفريحي استان را معرفي مي‌كنند نامي‌از آن به ميان نمي‌آورند  چراكه يا شناختي از آن ندارند يااينكه از مطرح نمودن آن به دليل مصائب مسافرتش شرم دارند ، آما آنچه مسلم است اين است كه آب گرم ايوب قديمي ترين و مقدم ترين و زيباترين تمام مكانهاي تفريحي استان مي‌باشد ، آب گرم آن به دليل گوگردي بودن و برخی خواص منحصر به فردش برای بهبود و التیام امراز پوستی بسیار مفید است . گذشته از آب گرم ايوب تمام روستاهايي كه در دره گيفان واقع شده‌ان بويژه خود گيفان به علت ييلاقي بودنش از آب و هوايي بسيار لطيف و ملايم و طبيعتي بسيار باشكوه برخوردار است ، يكي از مكانهاي تفرحي دهستان وجود رشته كوه «آسيازو» مي‌باشد كه در ضلع جنوبي آن آبي ولرم  از دل زمين با فشار بسيار زيادي فواره مي‌زند و دره‌هاي اطرافش پوشيده از جنگلهاي پرشاخ و برگ است ، همچنين رشته كوه مي‌سي‌نو كه در ضلع شمالي دره گيفان كشيده شده است به علت آنكه كوهي سنگي با رگه‌هايي پوشيده از جنگل است چشم انداز بسيار زيبايي را ترسيم نموده است كه طبيعتش وصف ناپذير است .

خراسان:شماهمیشه زمانی که ازگیفان صحبت می شدابرازمی داشتید«طلسم راه»گیفان بایدشکسته شودقبل ازپرداختن به این موضوع ،این سئوال راکه بی ارتباط هم باراه نیست توضیح دهیدکه مسئله «گمرگ گیفان»به کجاکشیده شدوکی حل خواهدشد؟

-         روستاي گيفان نزديك ترين و امن ترين مسيري مي‌باشد كه مي‌تواند مركز استان را از طريق خطوط زميني به كشورهاي آسياي ميانه و جهان خارج متصل سازد ، موقعيت استراتژيكي اين روستا كه در دوران رونق جاده ابريشم ، به عنوان یکی از شاهراهه های آن مورد استفاده قرار مي‌گرفته ، در دوران قاجاریه به علت قطع روابط تجاری و گمرکی میان ایران و شوروی سابق و بروز برخی درگیریهای مرزی اهمیت خود را از دست داده است ، اما اگر امروزه اندك تأملي در باب انتخاب نزدیک ترین و امن تری مسیر تجاری جهت ارتباط با جمهوری ترکمنستان شود موقعیت ویژه این روستا آشکار خواهد شد ، چراكه اين روستا گذشته از آنكه در نزديك ترين مسير به راه آهن اصلي تركمنستان بين شهرهاي عشق آباد و بزمين واقع شده فاصله چنداني با پايتخت اين كشور ندارد كه اين موقعيت بهترين فرصت را در اختيار قرار مي‌دهد تا جهت صدور توليدات صنعتي و كشاورزي استان  مورد استفاده قرار گيرد ، ودرکنارگمرگ که ازضروریات است، احداث يك بازارچه مرزي در اين دهستان كمك شاياني به اقتصاد اين منطقه و حتي كل استان خواهد نمود.

خراسان :و«طلسم راه»شکسته نشدوهنوزهم مشکل برقراراست.

- مهمترين و بزرگترين معضلي كه از ديرباز گريبانگير ساكنان اين مناطق بوده و هست ، وجود جاده‌اي صعب العبور و كوهستاني به مسافت 86 كيلومترمي‌باشد كه از جاده بين‌المللي مسير بجنورد ـ شيروان منتزع شده و به سمت نواحي شمالي و سرحدات مرزي خراسان شمالي با جمهوري تركمنستان كشيده مي‌شود ، اين جاده در مسير خود بالغ بر 30 روستا را به شهرستان بجنورد متصل می سازد و تنها راه ارتباطي ميان اين آباديها با مراكز شهري مي‌باشد ، موضوع اين جاده و آنچه بر آن گذشته به صورت معمايي غير قابل حل تبديل شده است ، آنچنان كه می توان به صراحت نام آن را « جاده افسانه‌اي » نهاد ، جاده‌اي كه از منظر صاحب نظران و از ديدگاه تخصيصات بوجه‌هاي كشوري در طول 26 سال حكومت اسلامي ايران تا به حال دوبار زير سازي و آسفالت شده است امروزه تنها مسافت اندكي از آن بصورت كاملاً غير فني و غير مهندسي   آسفالت شده است .

خراسان : تلفات جانی فراوانی هم درسالهای اخیردراین منطقه شاهدبودیم.

-         متاسفانه  حاصل بي‌توجهي به اين منطقه  و جاده آن ، قرباني شدن دهها انسان بي گناه در اثر پرت شدن وسائط نقليه عمومي به ته دره‌ها بوده ، و بيماران زیادی  در آرزوي رسيدن به مراكز درماني  شهرستانها براثر فراز و نشيبهاي تند و تيز و حركت لندرورهاي اسقاطی ، ميني‌بوسها ، آيفاها ، تراكتورها ، حتي موتورها ( حتی تصورش دردناک است ) جان به جان آفرين تسليم کرده اند ، ومردم خاطره های تلخی ازمرگ نوزادانی كه به همراه مادرانی  كه در آرزوي تولد فرزندشان ازدنیارفته اند، راهرگزفراموش نکرده اند.

خراسان :عدم توجه به جاده سازی مناسب ، به یک معضل بزرگ  اقتصادی تبدیل شده.

 تمامي اين روستاها جزو روستاهاي مولد و فعالي مي‌باشند كه هرساله بالغ بر دهها هزار تن محصولات كشاورزي از گندم ، جو ، عدس ،  لوبيا و چغندر قند گرفته تا انواع گوناگوني از محصولات باغي و سردرختي چون انگور ، سيب ، گردو و بادام و.. را به بازار عرضه مي‌كنند، علاوه بر آن يكي از مهمترين مناطق پرورش دام در سطح شهرستان بجنورد مي‌باشد كه محصولات دامي فراواني را در تمام فصول سال روانه بازار مي‌كنند ، اما تمام اين محصولات به علت عدم وجود جاده‌اي مناسب با قيمتي بسيار نازل به چنگ دلالان و پيشه‌وران مي‌افتد ، به يقين تمام اين موارد به صورت مستقيم بر نحوه معيشت آنها تاثير منفي مي‌گذارد . هزينه بالاي حمل و نقل مصالح ساختماني از مراكز شهري به اين روستاها موجب آن شده تا تمامي منازل مسكوني با سنگ و چوب و خشت خام بنا شود تا با كوچكترين لرزه‌اي خساراتي را به بار آورد كه هيچ كس را توان تاوان آن نباشد .

خراسان : ومانعی است برای ایجادکارگاه هاوکارخانه های تولیدی ؟

با وجود آنكه روستاهاي دهستان گيفان كاملا مولد بوده و از لحاظ كشاورزي و دامداري و حتي برخي معادن بسيار غني مي‌باشند اما تا كنون كوچكترين اقدامي در راستاي ايجاد كارگاه‌ها يا كارخانه‌هاي بومي چون كارخانه‌هاي لبنياتي ، كارخانه‌هاي بسته بندي غلات و  كارخانه‌ بسته بندي آب معدني و انجام نشده است اگر گام‌هاي مثبتي در اين راستا برداشته شود به يقين تأثير بسيار زيادي بر اقتصاد منطقه و بهبود معيشت ساكنان آن خواهد داشت و نيز از مهاجرت  بي‌رويه قشر فعال و بيكار آن جلوگيري خواهد نمود ، اما چنين اقداماتي با مشكل اصلي جاده گره خورده است چراكه ايجاد چنين كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي با وجود عدم جاده‌اي مناسب عملاً امکان ناپذیر و غير اقتصادي و پر هزينه خواهد بود

خراسان:به نظرشمایکی ازراههای اساسی که بتوانددررونق گیفان موثرباشدونقش اساسی رابازی کندچیست ؟

- اين دهستان تاسال 1329 جزو شهرستان قوچان به شمار مي‌آمد و در اين سال به شهرستان بجنورد پيوست اين دهستان علي‌الرغم آنكه متشكل از 23 روستا مي‌باشد ( كه در گذشته تعداد اين روستاها بسيار بيشتر بوده است )تا به حال سه بار در تقسيمات كشوري جابجا شده است و در هر سه مورد علت اصلي تغيير و تحولات همان دوري مسافت با مراكز شهرستانها و مراكز بخشها  بوده است كه اكنون نيز تغييري در آن ايجادنشده است  چراكه فاصله ميان اين روستا ها با تمام مراكز بخشها و شهرستانها بسيار زياد مي باشد و تنها راه اصلي و كارشناسانه اين است كه مركز اين دهستان به مركزيت بخش ارتقاء يابد تا با ايجاد برخي ادارات دولتي و اختصاص برخي بودجه ها جهت يكسري زيرسازيهاي اساسي قسمتي از مشكلات مردم مرتفع گردد .

خراسان : وآخرین کلام وپیشنهادبه مسئولین ؟

-         در راستاي توجه به دهستان گيفان احداث جاده‌اي مناسب اولين اولويت را داراست  و اولويت دوم كه مي‌تواند كمك شاياني به بهبود وضعيت منطقه نمايد ارتقاء مركز اين دهستان به مركز بخش مي‌باشد ، مسئوليني كه در راستاي ارتقاء به بخش مسئله جمعيت را مطرح مي‌كنند بايد توجه داشته باشند كه چگونه است كه از يك سو شعار« فرزند كمتر ، زندگي بهتر » را سرلوحه شعارهای توسعه‌ قرار مي‌دهيم و از سوي ديگر روستايي كه در طول 70 سال جمعيت آن حتي به مرز هزار نفر نرسيده را به جرم كمي جمعيت از آنچه حق مسلم آن است باز مي‌داريم .

 تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۴۰ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

خوش رکاب (قسمت سیزدهم)

پشت نوشته کامیون ها،اتوبوس هاووسایل نقلیه عمومی جملات وابیات واحادیث زیبایی است که بیانگرفرهنگ وبینش واحساس رانندگان است از15سال قبل جمع آوری این هاصورت گرفته وامیدوارم روزی عمری باشدوبه چاپ مجموعه آنهااقدام کنم اگرچه هدف این است که درهمشهریان وعزیزان این باورپدیدآیدکه سوژه های خوبی برای تحقیق داریم ولی متاسفانه ازکنارآنهابه آسانی می گذریم.

1.                  بی توبهارمن پاییزاست .

2.                  بي تو،زندگي آهنگ زيبايي ندارد.

3.                  بي تومن باداغ خوددق مي كنم

         بي تو احساس شقـايق مي كنم .

4.                  بي توهرگز.

5.                  بي توهرگزباتواما

6.                  بي توشه، ازاين دارفاني گذرمكن .

7.                  بي توهرگز، باتوهميشه .

8.                  بي توفردايي ندارم.

9.                  بي خيال .

10.               بيداد.

11.               بيدمجنون .

12.               بي سبب خودرامرنجان ، ازقضانتوان گريخت

        نوش جان بايدكني حق درپياله هرچه ريخت0

13.               بي سبب نيست كه دركنج دلم جاداري

        خوشگلي ، بانمكي ، دوچشم زيباداري .

14.               بيقرار.

15.               بيگانه اگروفاكندخويش من است .

16.               بي گناهم ،امامحكوم به زندگي .

17.               بيمه ابوالفضل .

18.               بیمه اش کردم به نامت ای علی مرتضی.

19.               بيمه اش كردم به نامت ياعلمدارحسين .

20.               بيمه اش كردم به يادت ياعلمدارحسين 0

21.               بيمه الهي .

22.               بيمه امام رضا0

23.               بيمه بي بي حكيمه 0

24.               بيمه دعاي پدرومادر0

25.               بيمه مرتضي علي 0

26.               بين همه عشق ها دنيا،عشق است ابوالفضل.

27.               بي وفا.

28.               بي همتا .

29.               بي وفاحالاكه من افتاده ام ازپاچرا؟

30.               بي همگان به سرشودبي توبه سرنمي شود0

پ

      1.        پاگل (ديوانه).

      2.        پاشنه طلا0

      3.        پايان دنيامي رسد،مردي كه زنجيرغلامان بشكند.

      4.        پايتخت 0

      5.        پدرعشق بسوزد0

      6.        پدرم احتياط كن ، من ازتنهايي مي ترسم0

      7.        پدرم برگرد.

      8.        پرخودسوزم پروانه شوم من

    ره توپويم ديوانـه شوم من.

      9.        پرده خلقت هزاران نقش زيبادارد

    امّاميان نقشهاي زيبا،تودلرباتريني .

    10.      پرستوي تنها.

    11.      پرستوي شب شكن .

    12.      پرستوي عاشقان 0

    13.      پرستوي مهاجر.

    14.      پرنده آبي .

    15.      پرنده ساحل 0

    16.      پرنده سبكبال .

    17.      پرنده مينا.

    18.      پروازدرشب .

    19.      پروانــــه امشب پرمـزن انـدردياريارمـــن

     ترسم صداي شهپرت ازخواب بيدارش كند.

    20.      پروانه زمن شمع زمن گل زمن آموخت

    افروختـن وسوختــن وجامـه دريــدن.

    21.      پروانه وش ازعشـــق تودرآتشـم امشــب

    مي سوزم وبااين همه سوزش خوشم امشب.

    22.      پس ازدشواري آساني ست ، وليكن آدمي راصبربايد.

    23.      پسرم، همه دلخوشي باباتويي 0

    24.      پسرم ياسين (يانامهاي ديگر).

    25.      پشت سرمسافرگريــه شگون نداره

     حيفه چشاي نازت بارون اشك بباره.

    26.      پلنگ بيابان .

    27.      پلنگ بيابان ،عروس خيابان.

    28.      پلنگ درخانه باش، نه شيربيابان .

