درگلستان خیالم ندهدهیچ گلی بوی تورا

توگل نازمنی ازدورمی بوسم توراتاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۱۵:۵۷ بعد از ظهر | نویسنده : احسان |

 

گفتم :تعداددانش اموزان پایه اول ابتدایی بیش ازتعدادموالیداعلام شده است

گفت :بچه های مدیران کل ومعاونین ووابستگان به ایشان راحساب نکرده بودند.

 

گفتم :سهمیه آردفاروج کاهش می یابد.

گفت :تاآجیل هست زندگی بایدکرد

 

گفتم :هجوم خوک های وحشی به زمین های کشاورزی جاجرم

گفت :خوک اهلی هم داریم؟

 

 

گفتم :تلفن همراه باکاربری رایانه درکشورتولیدشد

گفت :بعدازاین می شنویم مشترک دردسترس خاموش می باشد

 

 

گفتم :ضرورت استفاده ازکلاس های مشاوره قبل ازازدواج

گفت :درس اول دامادباید«تخمه»داشته باشدیعنی تراول ، خونه ، ماشین ،همراه .

 

 

گفتم :چشم هابه روی مشکلات نابینایان بسته است

گفت :گوش هاهم به روی مشکلات ناشنوایان بسته است

 

گفتم :تغییرکنید,لبخندبزنید.

گفت :پوزخندزدیم، لبخندزدیم ،نشد،صفحه نیشخندراراه انداختیم.

 

گفتم :خراسان شمالی کمترین نرخ بیکاری کشوررابه خوداختصاص داد

گفت :به این میگن شکسته نفسی کردن

 

گفتم :خریدتوافقی کشمش آغازشد

گفت :خریدکشمش بدون کشمکش یااوضاع کشمشی

 

گفتم :فرق داورداخلی باداورخارجی

گفت :موقع زدن توب ازداورایرانی بایدپرسید:یک ضرب یادوضرب؟ازداورخارجی بایدپرسید:one   ضرب یا tow   ضرب ؟

 

 

عحصان

 تاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

آقای مهندس بهمن هوشمند كارشناس ارشد ژئومورفولوژي داراي سوابق متعدد مطالعاتي در زمينه مسائل زمين شناسي و ژئومورفولوژي درعرصه هاي مختلف منابع طبيعي خراسان شمالي مي باشند . همچنين ايشان مطالعاتي را در مورد زمين لغزش هاي استان خراسان شمالي و علل وقوع آنها انجام داده اند. در اين گفتگو به بررسي اين پديده در سطح استان مي پردازيم .

 TinyPic image

 

زمين لغزش یعنی چه؟شرايط زمين شناسي استان خراسان شمالي را در ارتباط با اين موضوع توضيح دهيد.

    اصولاً پديده زمين لغزشLand slide)) كه جزو مهمترين حركات دامنه اي محسوب مي گردد، به حركت ولغزش مواد در جهت شيب بخشي از يك دامنه در اثرعوامل توپوگرافي و زمين شناسي نظيروجود لايه هاي مستعد لغزش (رس ها ، مارن ها ، گچ ها و ... ) اطلاق مي گردد و عوامل طبيعي ديگر مانند تكتونيك فعال وحركت گسل ها و تخليه بخش تحتاني دامنه ها در اثرفرسايش كناره اي آبراهه ها ونيزفاكتور هاي مصنوعي چون تخريب وتبديل پوشش گياهي طبيعي ، احداث باغ در دامنه هاي پرشيب و تزريق آب به لايه هاي زيرين در اثرآبياري غرقابي، در وقوع آن مؤثر مي باشند

خراسان شمالي يكي از استان هايي است كه به علت شرايط خاص زمين شناسي ، توپوگرافي واقليمي، برخي ازمناطق آن مستعد لغزش مي باشد و تاكنون زمين لغزش هاي متعددي در اين استان بوقوع پيوسته اندكه متأسفانه خسارات چشمگيري نيز به جاگذاشته است.

. مطالعات انجام شده حاكي از اين است كه در اين استان از نظرزمين شناسي سازند شوريجه به علت داشتن تداخل هايي از مارن وگچ در لايه هاي ماسه سنگي و كنگلومرايي قرمز رنگ خود مستعدترين سازند نسبت به لغزش است. البته سازند هاي سرچشمه وسنگانه نيز باليتولوژي شيل ومارن از سازند هاي مستعد لغزش محسوب مي شوند .

    زمين لغزش هاي استان در چه مناطقي واقع شده اند وچه ويژگي هايي دارند؟

   ازمهمترين زمين لغزش هاي استان مي توان به زمين لغزش اسفيدان اشاره کرد كه محل وقوع آن در نزديكي روستاي اسفيدان واقع در50 كيلومتري جنوب شرق بجنورد مي باشد. اين لغزش در ساعت 6 بعد از ظهر مورخ 25 تير ماه سال 1371 آغاز شد و با سرعت بسيار كم تا 24 ساعت بعد نيز ادامه داشته است . توده لغزشي به شكل تقریبی ذوذنقه بود.

عمق ووسعت زیادی هم داشت.

بله , مساحت عرصه لغزش حدود 45 هكتار وحداكثر ‍‍ژرفاي پرتگاه ايجاد شده 10 متر بود .

چه عواملی دراین منطقه لغزش زمین راموجب شده بود؟

  تخريب وتبديل پوشش گياهي طبيعي ( احداث باغ ) وآبياري غرقابي و به تبع آن