    29.      پلنگ دركوه وآهودربيابان

     همه جمعندومن تنهابگردم0

    30.      پناهنده ام ياامام زمان .

    31.      پندهرچندهـــزارسودمنداست

گرعشق بيايدچه جاي پنداست ؟

    32.      پهلوان زنده راعشق است .

    33.      پيدانمي شدي تو،شايدكه مرده بودم0

    34.      پيرانه سرم عشق جواني به سرافتاد

    وان رازكه دردل نهفتـم به درافتاد.

    35.      پيربندر.

    36.      پیرمیکده.

    37.      پيري آن نيست كه برسـربزندموي سفيد

     هرجواني كه به دل عشق نداردپيـراست 0

    38.      پيري وغربت وبي چيزي ومحجوبي عشق

    چشم بددوركه بي مطرب ومي مدهوشيم0

    39.      پيش آتش ، دل شمع وپرپروانه يكي است .

    40.      پيك كاشان (يانام شهري ديگر).

 تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۲۶ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

                                                                                                  پرده عشق                  

         این پرده شکل عرصه میدان کربلاست              یعنی شبیه به بیابان کربلاست

                 این پرده شکل اکبروعباس وقاسم است            برپرده های کل جهان داردافتخار

صدای گرم پرده خوان درفضاپیچیده است ومردوزن ، پیروجوان برروی خاک نشسته اندوغرق درپرده خوانی« موسی زورآبادی» معروف به «درویش موسی»هستندفرصتی پیش آمدتاپس ازپراکنده شدن جمعیت مصاحبه ای داشته باشیم وازپرده ای که «برکل پرده های جهان داردافتخار»صحبت کندوی خودرا«سبزواری»معرفی کردوازآنجایی که بیش از20سال است دربجنوردزندگی می کند،خودرابجنوردی می داند.درموردسابقه اش دراین کاراظهارداشت:«هفت پشت پرده خوان بوده ایم وازسن 12سالگی شروع به پرده خوانی کرده ام عمرپرده من بسیارقدیمی است وبیش از400سال قدمت داردویژگی این پرده دراین است که ازرنگ های شیمیایی درآن استفاده نشده بلکه تمام رنگها،گیاهی است که به خاطرقدمت واین ویژگی، قیمت بسیاربالایی داردوچندین بارهم ازخارج ازکشوربرای خریدش به من مراجعه کرده اندولی جواب ردشنیده اندزیراهم یادگاراجدادمن است وازسویی عمری بااین پرده مانوس بوده ام»درمورداینکه باکدام شعرپرده خوانی راآغازمی کنی؟گفت:«بازیباترین کلام که بنام خداست پرده خوانی راآغازمی کنم و این شعرکه

این پرده شکل عرصه میدان کربلاست                                 یعنی شبیه به بیابان کربلاست

این پرده شکل اکبروعباس وقاسم است                             برپرده های کل جهان داردافتخار

چراکه زیباترین حماسه تاریخ، صحنه کربلاست ، کدام قهرمان تاریخ ،ارزش واعتباری چون امام حسین (ع)وخاندانش دارد؟»درویش موسی اظهارداشت :«72مجلس درپرده من وجودداردکه هرپرده درس عشق ،مهر،مظلومیت ،شجاعت ومهربانی می آموزدوقتی این همه زیبایی درپرده وجودداردبایدبرکل پرده های جهان افتخارداشته باشد.»درویش گفت:درتمامی شهرهای ایران پرده خوانی داشته ام وبارهاوبارهاداستان کربلاراخوانده ام ولی هربارکه خوانده ام هم برای خودم تازگی داشته وهم برای کسانی که پای مجلسم می نشینندومطمئن هستم که این «قصه عشق است که نامکرراست».وی درمورداینکه کدام مجلس رامردم بیشتردوست دارندبخوانی بیان داشت:«مجلس «حر»رابیشترمردم دوست دارندچراکه حر،اولین کسی است که راه رابرامام حسین (ع)می بنددوازسویی اولین کسی است که درراه سالارشهیدان به شهادت می رسدوعلت دوست داشتن مردم این است که حس می کنندانسان می تواندتوبه کند، انسان می تواندازسرداری سپاه کفر، به سربازی سپاه اسلام برسدوافتخاری ابدی برای خودکسب کندواین چیزی نیست جزفطرت پاکی که انسانهادارندودوست دارندبه سوی پاکی کشیده شودومجلس دیگری هم که دوست دارندبرایشان بخوانم مجلس«دخترنصرانی»است که ماجرای عشق او، عشق به پاکی هاست.جوانان مجلس هم ازرشادت ووفاداری حضرت عباس(ع)لذت می برندکه به دست «یزیدبن برقا»به شهادت می رسد.».اودرموردویژگیهای شخصیت های پرده ،گفت:«کسانی که دربرابرسپاهیان اسلام درهرمجلس پرده خوانی به عنوان دشمن مطرح می شوندافرادکوچکی نیستندکه شنونده حس کند، اولیاوانبیا، آدم ضعیف ودست وپاچلفتی راکشته اندبلکه دشمن کسانی رابه نبردبااولیاالله می فرستدکه قوی هیکل وتنومندوجنگنده اندمثلایزیدبن برقای شامی که به جنگ باحضرت ابوالفضل(ع) می رودکسی است که در21سالگی آنقدرقوی بودکه هراسب تحمل کشیدن اورانداشت وکمراسب می شکست وچون به روایتی درجنگ صفین پدرش به دست مولاعلی (ع)به درک واصل شده بودوبه نقلی دیگر خودحضرت عباس(ع)درسن 13سالگی، پدر یزیدبن برقارادرجنگ صفین راهی جهنم کرده بودباآن هیکل وباآن کینه به انتقام آمده بود».

درویش زورآبادی که باعشق ازپرده خوانی صحبت می کردازگذشت عمروپیری گلایه داشت وگفت:«انسان وقتی دندان داردنان نداردوامروزکه نان داریم دندان نداریم ،الآن که تجربه کافی برای پرده خوانی دارم متاسفانه  حافظه ام یاری نمی کندروزگاری تمام اشعارومتن مجالس 72گانه راازحفظ بودم ولی امروزگاهی حتی وسط پرده خوانی ، دچارفراموشی می شوم ولی بازهم خداراشکرمی کنم وافتخارمی کنم که«پرده خوان»هستم .»وی درمورداینکه باآمدن رادیوتلویزیون آیاپرده خوانی ازرونق افتاده است یانه ؟بیان داشت :«عشق قصه نامکرراست وازهرزبان که می شنوی تازه است اگرچه رادیووتلویزیون مردم رامشغول کرده است ومردم به خاطرگرفتاری های زیادی که دارندحتی دوست دارنددعای کمیل وروضه راهم درمنزل ازرادیووتلویزیون بشنوندولی محال است که درگوشه ای ازاین شهرویادرهرنقطه ازایران پرده خوانی بشودومردم جمع نشوندوساعتهاهمه چیزرافراموش نکنندوبارهاشده کسانی پس ازپرده خوانیم به من گفته اند:«دنبال کارضروری بودم ازکنارت ردشدم چنان غرق روضه خوانی مجالس پرده ات شدم که ازکارم بازماندم» وحتی کودکان زیادی راشاهدبودم که برای خریدروزانه خانه ، راهی بازاربودندوچنان جذب مجلس شدندکه حتی پولی راکه برای خریدنان وگوشت دردست داشتنددرپایان مجلس به من داده اند».

 درویش پرده خوان، سوزناک ترین مجلسی راکه خوانده است وموجب منقلب شدن مردم گشته مجلس«طفلان مسلم»بیان کرد:«هروقت این مجلس رامی خوانم مهرومحبت این دوطفل برای مردم جالب است دوبرادری که وقتی می خواهندآنهارابه شهادت برساننددررسیدن به افتخارشهادت ودفاع ازهمدیگرسبقت می گیرندوهریک ازدشمن می خواهداوزودترازبرادرش کشته شودویک باردرروستای «بربر»مانه وسملقان وقتی مجلس آنهارامی خواندم هفت نفرازشدت اندوه غش کردندکه خواستندادامه ندهم».

   زورآبادی درمورداینکه آیابچه درویش بودی یاهمکاری به نام بچه درویش داری؟گفت:«عمری درکنارپدرم ،بچه درویش بودم وهرچه آموخته ام ازاوست ولی بچه درویش ندارم ودرکارپرده خوانی، هنری که بایدانسان نشان بدهداین است که نقش بیش از50نفررابایدبازی کنی گاهی «حر»شوی ، گاهی ، عباس(ع) ،زمانی «ارزق شامی »، «خولی»و...خودم هم نمی دانم چراهمیشه نقش هاراخودم بازی کردم وشاگردی نداشتم ».

این پرده خوان، نقش پرده خوانی وتاثیرآن دراستواری باورهای مردم رااینگونه بیان کرد:«درروضه خوانی ،تعزیه وبخصوص«پرده خوانی» یک رابطه عاطفی بین تماشاگروپرده خوان برقرارمی شودوبرهمین مبنا، دراستواری باورهای دینی مردم، نقش به سزایی داردوداستان های متنوع وپرشکوه وعاشقانه ساختن ازحوادث تاریخی کارسختی است فقط این هابه دست کسانی پایدارمانده وچون قصه عشق نامکرراست که این قهرمانان درراه دفاع ازآرمان مقدس خودازخون خودوهمسروفرزندان خویش گذشته اند».

درویش زورآبادی درپاسخ به این سئوال که پرده خوانی چه تاثیری درتربیت نوجوانان وجوانان دارداظهارداشت :«هیچکس نمی تواندتاثیرمثبت این مجالس پرده خوانی رادرتربیت نوجوانان وجوانان وحتی درتغییراخلاق بزرگسالان منکرشودوقتی من چهره« حضرت علی اکبر(ع)»رابرای کسی که پای مجلس من نشسته ترسیم می کنم ، رشادت او، احترام به پدربزرگوارش را، سیمای ملکوتی اورا، اراده وازخودگذشتگیش دربرابرحق راترسیم می کنم وازسویی دیگرچهره زشت آدم نماهایی مثل خولی ویزیدوشمروشقاوت های آنهاونتایج عملشان رابیان می کنم معنی «خوب بودن» ونتایج آن رادرک می کنندوسعی می کنداگرهم خوب نمی توانندباشندلااقل درزمره اشقیاوظالمان قرارنگیرند».

درپایان ازاوسئوال شدچه آرزویی داری؟گفت :«چندین بارازمن دعوت کردندکه به کشورترکمنستان برای پرده خوانی بروم وآرزوداشتم برای مسلمانان آنجابه خصوص شیعیان ،پرده خوانی کنم که متاسفانه به خاطراینکه پیرشده ام ومی ترسم درمیان پرده خوانی، دچارفراموشی شوم ازرفتن سرباززده ام وچون جزمن درخراسان شمالی فقط یک پرده خوان (درشیروان) وجودداردآرزودارم که جوانانی پیداشوندواین پرده خوانی رانگذارندبه فراموشی سپرده شودوبهترین آرزویم این است که عاقبت به خیرشوم.»تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

  بازیهای محلی

نام بازی : قره گردم(ghara gerdem)

تعدادبازیکنان :نامحدود

مکان  وزمان: درفضای بازکوچه وخیابان ،شب ،بخصوص درشب های ماه رمضان

چگونگی بازی :این بازی باشک گرفتن دودسته ویاگروه صورت می گیردتعدادنفرات هرگروه بایدمساوی باشند.

بازی بایارگیری آغازمی شودافراددردودسته برابرقرارمی گیرندوهرکسی یاری راازدسته مقابل برای خودش مشخص کرده است ازمیان خو،ددونفربه عنوان «استا»انتخاب می کننددواستاهابه شکل گل پوچ شروع بازی راکه کدام گروه بایدآغازبکنندرامشخص می نمایند.گروهی که استای آنهادرگل پوچ برنده شده به همراه استابرای مخفی شدن راه می افتندپس ازاینکه تمامی افراددسته خودرامخفی کردبه نزدگروه دوم برمی گرددوجای استاهاعوض می شودوبه عبارتی استای گروه مخفی شده ،درراس گروه جوینده قرارمی گیرد.

گروه برای جستن ،یاران دسته اول حرکت می کننددرحالی که استادرجلوی آنهاحرکت می کندوباصدای بلندمی گوید: یرنگزه محکم ساخلنگ هوی ............(جایتان رامحکم نگهدارید)واین گفته رامرتباتکرارمی کنداگرعده جستجوگریکی ازمخفی شدگان راببیندبه استای آنهانشان می دهدوزمانی که استاتائیدکردکه اودرست تشخیص داده باصدای بلندمی گوید:«قره گردم»  gharagerdem ( سیاهی دیدم)وتمامی افرادجویندهباسرعت به طرف محل اولیه یا«ملته»maltaحرکت می کنندومخفی شدگان هم به دنبال انهاواگرافرادی که پنهان شده بودندرفیق خودراقبل ازاینکه به ملته برسدبگیردازهمان محل تاملته بایدسواری بدهدوزمانی که همگی به ملته رسیدندبازی مجدداباهمان شکل اول تکرارمی شود.                                                                                                             باتشکرازآقای قاسم مهرنیاتاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۲۴ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

روستای دوبرجه

جاده ارتباطی مناسب ، می تواندمانع مهاجرت روستاييان شود.

 

 

سیدی زاده - فرصتی پیش آمدتاساعتی درروستای«دوبرجه»ازتوابع بخش شوقان در65کیلومتری شهرستان بجنورد،درکنارمردمانی صمیمی وخونگرم آنجاباشیم گزارش زیرحاصل این دیداراست.

یکی ازبازنشستگان آموزش وپرورش درموردمشکلات مردم این روستاگفت :« راه ارتباطی «بام» به«طبر»اگروضعیت وکیفیت بهتری داشته باشدباتوجه به اینکه «دوبرجه»درمیان این دوروستا قرارداردمی توانددررونق تجاری این منطقه نقش به سزایی داشته باشد. «ملک حسن صالحی»بیان داشت :«این روستاکه دردامنه کوه های«بهار»و«آلاداغ»قرارداردوزیبائی هایش همیشه زبانزدخاص وعام است ازداشتن یک جاده خوب همیشه رنج برده واگراقدامی درراه مرمت وبهسازی جاده های ارتباطی آن صورت گیردیکی اززیباترین نقاطی خواهدبودکه درجذب گردشگربسیارنقش اساسی رامی تواندبازی کند».وی بااشاره به  آب وهوای مناسب ، طبیعت بکرودست نخورده این منطقه بیان داشت :«طبیعت زیبای این منطقه می تواندبهترین کلاس درس برای دانش آموزانی باشدکه می شودازطریق برگزاری اردوهای دانش آموزی دراین منطقه برگزارکردواین، امکان پذیرنیست مگرهمت مسئولین که علاوه بررونق اقتصادی که راه مناسب می تواندبه این منطقه بدهدازمهاجرت بسیاری ازمردم به شهرهای دیگرجلوگیری کند .وی اظهار داشت:«روستای دوبرجه درحدود60سال پیش درشرایطی که مردم بسیاری ازروستاهاازقبول مدرسه اباداشتندافتتاح اولین مدرسه به نام «فیروزبهرام»رادرسال 1328جشن گرفتندولی امروزمدارس دراینجاباکمبودامکانات نوین آموزشی  روبروهستند.صالحی گفت:«مدرسه راهنمایی روستامتاسفانه باساخت مدارس درروستاهای مجاورازمرکزیت درآمدودرحال حاضرمدرسه راهنمایی ،ضمیمه دبستان ابتدایی روستاست ومدرسه راهنمایی که درسال 69، 110دانش آموزودرسال1379، 220 دانش آموزداشت امروزباحداکثر20دانش آموزاداره می شودومسلمامدارس دیگرنیزوضعیتی بهترازاین ندارند.»

یکی ازجوانان دوبرجه اظهارداشت :« طرح های حمایتی ازجوانهادرروستا،کمتراجرامی شوددرصورتی که این طرح ها،دراشتغال زایی واقتصادروستا،نقش اساسی دارندونبایداینقدرموانع بزرگ برسرراه جوانان قرارگیرد».«مرتضی .ص» گفت :«برای یک طرح اقتصادی ، سندزمین می خواهنددرصورتی که هیچ زمین ومنزلی درروستاسندنداردواینهاازاجدادمان به مارسیده وکشت کرده وزندگی کرده ایم وچقدرخوب است که اختیاراتی به بخشدار ویاشهردار داده شودکه درازای گرفتن چک ویاسند، وام هایی رادراختیارجوانان قراردهندچراکه بسیاری ازماجوانان نیازبه حمایت های مالی ازطریق بانک هاداریم ولی درراه رسیدن به این وام ها، آنقدربه موانع قانونی برخوردمی کنیم که درمیانه راه پشیمان می شویم ».

یکی ازمعتمدین محلی بیان داشت :«خشکسالی سال های گذشته ،امان مردم رابریده است 5قنات پرآب داشتیم(بیشترین قنات منطقه رانیزماداشتیم)درکلاته «میرزارضاقلی»4حلقه چاه باهزینه 50میلیون تومان حفرشدوبسیاری ازمردم حتی فرش زیرپای خودرافروختندکه شایداین چاه هانقشی درزندگی آنهابازی کندکه متاسفانه نشد، زحمات وتلاش چنددهه اجدادمادرایجادباغ های میوه ، ازبین رفت و ازسویی تسهیلات بانکی بادیرکردپرداخت می شودوحتی بسیاری ازمردم برای امرارمعاش درشهرهای دیگر به کارگری مشغولند.»

مسعودجنتی اظهارداشت :« مدتی است برای بهسازی «دوبرجه» طرحهایی ارائه ،اعتبارهم مصوب شده ولی ازسوی بنیادمسکن تابه حال اقدامی نشده واین امرموجب شده که ساخت وسازدرروستا،متوقف بماندواین معضل بسیاربزرگی برای مردم روستاست .»این  عضوسابق شورای اسلامی بخش شقان بااشاره به اینکه مردم روستای دوبرجه هرگزدرشورای حل اختلاف ،پرونده ای نداشته اندودرکمال آسایش وامنیت درحال زندگی هستندگفت :«این نشان فرهنگ بالای مردم این منطقه است که به پاس این مسئله ، انتظارداریم مسئولین توجه بیشتری به ماداشته باشندوشایدانتظاربی جایی نباشدکه برای حفظ امنیت این روستاومناطق دیگرباتوجه به اینکه کابل کشی فیبرنوری صورت گرفته ولی هنوزخبری ازتلفن داخلی درمنازل نیست همتی صورت گیرد که درهفته دولت شاهدبه صدادرآمدن زنگ تلفن دراین روستاباشیم.»

یک ازجوانان این روستابیان داشت :«اگرچه بیشترجوانان این منطقه اهل کاروتلاش وزندگی آبرومندانه وسالمی هستندولی مادراینجاشاهدامکانات ورزشی نیستیم وچقدرخوب می شدمسئولین لااقل به قول هایی که می دهندپایبندباشندوقتی مدیرکلی می گویدبرای سالن ورزشی شقان اقدام خواهیم کردازحرف تاعمل نبایداینقدرفاصله باشد».«جاجرمی» گفت :«جوانان روستایی درزمان کاروتلاش خستگی ناپذیرندولی درزمان اوقات فراغت ، ورزش می تواندبه یاری آنهابشتابدوانرژی آنهاهرزنرود».

یکی ازبانوان روستاگفت :«عدم وجودتسهیلات زایمانی ، مشکلات زیادی رابه وجودآورده است که بایدبه این مشکل توجه شود».«فرزانه . ل» ،علاوه براین مشکل ، نیازبه اورژانس جاده ای رانیزازمواردی ذکرکردکه بایدبه آن توجه شود.

مسئولین چه می گویند؟

بخشدارشقان به همراه دوتن ازافسران نیروی انتظامی به حسینیه« دوبرجه» آمده وضمن صحبت باجمعی ازاهالی که حضورداشتندبه سئوالات ماجواب دادند.

بخشدارشقان گفت :«ازبازتاب مشکلات مردم استقبال می کنیم زیراکه انعکاس مشکلات ، ارشادمسئولین رامی طلبد، زمانی که مشکل مطرح می شودبدنه کارشناسی به تکاپومی افتدتابتواندپیگیری کندمانیازمندبرداشتن گامهای بلندی دررشدوتوسعه منطقه بودیم وتشکیل «ستادتوسعه بخش»عاملی شدتاقالب کلی کاررابرتشکیل کارهای زیربنایی قراردهیم وتوانستیم 5میلیاردو600میلیون تومان اعتبارجذب کنیم.

«یونس روحانی»باتوجه به اهمیت شوراهای اسلامی گفت :«مدیراجرایی زمانی موفق وفعال خواهدبودکه شوراهای اسلامی فعال شوندوبایدبه اصطلاح«پاشنه دربخشداری راازجابکنندوبرای رسیدن به خواست های مردم تلاش کنند».

بخشدارشقان درپاسخ به سئوال یکی ازجوانان روستادرموردعدم وجودسالن ورزشی ضمن تائیداین سخن گفت:« مدیرکل تربیت بدنی استان قول ساخت سالن ورزشی برای شقان رادادندولی هنوزخبری نیست واین حرف های بدون پشتوانه عملی ، مردم، به خصوص جوانان رادلسردمی کندولی ماپیگیراین مسئله خواهیم بود.»

وی درپاسخ به مشکلات مردم درزمینه آب گفت:« حفظ خاک ، امروزبزرگترین تلاش ماست وازبین رفتن یک وجب خاک کشاورزی ، بزرگترین دردماست ودرکنارحفظ خاک کشاورزی، ازارزش واهمیت آب غافل نیستیم سد«چهاربید»مطالعه اولیه اش انجام شده که فرصت های شغلی خوبی برای منطقه به وجودخواهدآوردوموجب بهبودکشاورزی می شود.

درموردرفع کمبودآب بایدبگویم،جهت دوفازمجتمع آب رسانی «برزانلو»و«ناویا»برنامه ریزی شده وحفرچاه «برزانلو»کمک زیادی درتامین آب شرب منطقه داردچاه منطقه «کرنخ» هم حفاری شده وباآب دهی بالا رونق کشاورزی رابه مردم هدیه خواهددادالبته زمان می بردولی چون درردیف اعتبارات« تعریف شده» است وقصدداریم درردیف بودجه ملی قراردهیم مسلما، برای مردم خیروبرکت خواهدداشت.»

بخشدارشقان دررابطه بامشکلاتی که راههای نامناسب ارتباطی به وجودآورده اندبیان داشت:«توسعه ارتباطی روستاهاباجاده های محمدآباد- شقان – کرنخ که 285میلیون تومان سرمایه گذاری شده ،ساخت محور«عمارت – کرنخ» پیشنهادداده شده تابتوانیم ازسفرریاست جمهوری به خراسان شمالی مبلغ 800میلیون تومان جذب کنیم وپل مرکزبخش، بین راه ارتباطی«محمدآباد- شقان» که به مناقصه گذاشته شده واحتمالاپیمانکارنیزمعرفی شده باشدازاولویت های کاری امسال ماست ومردم به زودی شاهدبازسازی ، ساخت وبهسازی راههای ارتباطی ودرنتیجه رونق اقتصادی خواهندبودوازآنجایی که «دهیاری ها»واسطه بین «مردم» و«دولت»هستند،«شوراهای اسلامی»،«سیاست گزار»هستندو«دهیارها»،«مجری» سیاست وباداشتن پشتوانه مردمی، می توانیم گامهای بلندی برداریم وجادارداین نکته راهم بیان کنم که باحضورفعال مامورین نیروی انتظامی این بخش ، وشاهدبودن مردم ،دراین منطقه ضریب امنیت بالایی راداراهستیم که نتیجه بالابودن آگاهی مردم وتلاش مامورین نیروی انتظامی است .

روحانی درپاسخ به این سئوال که مشکل اساسی مردم نداشتن سندزمین وملک است واین عامل موجب رکودبسیاری ازکارهاست چه چاره ای اندیشیده اید؟به خصوص برای جوانانی که طرح های اقتصادی رامی خواهنداجراکنندچه راهکاری دارید؟گفت :« اگرطرح های ارائه شده توجیه اقتصادی داشته باشدحمایت می کنیم برای صدوراسنادپیگیری خواهیم کرددرجلسه ای که بامسئولین بانکهاصحبت شداعلام شد25درصدتسهیلات بانکها بایددرزمینه کشاورزی وبانظارت جهادکشاورزی هزینه شودکه مسلماباحل مشکل سند، بسیاری ازمشکلات دیگرقابل حل است وما توسعه کشاورزی مدرن رادرراس کارهاقرارداده ایم وبرای همه قناتهادراین سه سال ونیم اخیراعتباراختصاص دادیم وتلاش مجموعه دست اندرکاران بخشداری حل این مشکل اساسی است.»

بخشدارشقان درپاسخ به مشکلات مطرح شده درموردآموزش وپرورش اظهارداشت:« درمسائل آموزش وپرورش مشکل ونارسایی فراوان داریم درتلاش هستیم که اردوگاه تفریحی خوبی برای دانش آموزان تدارک ببینیم . ایجادسیستمی درآموزش وپرورش که متناسب باشرايط روزباشدازضرورت هاست نیازبه تکنولوژی روزداریم ، ازکمبودآزمایشگاه درمدارس رنج می بریم ومشکلات مطرح شده ازسوی مردم رانیزمی پذیریم وامیدواریم مسئولین آموزش وپرورش درحل این مشکلات گامهای موثری بردارند باتوجه به اینکه درعصری هستیم که «عصرجنگ دانایی»نام گرفته ،نیازبه اینترنت کاملاحس می شودوبایدازاین امکانات خوب آموزشی، استفاده شود.»

روحانی باتاکیدحرف مردم درموردوجودخاموشی های مکرربرق بیان داشت :« هدف مارفع خاموشی هاست وبرای این مهم ،پروژه تقویت فشاربرق راازروستای «حصارحسینی» به روستای« کتلی» و از«جاجرم» به« سنخواست» و«شقان» درحال انجام است وبیشترین تلاش دراین زمینه صورت خواهدگرفت تابتوانیم خاموشی های برق رابه حداقل برسانیم وحتی مانندسال قبل که 11چاه دیزلی رابه برقی تبدیل کردیم ، چاههای زیادی رابرقی سازیم.»

وی درموردمشکلات بهداشتی گفت:«درزمینه بهداشت،متاسفانه روستاهای«ستاره دار»فراوان داریم(روستاهایی که نیازتوجه بیشتری ازلحاظ امکانات بهداشتی دارند)یکی ازکارهایی که تابه حال صورت گرفته ازاعتباری که پس ازسفرآقای خاتمی به منطقه اختصاص یافت توانستیم آمبولانسی برای شقان بخریم وخانه بهداشت هارانیزتجهیزکرده ایم ولی نبودتسهیلات زایمانی،یکی ازمشکلات ماست ومتاسفانه نیازشدیدبه اورژانس جاده ای داریم که بایدمسئولین توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.  »

برای رفع مشکلات مخابراتی مردم این مسئول اظهارداشت :« درسال 82بایک برنامه ریزی کلی که صورت گرفت تصمیمی چنین اتخاذشدکه باراه اندازی 5مرکزتلفن، بتوان تلفن رابه منازل مردم دربخش شوقان کشاندکه درسال 83تصویب شدکه به جزروستای ناویا(که درحال حل مشکل آنهاهستیم )روستاهاکابل کشی شده ودرصورت پایان گذاشتن کابل فیبرنوری (که فقط 2کیلومترباقی مانده)وباتوجه به اینکه تجهیزات موردنیازمخابراتی به« شقان» آورده شده  تاآغازمهرماه این مشکل حل می شودوتلاش داریم به روزی برسیم که تقاضای تلفن ازسوی مردم به روزپاسخ داده شود.

ازریحانی سئوال شدباتوجه به اینکه مردم این بخش بالاترین آمارمشارکت رادرانتخابات ریاست جمهوری داشتندوبانزدیک شدن به روزهای سفررئیس جمهوربه استان خراسان شمالی، چه برنامه هایی برای رونق صنعتی این منطقه دارید؟پاسخ داد:« تاماتعریفی ازناحیه صنعتی نداشته باشیم وبرای به وجودآوردن آن تلاش نکنیم کسانی که می خواهندسرمایه خودرادرراه صنعت به کاراندازند،  تمایلی برای هزینه کردن درراه صنعت نشان نمی دهندالبته کارراه اندازی «پمپ بنزینی» دردوراهی «محمدآباد»به« شقان» وتاسیسات«سیلندرپرکنی گازمایع» آغازشده ولی بیش ازاینهابه سرمایه گذاری بخش خصوصی وتعاونی هانیازداریم وفرش سرخ زیرپای سرمایه گذاران پهن می کنیم واگرسرمایه داری بخواهددراینجاسرمایه اش رابرای این مردم به کاربیندازدخودم تاطی آخرین مرحله اداریش ، دوندگی خواهم کرد.تعاونی های کوچکی چون پرورش بوقلمون ،دامپروری صنعتی وازاین قبیل می تواندبسیارمفیدوزودبازده باشدوطرح هایی نیزبرای ارائه جهت جذب اعتباربیشتربانزدیک شدن سفررئیس جمهورآماده داریم.»

 تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۱۷ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

خانه دنیاراباخانه آخرت عوض کردم

درکنارمسجدروستای «کوه کمر»شهرستان بجنورد،پیرمردی درسینه کش آفتاب ،تکه موکتی پهن کرده بودوبه مردمی که برای نمازویااستفاده ازآب ودستشویی به مسجدمی آمدندبامهربانی ورویی خوش سال نوراتبریک گفته وخیرمقدم می گفت لحظاتی درکنارش نشستم وحال واحوالی کردم وقتی متوجه شدکه خبرنگارهستم ،شروع به صحبت کرد:روزی درمحل مزارشهدای روستا،مراسمی برای بزرگداشت آنهاگرفته بودندیکی ازبچه های سپاه شروع به سخنرانی کرددردلم گفتم :«چرایک روحانی نمی آورندکه صحبت کند؟»سخنانش بدجوری بردل می نشست ،انگارکلامش ،کلامی ملکوتی بودچنان بردل وجان انسان اثرمی گذاشت که دنیارافراموش می کردی درحین سخنانش گفت :«برای ورثه چه می خواهیدبگذارید؟آنچه راکه درراه خدابدهیدارثی باارزش است که برای ورثه باقی گذاشته اید»تصمیم خودم راگرفتم خانه ای درشهرداشتم به قیمت 9میلیون تومن فروختم ونیت کردم که خانه دنیایی راباخانه آخرت عوض کنم واقدام به ساخت مسجدی برای روستاکردم سی گوسفندو2گاوشیردهی راکه داشتم ،نیز،فروختم واین مسجدساخته شد.«حاج احمدرحیمی» بانی مسجدگفت :حدس می زدم که پولم کم شودقبوضی راچاپ کردم ودرشهربه درخانه هابردم تابتوانم کمک هایی جمع آوری کنم وکمک مردم برای ساخت مسجد،برایم شیرین ترین خاطره زندگیم ا ست اگرچه خاطرات تلخی هم داشت .وقتی قبوض رادرخانه مردم می بردم وازآنهامی خواستم که برای ساخت مسجدکمک کنندباخوشرویی بامن برخوردمی کردندو«التماس دعا»داشتند.وقتی ازحاج احمدپرسیدم خاطره تلخ این دوران چه بود؟گفت :«یکی دوباربه نیروی انتظامی زنگ زدندوفکرکردندمن آدمی هستم که راه تازه ای رابرای گدایی انتخاب کرده ام»ومامورین رسیدندومراجلوی خانه مردم گرفته وباماشین گشت بردندولی درمسیرراه وقتی صداقت ونیت مراازاین کاردیدندرهاکردندولی ازآنهاپرسیدم که چراازمن همان جاسئوال وجواب نکردید؟گفتند:«چون ماوظیفه داریم به خواست مردم توجه کنیم وچون شمارامزاحم تصورکردندشماراسوارماشین کردیم واگرشماراهمان جارهامی کردیم ممکن بوداین تصوررابکنندکه ماهم باتوشریک هستیم ویادرانجام وظیفه کوتاهی می کنیم .چقدرازمنطق این مامورین انتظامی لذت بردم».ازاوپرسیدم که چرانام مسجدرا«مسجدامام حسین (ع)انتخاب کردی؟»گفت :عاشق امام حسین (ع)هستم وحتی وقتی به کربلارفتم پرچمی رابرای مسجدازآنجاخریدم که هروقت نگاهم به این پرچم می افتدروح وجانم تازه می شود.حاج رحیمی که ازسال 80ساخت این مسجدراآغازکرده مساحت آن را285متربیان کردوگفت:« ورثه مرحوم حاجی وکیلی یکی ازبازاریان معروف بجنوردچندوقت پیش 170000تومان کمک کردند.مومنی دیگرکاشی 2دستشویی راقبول کرد.ایمان مردم به خاندان پیامبر،روزبه روزبیشترمی شودکمک های مردمی باورنکردنی است .»ازاودرموردکمک های غیرمردمی سئوال کردم گفت :«کمک های خوبی ازسوی شورای اسلامی شهر،اداره اوقاف وراه ترابری دریافت کرده ام»وبه سازمان تبلیغات اسلامی هم سرزدم که بتوانم کمکی ازآنهابگیرم که گفتند:«اگرهیئت عزاداری داشته باشیدمی توانیم به شماکمک کنیم »ومن 150دست زنجیر،طبل و...خریداری کرده ام که انشاءالله بتوانم باراه انداختن هیئت عزاداران حسینی ازکمک های این سازمان بهره ببرم.ازاوپرسیدم خاطره ای هم دردوران ساخت این مسجدداردکه بیان کند؟گفت :«موقعی که برای ساخت مسجد،تصمیم گرفتم که گاوم رابفروشم هنوزبه کسی نگفته بودم که فردی به من مراجعه کردواظهارداشت: «حاج احمداگرخواستی گاوخودت را  بفروشی به من بفروش»پرسیدم:«چطورشدقصدخریدن گاوکردی؟» گفت :«درعالم خواب وبیداری انگارهزارنفربه من می گویندتوقصدداری گاوخودت رابرای امرخیری بفروشی آماده ام که آن رابخرم.»بااین حرف اودرساخت مسجدمصمم شدم واین خواب رابه فال نیک گرفتم.ازاودرحالی که مدام سال نورابه کسانی که به مسجدمی آمدندومی رفتندتبریک می گفت خداحافظی کردم واین جمله اش مرتب درذهنم تکرارمی شدکه «خانه دنیایی ام راباخانه آخرت عوض کردم وکسی پیدامی شودکمک کندتامسجدی آبرومندساخته شود». 

 

 تاريخ : جمعه ۸ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۷:۱۴ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

راننده مریض

باتوجه به اینکه بسیاری ازکسانی که به این وبلاگ مراجعه می کنندبیشترین علاقه خودرابه قسمت «خوش رکاب »ابرازنموده اندانشاءالله درآینده نزدیک مطلب «طنزدرکلام رانندگان»تقدیم حضورخواهدشدودراین هفته مطلبی رادروبلاگ می گذارم که امیدوارم موردتوجه همه عزیزانی که مطالب خوش رکاب رادنبال می کنندقرارگیردفکرمی کنیداگرراننده ای مریض شوددرنزدپزشک چگونه بیماری خودراابرازمی کند؟

:دکترچون چندروزه قلبم «ریپ»می زنه «کم میارم»یا«فلوت»می کنم درجه شماهم که «آمپر»منونشون دادکه چقدررفته بالا،همه جام صدام میکنه الا«بوقم»یه قطره آب هم توی «رادیاتم»بندنمیشه همه رومیریزه بیرون .اصلادیگه نمی تونم راه برم چندروزه «هلی»شدم مثل اینکه «صفحه کلاجم»صاف شده .اشتهاندارم باورکنیداگر«گیج»منوبکشیدبیرونمی بینید«فول فوله»درحالی که چندروزه هیچی نخوردم «چراغام»اصلانورنداره «جلوبندیم»به هم ریخته طوری که کفشام«لاستیک سابی»پیداکرده یه وری راه میرم مثل اینکه «کمک سمت شاگردم»کارنمی کنه خلاصه نمی دونم چه بلایی سرم اومده فقط میدونم«پنچرپنچرم»می ترسم فردا«چهارچرخم بره هوا»نمی دونم «رینگ چسبوندم»یا«آب وروغن قاطی کردم»الان که خدمت رسیدم با«بکسل»منوآوردنداینجا.تاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۱۸:۳۶ بعد از ظهر | نویسنده : احسان |

دعاكنين كه حالمون خوب شه

اي جماعت چطوره حالاتتون

قربون اون فهم وكمالاتتون

گردنتون پيش كسي خم نشه

ازسربنده سايه تون كم نشه

بازيه هوادلم گرفته امروز

جون شمادلم گرفته امروز

راست وحسيني اش نمي دونم چرا

بيني وبيني ش نمي دونم چرا

فرقي نداره ديگه شهروروستا

حال نمي دن مثل قديماروستا

شاپركابه نيش مجهزشدن

غريب گزاهم آشناگزشدن

شعرم اگرسست وشكسته بسته است

سرزنشم نكن دلم شكسته است

آدم دل شكسته بش حرج نيست

شعرشكسته بسته بش حرج نيست

تاكه ميفته دندوناي شيري

روي سرت مي شينه برف پيري

كميسيون مرگ مي شه تشكيل

درومي شن بزرگتراي فاميل

يه دفعه هم كلاسيهايیرميشن

هم بازيا پير وزمينگيرميشن

رمق نمونده تابريم صبح زود

پياده تاامامزاده داوود

گذشت دوره اي كه «ما»يكي بود

خداوعشق ادمايكي بود

توكوچه هاي غربي صناعت

عشق وگرفتن ازشما،جماعت

درسته ديگه توي شهرمانيست

دلي كه مثل كاروان سرانيست

يه چيزي مي گم ايشالادلخورنشين

قربون اون دلاي تك سرنشين

شهربدون مردشهردرده

قربون شكل ماه هرچی مرده

مرداي ده مرداي كاه وگندم

مرداي ده مرداي خوان هشتم

مرداي پشت كوه مثل خورشيد

تودلشون هزارجام جمشيد

كيسه چپق هابه پرشال  شون

لشگربچه هابه دنبالشون

بيل وكلنگ شون هميشه براق

قليون شون به راه دماغ شون چاق

صبح سحرپاميشن ازرختخواب

يكسره روپان تاغروب آفتاب

چارتاي رستمن به قدوقامت

هيكل شون توپ تن شون سلامت

نبوده غيرگرده كلاشون

غباراگرنشسته روكلاشون

كلامشون دعاِ، دعاشون روا

سلام ونون وعشق شون بي ريا

مرداي نازدار،همه اهل شهرن

باخودشون هم اين قبيله قهرن

مرداي اخم وطعنه بي دليل

مرداي سرشكسته زن ذليل

مرداي دكتراي حل جدول

مرداي نق نقوي لوس تنبل

لعنت ونفرين مي كنن به جاده

اگربرن چارتاقدم پياده

مرداي خوب توساعت اداري

تازه دوساعتم اضافه كاري

توي رگاشون ميكشه تنوره

تري گليسريدوقندواوره

انگارآتيش گرفته ترمه هاشون

هميشه توهمه سگرمه هاشون

به زيردستي ترشي وعبوسي

به منشي اداره چاپلوسي

براي جستن ازمظان شك ها

دايره المعارف كلك ها

بچه به دنيامي آرن بانذور

اغلب شون يه دونه اون هم به زور

پيش هم ازعاطفه دم مي زنن

پشت سراماواسه هم مي زنن

اين جافقط مهم مقام وپسته

مرداي شهري كارشون درسته

مشدي حسن چاي وسماورت كو

سيني باقالي وگلپرت كو؟

اي به فداي ريخت وشكل وتيپت

بوي چپق نمي ده عطرپيپت

مشدي حسن قربون ميزوفايلت

قربون زنگ گوشي وموبايلت

اون كه دهاتي ونجيبه مشدي

ميون شهرياغريب مشدي

قديم تراقافله هم صفت داشت

دزدسرگردنه معرفت داشت

اون زموناكه نقل تربيت بود

آدم كشي يه جورمعصيت بود

معني نداره توي عصر«سي دي»

بزرگی وكوچكي ،ريش سفيدي

تقي به فكررونق نقي نيست

كسي به فكرنفع مابقي نيست

مقاله هاپشت هم اندازيه

جناح وباندوحزب وخط بازيه

بس كه به هرطرف ستادمون رفت

صراط مستقيم يادمون رفت

ارزش مون به طول وعرض ميزه

چقدرميزوصندلي عزيزه

تموم فكروذكرمون همينه

كه هيشكي پشت ميزمون نشينه

اوناكه مردوزن دعاگوشون بود

ميزرياست سرزانوشون بود

بيابشين كه ميزاگه وفاداشت

وفابه صاحباي قبل ماداشت

قديم كه نرخ هابه طالبش بود

ارزش صندلي به صاحبش بود

فقيه اگربالاي منبرمي نشست

جوون سه چارپله پايين ترمي شست

معني شان ورتبه يادشون بود

حرمت مردم به سوادشون بود

روي لبت خوبه تبسم باشه

دفتركارت دل مردم باشه

مردابدون ميزهم عزيزن

رفوزه هاهميشه پشت ميزن

خلاصه قصه اون قدردرامه

كه ايدزپيش دردمون زكامه

فتنه ودعواسرنونه مشدي

دوره آخرالزمونه مشدي

جسارتاشعرم اگرغمين بود

به قول خواجه «خاطرم حزين»بود

دعاكنين كه حال مون خوب بشه

تاشعرمون يه ريزه مرغوب بشه

ابوالفضل زروبي نصرآبادتاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۱۶:۱۱ بعد از ظهر | نویسنده : احسان |

   ضرب المثلهاي جاجرمي

 اگرصدمن اوگنديده بشه حممي ركمه

اگرصدمن آب گنديده باشدبراي حمومي كم است.

گربه پيش ازنه نش معومعويادمگره

بچه گربه ازمادرش ميوميويادميگيره

دخترهمسيه زن نمره

دخترهمسايه زن نميشه (ازنزديك هازن نگير)

توحل اسبت برن نوبت به خرلنگي ماهم مرس

تواسب خودت رابران نوبت به الاغ لنگ ماهم مي رسد

هرجاافتويه دستت مگيري

هرجاآفتاب (آتش)هست تودستت راميگيري

دست بي نك دزيرخروش كني

دست بي نمك رازيرخاكستركني

گربه به عروسي مفرسته

گربه به عروسي مي فرستد(به عروسي گربه اش راهم مي برد)

ت وقتي كه كلاغ به كفتربرس كنش ازهفت جاپره مره

تاكلاغ به كبوتربرسدكونش ازهفت جاپاره ميشه

گرگ كه پرمره شگ رقاصي منه

گرگ كه پيرميشه سگ رقاصي ميكند

پيني سياه وسفيدورزاني نمزنم

پنبه سياه وسفيدرابه زانونمي زنم (ميدانم باكي بشينم وپاشم)

اينه ورديشته ورخودش نگاه منه

آينه برداشته به خودش نگاه ميكنه (همه حرفهارابه خودش ميگيره)

قوم زن تكه بزن قوم مرچرخي بزن

قوم زن رااحترام مي گزاردقوم مردچرخ بزنه

ديدي كه خروس مزغن كن شيش مهه عروس بچه دبنيج كن

هروقت خروس تخم مرغ كردعروس شش ماهه هم بچه مي زايد

مارتاراست نره به غارش نمره

مارتاراست نشه به سوراخش نميره(درست كردارباش)

سرم بشكن دامونومه پرازجوزكن

سرم رابشكن ودامن راپرازگردوكن(كاربدراباخوبي جبران كن)

سنشستن خانماازبي كوش وچادري س

خانه نشستن خانمهاازبي كفش وچادري است.

خدابيامرزمرده هاره كه شادكردن زنده هاره

خدابيامرزدمرده هاراكه شادكردندزنده هارا.

مخمل كانه بره فيت نمره

مخمل كهنه رالنگ حمام نمي كنند

اسباره نعل منن خراپاشان ورمدرن

اسبهارانعل مي كنندخرهاپايشان رابرميدارند(فقيركه اداي ثروتمندرادرمياره)

دباغ مردم تبربزني صداي بيل مشنوي

درباغ مردم كه تبربزني ،صداي بيل مي شنوي.

عروس يك رانپروامدن

به عروس يكبارهديه مي دهنتاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۸:۵۳ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

طنزدرکلام مردم بجنورد

(خلاصه مقاله ای که به دبیرخانه همایش دبیران تاریخ خراسان ارائه شده بودوتکمیل ترازآنچه که درویژه نامه خراسان شمالی چاپ شد)

   درايران اين سرزمين پهناوروسربلندروحيه طنزدرميان مردم بعضي شهرهاي ايران بيشترازنقاط ديگرحاكم است مردم شهرهايي چون مشهدواصفهان درطنزمشهورندوهميشه طنزپردازان بزرگي درايران شهره عام وخاص بوده اندافرادي چون عبيدزاكاني ، علي اكبردهخدا، سيداشرف الدين گيلاني (نسيم شمال )،ايرج ميرزاوازكساني كه درسالهاي اخيرقلم توانايشان درطنزنويسي برهمگان اثبات شده مرحوم ابوالقاسم حالت ، مرحوم ميرخديوي، مرحوم حسن توفيق وكيومرث صابري (گل آقا)ميتوان نام برد0

         طنزنويسان اكثراافراد«جدّي » هستندوشايدمصداق اين سخن باشندكه «آن كس كه مي گريديك دردداردوآنكه مي خنددهزارويك درد»واين تيپ افرادهدفشان ازطنز، بيان اشاره اي ، كنايه اي وانتقادآميز«مشكلات» و«درد»هاي مردم جامعه است كه اگربگويند«زبانشان » واگرپنهان كنند«مغزاستخوانشان » مي سوزدواين دلسوزي آنان آنگاه زيباجلوه مي كندكه چون مرگ يك طنزنويس فرامي رسدمردم ازشدت غم واندوه وماتم مي خندندچراكه« روح لطيف» و«قلب مهربان» اين طنزنويسان راضي نمي شودكسي درمرگشان ماتم بگيردواندوه رابرچهره هيچ انساني توان ديدن ندارندوچون خبرمرگ يكي ازآنهاانتشارمي يابدمردم به يادلطيفه ها، نكته هاي ظريف وكلام شيرين اومي افتندولبخندبرلب دارندواين انسانهاي طنزپردازبراين باورندكه خنده برلب مردم آوردن سهل است ولي خنداندني كه درآن« درد»نهفته باشدكارساده اي نيست بخصوص كه طنزوسيله اي براي خنداندن است آنهم خنده اي كه «آگاهي » بدهدو«احساس مسئوليت » درانسان ايجادكندواين توجه به وظيفه معطوف كردن مردم ومسئولين بايدبا«ظرافتي خاص »، نوعي «پختگي »و«متانت »همراه باشد0

        درخراسان ودربين سخنان مردم هرشهرآن نيزميتوان نكات طنزبسيارظريفي راشنيددركنارصفات خوبي كه درمردم شهرستان بجنوردوجوددارديكي ازويژگيهاي خاص ،طنزپردازي مي باشدودرميان هرقشري ازمردم اين شهرستان كه زندگي كنيدزماني كه باشماكاملاآشناشدندسرطنزوشوخي بازمي شودواگراهل نوشتن ويادداشت كردن باشيدنكات ظريفي دستگيرتان خواهدشد0

تفاوت فكاهي باطنز                                                                                                              

        بامثالي ساده ميتوان  تفاوت كلام جدي ، فكاهي وطنزرابيشتربيان نمودسه ليوان آب راتصوركنيددراولي آب بريزيم كه ليوان كاملاپرشوداين امري است« جدي» وكاري معمولي ، درليوان دومي آنقدرآب بريزيم كه ليوان كاملاپرشودوآب ازآن سرريزگرددكه كاري است «فكاهي» ولي اگردرليوان سوم آن ا ندازه آب بريزيم كه آب ليوان راپركندواضافه آن به شكل ستوني روي ليوان بايستداين امررا«طنز» مي گويندكه كاري است شبيه فكاهي» ولي سوال برانگيزاست000 چرامردم به طنزگرایش نشان می دهند؟

طنز«حرف دل»رابرزبان می آوردبالبخند«حرف دل»رابه گوش همه می رساندبا«ظرافت خاص»،طنز«تیغ دودمی»است که با«دقت صاحب کلام»می تواندحریف راخلع سلاح کندوازاین روگرایش به طنزدربین «دردمندان آگاه »بیشتراست .بااین مقدمه می توان به بررسی طنزدربین مردم «شهرستان بجنورد»پرداخت.

طنزدراحوالپرسی وگفتگوهای روزمره

شایدیکی اززیباترین پاسخهایی طنزی که ازمردم بجنورددرکوچه وبازارمی شنویدزمانی است که ازیکی می پرسید:حال واحوالت چطوراست ؟پاسخ های طنزگونه به اشکال مختلف به شماداده می شود:

یکی می گوید:«زندگی ماروی شمعک است(باقناعت زندگی می کنیم)».دومی می گوید«زندگی ماشیریاخطی است»(بستگی به شانس واقبال ماداردگاهی خوب وگاهی بداست.)

سومی :«بش قارداشنگ چنارلره کمن»(مثل درختهای کهنسال بش قارداش که هیکل داردولی توخالی است.)

چهارمی :«ایشینگ قیرقه کمن»(مثل دم الاغ نه کوتاه می شودنه بلند،عمری است که یک زندگی یک نواخت داریم).

پنجمی :«آه می کشیم ،ناله سرمی دهیم».

زمانی ممکن است ازکسی گلایه کنیدکه سلام دادیم تحویل نگرفتیدیکی ازپاسخ هایی که داده می شوداین است که «انباردارنبودتاتحویل بگیریم»وتابه یکی بگویی «بازنشسته ام»حتماشمارا«باز»نشسته (انسان وارفته)ویابا«زن»نشسته می خوانندآنانکه عنایت بیشتری دارندشماراشبیه عقاب وشاهین و«باز»نشسته می خوانند(بازی که ازپروازمانده).

دومعتادکه باهم درحال خوش وبش هستندرا«همشیره»می خواندکه درتریک وشیره کشیدن هم «شیره»هستند.گاهیدربین شاعران ونکته سنجان باشیدوبپرسیدچه خبر؟باانتقادی ظریف می گویند:«خبرآن است که تاصف نروی ،نان ندهند»بعضی مواقع چنددوست که درکنارهم نشسته اندویکی ازآنهاحرفی می زندکه باعقل جوردرنمی آیدوبرایشان تحمل آن غیرممکن است می گویند:«همین شماقلعه گی ها،آبروی ماروستایی هاراپیش این دهاتی هابردید»ازحرف اوخشمگین است ولی خودش رامثل اومی داندوکسی راکه بایدازاوپاسخ بشنودنیز،همدردوهم ولایتی تلقی می کند.

طنزدرپشت نوشته های وسایل نقلیه

طنزوسیله است درجهت «اصلاح جامعه»وانتقاداتی که مطرح می کندجنبه «غرض ورزی وکینه جویی وستیز»نداردبه خاطرهمین ارزش والایی داردوبرای کسی که نکته سنج باشدگاهی پشت نوشته های وسایل نقلیه نیز«حرفی تیز»برای گفتن دارندیا«پیامی خفته درسینه»که باید«فریاد»شود،جملاتی چون :

حسنی به مکتب نمی رفت باباش گذاشت شوفرشد.

کی به کیه ؟دودوتامی شه هفت تا.

0911ماهم خدایی داریم.

داداش یواش ،امان ازدست گلگیرسازونقاش.

زندگی داگرایستیم دیشم(ترکیبی ازکلمات کردی وترکی به مفهوم زندگی بایست می خواهم پیاده شوم ).

سالهای دورازلاستیک(بااشاره به سریال ژاپنی سالهای دورازخانه)

ونوشتن جمله «سایپای فقرا»پشت یک موتورسه چرخ سخنی دردناک است ودرعین حال زیبا.

البته دربین رانندگان جملات فکاهی نیزگاهی چیزی ازطنزکم نمی آوردپشت کامیونی نوشته بودند:«آسیا،اروپافآفریقا،گاهی وقتهابش قارداش»وروی اتاقک کامیونی دیگربه زبان کردی «ژگپ خلگه»(امان ازحرف مردم)ودیگری نوشته بود:

«یک شبی مجنون به خلوتگاه راز 

 گفت چپ کردم چورفتم تخته گاز»

ودیگری پشت ماشین تخلیه چاه نوشته بود:«کشتی عشق».(برای خواندن جملات طنزراننده هابه قسمت «خوش رکاب»همین وبلاگ مراجعه کنید.)

طنزوانتقادازمسئولین:

گاهی برخی ازمسئولین هنگامی که پشت میکروفون قرارمی گیرندکنترل زمان رااندارندومجری پس ازسخنرانی طولانی ایشان می گوید:«متشکریم ازاینکه مارامستفیض فرمودید»ولی شنوندگان خسته ،در دل می گویند:«واقعاکه مستطیل شدیم».

زمانی که زلزله ،چندروستارادربجنوردبه ویرانه تبدیل کرداین سوژه طنزساخته شده بودکه برای کمک رسانی به زلزله زدگان مامورین فرمانداری درخانه مردم رامی زدندومی پرسیدند:«هلی کوپترنگزبارده؟»(هلی کوپتردارید؟)شایداین طنزکارسازترین جمله ای بودکه علاوه برتوجه به «مظلومیت مردم»ارگان ونهادموردانتقادرانیزبانگاهی «دلسوزانه وخیرخواهانه »می نگریست نه این که اورایکباره از«اصلاح کارهایش »ناامیدکند.

برخی ازمسئولین گاهی بااتومبیلی اداره درساعت غیراداری درترددهستندممکن است جلسه ای داشته باشندویادنبال کارروزانه خودرابخواهندانجام دهندویابرای امورشخصی ازآن استفاده کنندبه انهابه طنزمی گویند:«وسیله نقلیه تاپایان کاراداری بیت المال است وبعدازظهر«مال البیت».

طنزخشم فروخورده ای  است که درذهن نویسنده به قول عکاسها«روتوش »می خوردوبه قول قالی باف ها«پردازش »می شودوبه صورت «نیشی کنایه آمیز»«خوشایند»و«خیرخواهانه»ظهورمی کندکه درشعرزیبای شاعرطنزگوی شهرمان آقای«امین حکیم شفایی »انتقادازاداره پست راادرسالهای قبل این گونه زیبامی خوانیم :

کاکابشنوزوضع پست خانه

نمی دانم خبرداری تویانه

یکی نامه چوازمشهدفرستد

دراین جامدت چچندی بخسبد

زبعدیک ماه وگاه بیش

رسدتازه به دست صاحب خویش

خلاصه وضع پست مادرام است

دیریم رام رام دیریم رام رام درام است

گاهی که مردم برای گرفتن روغن نباتی کوپنی درسرمای زمستان وگرمای تابستان درصف می ایستادند«حاج آقای داراب»شعرخوش قریحه شهرمان برای آن موضوع سروده بود:

«خداوندازن ومردگشته قاطی

برا(ی)400گرام روغن نباتی .»

   گرفتن تلفن اداره آموزش وپرورش بااينكه چندين خط دراختيارداردباتوجه به فراواني مراكزآموزشي بسيارمشكل است وگاهي همكاري ازشماره گرفتن خسته مي شودمي پرسندكجاراميگرفتي كه موفق نشدي؟ بااشاره به اشغال هميشگي تلفن مي گويند: فلسطين اشغالي را 0        

طنزودانش آموزان

شاید به جرات بتوان گفت یکی ازپایگاههای مهم ساخت سوژه های طنز،مدارس راهنمایی ودبیرستانها ست دانش آموزان درطنزپردازی دست توانایی دارنددانش آموزی که شلوغی می کنددیگری به اواخطارمی دهدشلوغ نکن وگرنه چنان می زنمت که «صدای خط ترمزبدی»واصطلاحات جالبی بین خودشان دارندمانند:

مجیدتکآور – کسی که همیشه نمره تک می آورد.

علی فتوکپی (علی زیراکسی)دانش آموزتنبلی که درامتحان عین ورقه بغل دستی راروی ورقه خودش کپی می کند.

رضاسگ دست ،علی پلنگ،محمدخیکی ،غلام فین فینی ،عباس گربه، عل آچارفرانسه و...

آنهابرای هرچیزدرمدرسه اصطلاح خاصی دارندبه خصوص باتکیه برنام فیلم هاوسریالها:

جلسه امتحان – لیلی بامن است(بااشاره به فیلم لیلی بامن است)

میزآخر – بهشت پنهان

کارنامه تجدیدی – سالهای دورازخانه.

رفتن به پاي تخته – عمليات كركوك 0

نمره ده – پرنده کوچک خوشبختی

مربي پرورشي عزيزي براي دانش آموزاني كه شب امتحان درس نمي خوانندومي خوابندجمله عربي زيبايي ساخته بودكه :                                                                                                   

ان الذين يچرتون علي رئوس كتابهم في ليله الامتحان اولئك اصحاب الشهرالمبارك الشهريوروهم فيهاخالدون

دانشجویان وطنز

دربین دانشجویان ،نیزاصطلاحاتی شیرین وجذاب وجودداردکه نشان از«روحیه طنز»و«احساس لطیف»و«روح پاکشان»داردآنهانیزماننددانش آموزان دبیرستانی باتکیه برسریال هاوفیلم های سینمایی اصطلاحات خاصی دارند:

انتظامات ورودی – خشم اژدها

شب امتحان – امشب اشکی می ریزد

خانواده دانشجویان – بینوایان

غذای سلف – آب ، باد،خاک

نمرات پایان ترم – دیدنی ها

دانشجویان اخراجی  - مردی که موش شد

تنبلی که نمره می آورد- رابطه پنهانی

دانشجویی که ازدرسی نمره تک گرفته – ماپانزده نفربودیم

خوابگاه دانشگاه- جنگجویان کوهستان

ثبت نام اول ترم – عبورازمیدان مین

تقلب- چشمهایم برای تو

روزهای آخرترمخانه دوست کجاست؟

(به خصوص برای غایبین کلاس که دربه دردنبال جزوه دوستان می گردند)

طنزوانتخابات مجلس

      روزهاي تبليغات براي انتخابات اوج شايعه سازي وطنزگويي است وبراي بسياري ازكانديداهامضمون هاي زيبايي كوك مي شودوجوك ساخته مي شودوبازارحكايت هاي گوناگون گرم است 0

       جالب ترين نكته اي كه ميشودبيان كرداينجاست كه بسياري ازنامزدهاي انتخاباتي متاسفانه متوجه معني كلمه«كانديد» نيستندوآنرابا«كانديدا»هم معني گرفته اندوچون دركناراسمشان قرارمي گيردطنزگونه اي زيبامي سازندزيراكلمه «كانديدا» به معني نامزدانتخاباتي است ولي«كانديد» به معني «احمق وكودن »‌مي باشدحال تصوركنيدكه روي ديواري ، پوستري ياتراكتي نوشته شده باشد«فلاني كانديداصلح » (احمق درجه يك )، «فلاني كانديدمجلس » (ديوانه مجلس )و«به فلاني كانديدشهرراي» ميدهيم 0

      برخي ازكانديداهاباتهيه فتوكپي هاي كم رنگ ورو،به جاي پوستر،قصدصرفه جويي دارندكه مي بينيم برخي زيرپوسترآنهانوشته اند«فلاني كه داراي اختلال حواس مي باشدمدتي است ناپديدشده ازيابنده تقاضامي شودبه تلفن 000زنگ بزندوخانواده اي راازنگراني برهاندومژدگاني دريافت كند»0وگاهي اين پوسترهاراآگهي ترحيم مي پندارندوباديدن عكس كانديداباجمله «خدارحمتش كنه آدم خوبي بود» مضموني طنزراكوك مي كنند0

      زماني كه براي چسباندن پوستربه شيشه مغازه هااقدام مي شودوصاحب مغازه گاه به رومانده ومي چسباندمي پرسند:فلاني چراعكس اينوچسباندي؟ ميگه «چسبوندم كه موشهافراركنند»يا«چسباندم كه آفتاب جنسهاراخراب نكند»0

    سوال مي كنيدبه چه كساني براي مجلس راي ميدهيدازتركيب نام دوكانديدااسامي جالبي درست مي كنندمانند: ازتركيب نامهاي آقاي قلي زاده وآقاي باقرزاه ، نام «باقلي زاده» وازتركيب نامهاي خانم شاكري وآقاي حسيني نام «شاه حسيني » و..

مرحوم دكتر شريعتي  فرموده بودند:«آنان كه رفتندكاري« حسيني» كردندوآنانكه ماندندبايدكاري «زينبي كنند»وگرنه «يزيدي» اند0زماني كه آقاي حسيني ورضايي جزوكانديداهاي مجلس بودندروي ديوارستادي باتوجه به جمله دكتر نوشته بودند:آنانكه به كانديداي ماراي دادندكاري« حسيني»كردندآنانكه ماندندبايدكاري «رضايي » كنندوگرنه يزيدي اند0

     كانديدايي درتراكت تبليغاتي خودنوشته بود«اولين كاري كه ميكنم اين است كه قيمت هارا«پايين» مي آورم ورندي زيرتراكت نوشته بود«تواول دماغ خودت رابالابكش ،پايين آوردن قيمتهاپيشكش 0

    كانديداهارانيزبنابرتيپ وشغل وانديشه آنهانيزتقسيم مي كنندعده اي راكه براي اولي بارنامزدمجلس وياشوراشده اند«كاندي آماتور» مي نامندوبرخي راكه سفره اي گسترده اندوهرروزبرنامه شصت وچهار(اصطلاح لقمه زدن)دارند«كاندي ناهاراتور»ومهندسين عمران را»كاندي آرماتور»وديگري كه اهل دودودم است «كاندي وافوراتور»‌خوانند0

    براي جناب مهندس وحيدي كه متخصص بهره برداري ازانرژي خورشيدي است علاوه برمضامين گوناگوني كه برسرزبانهاانداخته بودنداين نكته نيزمطرح شده بودكه مهندس قول داده اندبه محض انتخاب شدن براي معتادين جامعه نيزفكري بكنندو« سيخ خورشيدي » بسازندتااهل وافوركيفشان كوك باشد0

    براي خانمي كه آرايشگاه داشتندوكانديداي مجلس بودندنيزسوژه اي اينگونه ساخته بودندكه«مابه خانم فلاني راي ميدهيم زيرابه زيباسازي شهركمك مي كند0»

 

طنزودفاع مقدس

-----------

درسالهاي دفاع مقدس نيزمضامين زيبايي دربين كلام مردم به گوش مي خورددانش آموزي وقتي ميديدپدرش بابه جبهه رفتن اومخالفت ميكنددرپاسخ دوستانش كه چرااهل جبهه نيست؟ مي گفت:«من جبهه نميرم چون اگربرم شهيدبشم بابام منوميكشه »0

    ازاصطلاحات زيبايي كه دربين رزمندگان مطرح بودكلام طنزشان رابعضي مواقع راحت ميشددريافت مانند:

واحدنداركات (واحدتداركات بودكه بعضي مواقع رزمنده اي چيزي ميخواست ميگفتندنداريم)

ادكلن سنگرياضدرتيل (جوراب نشسته وكثيف)                                                                  

پاسدارروزوكومله شب (منافقي كه روزدركناربچه هابودوشب ازهرموقعيتي براي كمك به دشمن استفاده ميكرد)

پرچم (شامي كه شامل خياروپنيروگوجه باشد)

دائم الوضو(كنايه به كساني كه هميشه آستين كوتاه مي پوشيدند،نوعي نهي ازمنكر)

النگاه سنتي (باطعنه به كساني گفته ميشدكه چشم ازنامحرم برنمي داشتند)

   ويكي اززيباترين سوژه هايي كه بيان شدوحاكي ازعلاقه جوانان كردبه موسيقي كردي واشاره اي به زيبايي اين هنردارداين بودكه ازآزاده كردي پرسيدندسخت ترين روزاسارت تودرعراق چه روزي بود؟گفت :«آن روزي بودكه دست وپاي مرابسته بودندوآهنگ كردي راگذاشته بودندونمي توانستم برقصم» 0

شاعران وطنز

---------

       يكي اززيباترين كارهايي كه شاعران طنزگوي انجام مي دهندساخت مصرع دوم براي بعضي ابيات است مثلاشعرزيباي :

ديشب صــداي تيشه ازبيستــون نيامد              شايدبه خواب شيــرين، فرهادرفتـه باشد

به اين شكل تغييرماهيت ميدهدكه

ديشب صداي تيشـــه ازبيستون نيامد                 شيرين به مادرش گفت فرهادجون نيومد

ياشعر:

اي كه ازكوچه معشوقــه ماميگذري               باخبرباش كه ســرمي شكنـــــــدديوارش

تبديل ميشودبه :

اي كه ازكوچه معشوقه ماميگذري                        منم ازكوچــه معشوقـــه تومي گذرم 0

ويا

اي كه ازكوچه معشوقه ماميگذري                     به جهنــم بگذركوچـــــه محل گذراست 0

     واوج هنرشاعران درفي البداهه گويي است آنهم به طنزوكنايه 0درشب شعري باوجودهواي گرم خبري ازپذيرايي نبودوحاج آقاي داراب سرودندكه :

حيف وصدحيف كه ماتشنه ودرمحفل ما                     سخن ازآب يخ وصحبتي ازچايي نيست 0

وآقاي قاسم مهرنياهم باطولاني شدن سخنراني سرودندكه:

بجاي بستـــــني ماآب گشتيـــــم             ازاين گفتــــارواهي خواب گشتيـــــم 0

وزماني هنرمندان شهررابراي جلسه اي دعوت كرده بودندواهل شعرراازقلم انداخته بودندوتوجيه كرده بودندكه شعــــراجزوهنرمنـــدان نيستندولي پس ازمدتي ازسوي خانه فرهنــگ شهرداري دعوت  نامه اي براي شعراآمدكه مي تواننددرجلسه اي كه باحضورهنرمندان تشكيل مي شودحضوريابندكه حاج آقاي داراب سرودند:

صدشكربه سوي شعـرابازنظــــــرشد                   ازقافله شعربسي رفـع خطــــــرشد

درگردهمايي كه شددرخانــه فرهنــگ                تصويب نمودندكه شعـــرجزوهنــرشد

                                                    

 ديوارنوشته هاوطنز

-------------

    گاهي ازكنارخيابان ياداخل كوچه اي كه ميگذريدروي ديواركلمه ياجمله اي عجيب نظرتان راجذب كندبراي مثال باخط درشتي روي ديواربسيارزيبانوشته اند«كفش كرايه اي »گاهي رهگذران ازكنارش مي گذرندودقت نمي كنندولي وقتي خوب به آن توجه كنيدمتوجه ميشويدكه اصل عبارت «كفكش كرايه اي »بوده كه باپاك كردن حرف «ك» به اين روزافتاده و«چاي احمد» به «جاي احمد» تبديل شده وروزنامه فروشي به «وزنامه فروشي » وگاهي ازتركيب دوپيام تبليغاتي ، عبارت جالبي درست شده مثلايك آژانس ، روي ديواري نوشته «تاكسي تلفني احسان  » ، كسي كه ماشين «تخليه چاه »دارد هم زيراين تبليغ تاكسي تلفني، نوشته «تخليه چاه تلفن 2222222»رندي نام تاكسي تلفني راپاك كرده تابلوي جديدچنين است «تاكسي تلفني تخليه چاه »0 البته بعضي مواقع افتادن بعضي ازحروف تابلوهاخودحكايتي ديگرداردمانند«رستوران  »كه باافتادن حرف «ر» تبديل شده به «ستوران  »،«گل فروشي » باافتادن سركش مبدل به «كل فروشي » شده  0

وگاهي تابلويي رابه گونه اي ديگرمي خوانندماننداين جمله كه شنونده فكرمي كندجمله عربي است :

«كلو/پ/ويد/ئو/واس /تخ/رش /نا»كه جمله اصلي «كلوپ ويدئوواستخرشنا» بوده0          11 

روزهاي انقلاب اسلامي وطنز

-------------------

طنزپردازاني كه «احساس تعهد» دربرابرمردم مي كنندو«رضاي خداوند»رابرهرچه ترجيح مي دهندوبراي«مصالح مردم»‌مي نويسندهرگزدربرابرغم واندوه ودردانسانها،بي تفاوت نيستندوهدف آنهاهميشه ايجاد«لبخند» برلبان انسانهاست امااين به معناي «بي دردي »و«غفلت » از«مصائب ورنج وماتم» مردم نيست درروزهاي انقلاب شعارهاواشعارطنزرامي ساختندگاهي روي زباله داني هاي شهرداري درسطح شهرمي نوشتند:«ازفرمايشات شاهنشاه عاري ازمهر: لطفازباله هايتان رابه من بسپاريد»0 يابه جاي زباله داني مي نوشتند«شاه داني » وروي توالت هاي عمومي :«به كاخ پهلوي خوش آمديد0»واشعاركودكانه طنزدركودكستانهاودبستانهافراوان بودمانند:

شاه رفته به مصـــــرعربي برقصه                تنبك بزنـــه شهبانـــوبرقصـــــــــه0

اتل متل توتوله ،شاه داره چارتاتوله 0

شهبانوميگـــــه شاه پيره   دوسال ديگه مي ميـــــــره  كارترمنــــــــوميگيره 0

رفتم به باغ پستـــــه    ديدم فرح نشستــه     گفتم فرح شاه مرده    گفت اگرشاه بميره  كارترمنوميگيره 0

پسررضاكچل بدجوري افتادتوهچل 0

درهرراهپيمايي ضدرژيم شعارطنزي نيزداده ميشدمانند:

اين است شعـــــــارملت    اسهال گرفتــــــــه دولت 0

جاويدشــــــــاه، جاويدشـــــــــاه ، كدام شاه ؟‌شاه نجف خمينــــــي0

ياپس ازحمله چماقداران :چوب وچمــــــاق آورديم  آبروي شـــــــاه رابرديم 0

زندانيان وطنز  

---------

دربين زندانيان نيزاصطلاحات خاصي ردوبدل ميشودكه كمترمي شودبه مفهوم آنهاپي بردمگراينكه كالبدشكافي اصطلاح صورت گيردتاشخصيت طرف شناخته شوداصطلاحاتي مانند:

چارلزغلامحسين – جوان ساده روستايي كه اداي فرنگي هارادرمي آورد0

شب بخيرزن بابا- درجواب كسي كه ادعاي بزرگي ميكندومي خواهدبه جاي ديگران تصميم بگيرد0

سكينه B.B.C- كسي كه هرخبري راپخش ميكند0                                                               12

غلام اينترنت – فردي كه ازهمه چيزخبردارد0

تعبيراتي مانند:

كاربيست – آدم درست وحسابي0

ساقي- قاچاق فروش حرفه اي كه گاهي منزلش پاتوق معتادان ميشود0

 چمنتيم (مخفف چاكرتيم ، مخلصتيم ، نوكرتيم )0

بزن به 3- يعني تندبروازدنده سنگين استفاده نكن به زن به دنده هاي سبك ، ردشو، كوتاه بيا0

تبليغات تلويزيوني وطنز

---------------- 

باتبليغ هركالايي ازتلويزيون بايدشاهدبه اصطلاح تكه پراني ياطنزگويي بودمثلابراي يخچال فريزرامرسان كه باحركات موزون خودش رامعرفي ميكردنام «رقاص فريزرامرسان »انتخاب مي شودواتومبيل «ماتيز» به «اسمارتيز»تغييرنام ميدهدو«پيكان R.D » رامخصوص نانواهاكه باآردسروكاردارندمي دانندازتركيب موتورپژوواتاق پيكان ،درصنايع خودروسازي ، اصطلاح پژكان » به اين اتومبيل اصلاح نژادشده مي دهندوچون درتلويزيون بيان ميشدكه «فارسي راپاس بداريم »جمله تكميل مي شودكه «فارسي راپاس بداريم وتركي رازاپاس »0

ضرب المثل وطنز

-----------

   گاهي بادستكاري ضرب المثلها، حرف تازه اي مطرح مي شودمانندكسي كه دائم زندگي سختي داردممكن است يكي ازاين سه جمله رابگويد:

 «گهي زين به پشت وبازم زين به پشت »

«خرماازكره گي كره خربود»

يا«پولدارموز، بي پول پايش روي پوست موز»0

وايجادضرب المثلهاي جديدهم روحيه طنزي رامي طلبدمانند:

«آب دركوزه وماپپسي كولامي نوشيم »0

درضرب المثلهاي كردي وتركي اوج ظرافتهاي طنزرامي توان ديدمثلاكسي كه ميخواهدكاري غيرممكن راانجام دهديادست به كاري عجيب وخطرناك بزندباجمله اي تركي ازكارش انتقادمي كنندكه :

«دله لرن آدنه كم يازيه ؟) (تركي ) (اسم ديوانه هاراكي مي نويسدكه اسم توراهم به ليست اضافه كند0»                                                                                         

گلن تااون گينه بادام ييه اون گيندن سوره آدم ييه (تركي ) (عروس تاده روزبادام مي خوردولي پس ازده روزآدم مي خورد)

آته مينن آتسنه تانميه (تركي ) (كسي كه سواراسب ميشه پدرش رانميشناسه )

كيزه سندرن وكيزه دولدرن بيرده (تركي ) (كسي كه كوزه رامي شكندوكسي كه پرميكندبرابراست )

بگانه ،اگربوپر،ژ،سر،رد،مو(كردي) (بيگانه اگرپل بشود،ردنشو)

دارله زمين خلك چاندي ،تق تقان ، دبي(كردي ) (درخت درزمين ديگران كاشتي، صداي تبرخواهي شنيد0)

 

                                                        خلاصه ونتيجه گيري

                                                      ---------------

باتوجه به تعريف طنز، كلمه ا ي ، جمله اي، عبارتي ،« طنز»ناميده ميشودكه باكلامي ظريف به دورازمستهجن بودن وتحقيرشخصيت ديگران به بيان درد، كمبود، ناملايمات بپردازد0

     ازآنجايي كه تعريف مشخص ودرستي براي فكاهي وطنزدرنظرگرفته شده بسياري ازسخنان ، عبارتهاي انتقادي ممكن است «فكاهي » باشدولي «طنز» نباشد0

      نويسنده اي كه روبه طنزمي آوردجداي ازدردوكمبودهاي مردم نيست اوهدفش ازطنزدرپي راه چاره بودن است 0انساني كه به اشكال گوناگون دست به طنزمي زنددرواقع انتقادي به جوّجامعه ومحيط اطرافش داردبراي مثال دانش آموزي كه به دوست خودنام «‌علي فتوكپي »ميدهددرحقيقت هشداري است به اينكه دركلاس بايدبراي سلامت امتحان وآبروي كلاس مواظب اين تيپ انسانهابود0 اگردانشجويي رئيس دانشگاه راباتكيه بر«سريالهاوفيلمهاي سينمايي»بانام «مردنامرئي » خطاب ميكندهدفش نفرت ازرئيس نيست بلكه اودوست دارددرمواقعي كه نيازبه رفع مشكل داردراحت بتواندبه اودسترسي پيداكند0

      هرگزنميتوان گفت اين عبارت طنز(جداي ازضرب المثلهاي كردي وتركي )مخصوص بجنورداست، باارتباطات گسترده امروزي ، حضوردانشجويان متعدد، كارمندان گوناگون دراين شهريك كلام طنزممكن است درسراسركشورپراكنده شود0 طنزبراي كارمندان موفق ، خودوسيله اي است تابه رفع مشكلات مردم بپردازدوازاين روميتوان طنزرابه دونوع «طنزموفق»و«طنزناموفق » تقسيم كردازاين جهت مصلحان اجتماعي،آنانكه به نوعي دست به قلم گرفته تابراي مردم بنويسنددرنوشتن طنزموفق به اهداف انساني خودرسيده اند0   

       باتوجه به نكات فوق مديران مسئول درنشريات محلي واستاني ،ميتوانندستوني رادرنشريه خودبه  نويسندگان اختصاص دهندتاميداني باشدكه اين عزيزان بتوانندمعضلات جامعه راباقلم شيرين خودمطرح سازندوازسويي مسئولين شهرنيزبه جاي عصبانيت وخشم ، باپيگيري اين نكات ظريف انتقادي درصددرفع مشكل برآيند0 ترتيب دادن يك شب شعرباعنوان «مشكلات مردم بجنوردازنگاه طنز»ميتوان باجذب بيشترمردم به شركت دريك كارفرهنگي ،مسئولان ومديران شهرنيزباحضورخودبه مشكلات شيرين مطرح شده پاسخگوباشندوياازتوان مردمي براي حل مشكلات خودبهره گيرند0                                                         

 

البته همانگونه که همشهریان عزیزمی دانندبسیاری ازکلمات زشت ونازیبادربین این طنزپردازی هاباشدکه نمی توان نوشت وبیان کردوگرنه چی می شد؟تاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۶:۴۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

خوش رکاب (قسمت دوازدهم)

پشت نوشته کامیون ها،اتوبوس هاووسایل نقلیه عمومی جملات وابیات واحادیث زیبایی است که بیانگرفرهنگ وبینش واحساس رانندگان است از15سال قبل جمع آوری این هاصورت گرفته وامیدوارم روزی عمری باشدوبه چاپ مجموعه آنهااقدام کنم اگرچه هدف این است که درهمشهریان وعزیزان این باورپدیدآیدکه سوژه های خوبی برای تحقیق داریم ولی متاسفانه ازکنارآنهابه آسانی می گذریم.

1.                      به دريارفته مي داند،مصيبتهاي طوفان را0

2.                      به دريايي گرفتارم كه موجش عالمي دارد0

3.                      به دنبال چه ميگــــردي دراين كوي

           به دنبــال اميـــــــدرفتـــــه بربـاد؟

          چه ميخواهي چه ميجويي دراين دشت

           بـه دنبال جوانيهــــــاكه بگذشـــت ؟

4.       به دنبالم نيا،آواره ميشي .

5.       به دنيابخند،تادنيابه رويت بخندد.

6.       به روي ناكســان هرگــزنمي خنــــــــدم

            اگرعمري دگرباشدبه هـركس دل نمي بندم 0

7.       به رويت گربخنـددگل مشوغــرّه تو اي بلبل

           كه برگل اعتمادي نيست گرحسن جهان دارد0

8.       بهريك گل، ازهزاران خار،نازمي بايدكشيد0

9.       بودوركه واردور(تركي – همينه كه هست )

10.      به صبح روشن آغازعشق ما،سوگند0

11.      به صليب صدايت ، مصلوبم اي دوست 0

12.      به ظاهرهمه يارندبه باطن همه دشمن  

13.                  بايدبگريزيم ازاين مردم صدرنگ0

14.      به كه بايددل بست ؟

15.      به من بگواي سنگ صبور،توصبوري يامن صبور؟

16.      به من بگيدپاترول كي به كيه (پشت فولكس )

17.      به نام آنكه محبّت رادروجودمن نهاد.

18.      به نامت بيمه ام كن ،ياابوالفضل .

19.      به نرگس مهرمي ورزم، كه چشمي آشنادارد.

20.      به وقت تنگدستي  ،آشنابيگانه مي گردد.

21.      به هرجاناتوان ديدي توان باش

            به سودمردم خاموش زبان باش.

22.      به هركس كه لاف محبّت زدي

      ازاوتاقيامـت جدايــــي مكن .

23.      به هنگام خشم ، نه تصميم ،  نه تنبيه ، نه دستور.

24.      به يادبرادرم .

25.      به يادروزعاشورا.

26.      به يادزندگاني ، هدردادم جواني .

27.      به يادمادر،هميشه مي سوزم0

28.      به ياديكدگربودن ، دلي بي كينه مي خواهد.

29.      بيابانگرد.

30.      بياتاشمع هـــم ، پروانــه هم ، يارهم باشيـــم

            دراين گلشن بهارهم ، گل  هم ، خارهم باشيم .

31.      بياتاقدريكديگــــربدانيم

            كه تاناگه زيكديگرنمانيم .

32.      بياتاگل برافشانيم .                                                                

33.      بياتاگل برافشانيم ومي درساغراندازيم .

34.      بياتاليلي ومجنون شويم افسانه اش بامن0

35.      بيا،توگذشت كن .

36.      بياجانم كه ازجانت جدا نيست

           بيادر منزلم، بي توصفـانيست .

37.      بيادپدرم.

38.      بيامهدي شب هجران سحركن .

39.      بي پير،مروتودرخرابات .تاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۶:۳۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

مديرومديريت (قسمت اول ودوم)

*مديري كه براي «برنامه ريزي » تلاش ميكندبه فكردر«نامه »ريزي نيست اوبه «بخشنامه»فكرمي كندنه به «پخشنامه»0 

*مديرخوب به آنچه كه در«حضور »او ميگويندنبايد«گوش»‌بسپاردبلكه به آنچه در«غياب »اومي گويندبايد«دل » بسپارد.

0 مديري كه «برنامه ريزي » ندارددر«برنامه »بهم «ريزي » تواناست 0   

*مديري كه تنها به «قبيله » خودش روكندبه «قبله قبيله » پشت خواهدكرد0

*هرچه فاصله «گفتار» و«كردا ر» مدير،زيادباشد«پندا ر»منافقانه اوبيشتراست0

*گاهي مديران باكاركنان «هماهنگي براي جلسات » دارندتااينكه «جلسات براي هماهنگي » بگذارند0

*مديرخوب، رئيس است ولي «رياست » نمي كندوميدا نداين ميز،نه ميز«ريا» ست  نه «رياست»0

*مديرخوب، خورشيداست، چه در«پايين» باشدچه دربالا، اگربالانشين شده به خاطرمردم است نه اينكه «بالانشيني» رادوست دارد0

 *مديران «سخنگو »،«ديكته» مي نويسندونمره ميگيرندمديران «راستگو»دربرابرنوآوري همكاران جبهه نمي گيرندواهل «حساب »اندوبيست ميگيرندمديران «پاسخگو»آغازگرتغييروتحول هستندو«معدل» بيست دارند0

*مديري كه توسط «زيردستان » كنترل واداره ميشود،بايدبداندكه «زيردستان » اورا،«مديري» ديگركنترل واداره ميكند0

*مديري كه دراداره اش ،«روابط خصوصي »حاكم است، «روابط عمومي »نخواهدداشت 0

*دردبسياري ازمديران ما«كمبود» نيست بلكه عدم تواناني دربهره گيري از«بود» هاست به عبارتي «فاقد» نيستند «واقف » نيستند0

*مديران «حال»،باعبرت گرفتن ازمديران «گذشته » ،چنان عمل بايدبكنندكه مديران «فردا»،محكوم به  دوباره كاري نشوند0

*مديري كه براي برداشتن «كاه » ،«جرثقيل»نيازداردبايدبرايش  «عزرائيل »فرستاد0 

*مديري كه «پنبه بي انصافي » درگوش داردبا«پنبه » سرمي برد0

*مديرموفق دربرابرخطاي كاركنان، با«تجديدنظر» رابطه خوب داردواهل «تحديدنظر» نيست 0

*آدم خوب، وقتي مدير«خوب » ميشودكه بدا ندچقدر«بد» است 0

*مديرخوب اگر «عرضه »با«ضمه » داشته باشد«عرضه » با«فتحه »خواهدداشت 0

*مديري كه اول كارش «خوب نباشد»‌آخرش رامطمئن باشيد«خوب خراب » خواهدكرد0

*مديرخوب مديري است كه كارش را«دوست داشته باشد» نه اينكه «دوست » داشته باشد0

*مديري «بزرگ »، هيچ كارمندي را«كوچك » نمي شمارد0

*مدير بدي كه« حرف خودش» را«گوش» نمي كندآدم خوبي است0

*مديرخوب ازكارمندي كه« وجدانش» راازدست داده مي خواهدتا«شعورِِش» راجانشين كند0

*مديري كه «مومن وارسته » است بايدتوان «كارمندوارفته » رابه اوبرگردا ند0

*مديري كه «سيا» ستمدارباشد«سياه»كارخوبي است 0

*مديران «كر»كارمند«لال » ميخواهند0

*مديراني كه درهر«وعده غذا»يك «وعده» مي دهند ،بايدمنتظر«خرمن » بود0

*مديري كه در«عصرارتباطات»، «حرف بي ربط» ميزند«حرف»او««بر‏‏ف» است 0

*مديري كه نمي گويدمن «مامورم ومسئول » ،«ماموراست ومعذور»وبه عبارتي «ماموراست ومزدور»0

*مديري براي موسسه اي موفق، «لازم » است كه «كاظم» باشدو«ناظم »0

*مديري كه طرفدار«قارون » است نه«قانون »، تن«فيل» ومغز«گنجشگ» دارد0

*مديري كه درمديريت «همكار» ندارد«كم كار» است 0

*مديري كه «فكربكر»دارد«فكرمكر» نخواهدداشت 0

*مديري كه خودش رابه «كوچه علي چپ » ميزند،سرازخانه «ابوجهل » درمي آورد0

*مدير«مرتجع» خوب، مديري است كه به «انالله وانااليه راجعون » معتقداست 0

*مديري كه «سكوت » رانشانه «رضايت » ميداندبايدباوركندكه گاهي «سكوت » مقدمه «طوفان » است 0

*مديرخوب، ارباب رجوع را«ساكت » نمي كندبلكه «قانع » ميكند0

*مديرخوب، «دست » كارمندان« خلاق ونوآور»راميگيردمديربد«پا»ي آنهارا0

*مديرخوب «دقيق»‌است و«رفيق» 0

*مديري كه درفكر«خدمت» نيست حتمادرجيبش «كارت معافيت ازخدمت »به مردم  دارد0

*مديرخوب اول «استشاره » ميكندبعد«استخاره » 0

*مديراني كه هميشه دوست دارند«صدرنشين » باشندممكن است  «صدرنشين »جهنم هم باشند0

*مديرخوب «گل » بدست و«گلواژه » دركلام داردومديربد«دشنه »به دست و«دشنام» به لب0

*مديردقيق وكوشااگرچيزي رابه «باد» داده حتما«رسيد» هم گرفته است 0

*مديرخوب ميداندكه بايك «گل » بهارنمي شودولي يك «گل » ،هم يك گل است 0

*مديرخوب اگربه «وضع موجود» توجه نداشته باشدبه «وضع موعود» اعتقادندارد0

*مديرتوانادرسختي ها«كمرش » ،«خم » مي شودولي «خم » به «ابرو» نمي آورد0

*مديربد وقتي هست «زبان دهان » ووقتي نيست «زبان دل »كارمندانش بازميشود0

*مديري كه «سوءتفهيم » داشته باشد«سوءتفاهم » پيداميكند0

*مديري كه موسسه خودرابه «بهشت » تبديل كرده،نبايدآدمهاي اهل «جهنم »راراه بدهد0

*مديري كه نداندحق« دادني » است يا«گرفتني » باورميكندكه حق «خوردني » است 0

*مديري كه «بله قربان» گوميخواهد،خود«قربان» ديگران خواهدشدياديگرا ن را«قربان » خواهدكرد0

*مديري كه «پيش بيني » ميكندولي «پس بيني » نداردهوايش «پس معركه » است 0

*مديري كه ارباب رجوع،وضعش ، دراداره او«توپ توپ » باشدبا همكارانش،تيم فوتبال، خوبي هستند0

*مدير«توانا»، «زندگي » ميكندكه «كار»كندمدير«ناتوان» ،«كار»مي كندكه« زندگي» كند0

*مديري كه مي خواهدببينداز«كجا« به «كجا» رسيده است نمي تواندببيندكه بايدبه «كجا» برسد0

تاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۶:۳۷ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

      مصاحبه باآقای بیژن پروان مولف کتاب انقلاب اسلامی دربجنورد

اسنادتاریخی خراسان شمالی درآستانه نابودی

 

 

   کتاب «انقلاب اسلامی دربجنورد»توسط دوتن ازمحققین بجنوردی به چاپ رسیدکه بابازتاب های گوناگونی ازسوی خوانندگان این کتاب داشت . جهت آگاهی همشهریان عزیزبجنوردی ازچگونگی مراحل تدوین وویژگیهای این کتاب مصاحبه ای باحسین پایداریکی ازمولفین این کتاب داشتیم ودراین شماره(طبق قولی که داده بودیم) مصاحبه ای بابیژن پروان ،مولف دیگراین کتاب ترتیب دادیم که می خوانید.مصاحبه رابااین سئوال ازبیژن پروان کارشناس ارشدرشته تاریخ ومدرس مرکزتربیت معلم آغازکردیم :

خراسان :کتاب انقلاب اسلامی دربجنوردوقایع چه محدوده زمانی رادربرمی گیرد؟

- به بررسی اوضاع اجتماعی،سیاسی،فرهنگی واقتصادی بجنوردازسال 1285شمسی تاسال 1360می پردازد.

خراسان : باتوجه به اینکه حدود4سال تالیف این کتاب طول کشیدوازاسنادفراوانی بهره بردیدبایدبه بسیاری ازکتابخانه های کشورمراجعه کرده باشید؟

- بله ،ازآنجایی که مراحل انجام پژوهش ترکیبی ازروشهای میدانی ،کتابخانه ای وبهره گیری ازاسنادبودوتحقیق درامورتاریخی نیازبه مشاهده وبررسی اسنادداردبه کتابخانه های زیادی مانندکتابخانه آستان قدس رضوی ،کتابخانه مجلس شورای اسلامی ،کتابخانه دانشگاه تهران ودانشگاه آزاداسلامی بجنوردموسسه تاریخ معاصرایران وهمچنین آرشیومجلات وروزنامه های آستان قدس رضوی مراجعه کردیم .

خراسان :برای به دست آوردن اسنادتاریخی به کجامراجعه کردید؟

- مرکزاسنادانقلاب اسلامی ،سازمان اسنادملی ایران ،آرشیواسنادوزارت خارجه ومراکزی ازاین قبیل مراجعه کردیم ؟

خراسان : بسیاری ازمحققین درمراجعه به مراکزوکتابخانه ها،ازبرخوردبدمسئولین آنجاوعدم پاسخگویی صحیح آنهاگلایه مندهستندآیاشماهم باچنین مواردی برخوردداشتید؟

- دربرخی ازشهرهای کوچک چنین مسائلی وجودداردولی خوشبختانه درشهرهای بزرگ چنین برخوردهاوجودنداردالبته کاغذبازی اداری رابایدتحمل کردوبایدگفت خوشبختانه درسالهای اخیر،پژوهش وتحقیق جایگاه خودرادربین بسیاری ازمسئولین پیداکرده است وهمکاری باکسانی که درراه تالیف ،کاوش وتحقیق گام برمی دارندبیشترشده است.

خراسان :شاخص ترین ویژگی کتاب «انقلاب اسلامی دربجنورد»به نظرشماچیست ؟

- کتاب علاوه براینکه اطلاعات عمیقی ازاوضاع سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی شهرستان رادردوره زمانی موردنظربه دست می دهدبخشی ازآنهابرای اولین باردریک مجموعه گردآوری شده است به طورمثال «اجرای طرح چهارترومن»تاکنون درهیچ کتاب ومقاله ای مطرح نشده است.

خراسان : بسیاری ازارجاع هایی که داده ایدبه روزنامه های برمی گردداحتمالامدت زیادی راهم به مطالعه روزنامه های قدیمی اختصاص داده بودید؟

- ازروزنامه های حدود90سال قبل، شروع به مطالعه کردیم وبه مدت 40شبانه روز،که گاهی روزی 11ساعت به مطالعه ویادداشت برداری مشغول بودیم وشبهابه مرتب کردن وتنظیم آنهامی پرداختیم.

خراسان :مصاحبه های زیادی ازمعمرین وکسانی که به قولی نسل اول انقلاب هستندتهیه کردیدگزینش این افرادچگونه وبراساس چه ملاکی صورت گرفت؟

- سعی کردیم افرادی را که به هرنحوی درجریانات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی بجنوردچه مستقیم وچه غیرمستقیم تاثیرگذاربوده اندویانقشی هرچندکمرنگ داشته اندبرای مصاحبه انتخاب کنیم زیراگاهی فردی که شایدمستقیم دریک جریان حضورنداشته ولی بااطلاعاتی که دراختیارماگذاشته ویافردمطلعی رامعرفی کرده توانسته کمک زیادی دررسیدن به برخی اطلاعات کمک کند.

خراسان :انعکاس انتشاراین کتاب دربین مسئولین شهرستان چگونه بوده؟ 

- متاسفانه تاکنون کوچکترین انعکاس وعکس العملی ازسوی مسئولین شهرستان دررابطه باکتاب «انقلاب اسلامی دربجنورد» شاهدنبودیم واین جای شکوه وگلایه داردچراکه کتابی بااین حجم ،باتلاش چندین ساله تالیف شده ،انتظارداشتیم که لااقل مسئولین عکس العملی نشان می دادند. 

خراسان :عکس العمل مردم چگونه بود؟

- هنوزنقدی رسمی صورت نگرفته است ولی به طورپراکنده برخی ازهمشهریان طی تماس های حضوری وتلفنی تقدیروتشکرخودرابیان کرده اند.

خراسان : برخی ازمردم انتقادهای تندی هم داشتندوچون زیادنمی خواهیم واردبحث محتوایی کتاب بشویم اگرانتقادی هم به شماشده گذرا،اشاره ای بکنید.

- برخی ازهمشهریان به خاطربعضی ازضعف هاویادلایل شخصی مقداری باتندی برخوردمی کنندعده ای ازافرادگلایه دارندکه چراباآنهابه عنوان یک فردمطلع صحبت نشده ویااگرقراراست اولین هادرشهرستان معرفی شوندچرابستگان آنها،معرفی نشده اند.

خراسان :برای مثال یک موردرابیان کنید.

- شهروندی گلایه کرده بودکه یکی ازبستگان من اولین سازنده حمام دربجنوردبوده که چرامعرفی نشده ؟

خراسان : البته برخی نواقص وضعف هایی درکتاب ازنظرتاریخی ،محتوایی وعلمی داردکه حتمابه شماهم گوشزدشده است ،قبول دارید؟

- بله ،برخی ازعزیزان ،شفاها،نقایص وضعف های احتمالی راگوشزدکرده اندماننداسامی برخی ازافرادویاتعلق افرادویاعدم تعلق آنهابه برخی ازجریانات سیاسی ویااقلیتهاراکه یادداشت برداری کرده ایم ودرصورت اثبات درچاپ های بعدی اصلاح خواهدشد.

خراسان :انجام این کارباارزش وپژوهشی ،قطعامشکلات طاقت فرسایی راداشته ،مهمترین دستاوردی که برای خودشمابه عنوان یک محقق داشت چه بود؟

- مابه این نتیجه مهم رسیدیم که جای یک آرشیواسناددراستان به ویژه  دربجنوردخالی است این استان باظرفیت های بالای علمی واستعدادهای فراوان به لحاظ داشتن مراکزدانشگاهی نیازبه یک آرشیواسنادوکتابخانه قفسه بازجهت استفاده محققین وپژوهشگران دارد.

خراسان :همان آرزویی که سالیان سال محققین بجنوردی دارندداشتن«مرکزبجنوردشناسی»ونظیرآن درشهرستان های استان.

-            بله ،این نیازروزبه روزبیشترحس می شودوخیلی سخت است که صدهاسندتاریخی ،درمنازل مردم وجودداشته باشدومرکزی برای حفظ آنهاودراختیارمحققین قراردادن وجودنداشته باشد.هرسندی که دردسترس مردم وجوددارداگربه عللی مانندعدم نگهداری صحیح ،خوردن شده توسط موریانه ،ازبین رفتن براثررطوبت ازبین روددرحقیقت برگی ازکتاب تاریخ وهویت این مردم ازبین رفته است .هزاران برگ سندازشهرستان های استان درمراکزاسنادوجودداردکه می بایست نهادهای متولی این امر،نظیرسازمان میراث فرهنگی ،اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی ،استانداری و... ترتیبی اتخاذکنندتاتصویری ازاین اسناددرمحلی متمرکزشوندتایک محقق مجبورنشودبرای دسترسی به اسنادی که درامرتحقیق نیازداردراهی شهرهایی چون مشهدوتهران و...شودکه این امر، فوق العاده هزینه براست وهم زمان زیادی بایدصرف شود.

منتظرنظرات وپیشنهادات مردم خوب بجنورددررابطه بامصاحبه هایی که بامولفین کتاب «انقلاب اسلامی دربجنورد»صورت گرفته هستیم وامیدواریم که درنشستی دیگربامولفین کتاب ،به بررسی عمیق ترمسائل تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و...کتاب بپردازیم.

 

 تاريخ : جمعه ۱ اردیبهشت۱۳۸۵ | ۶:۳۴ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.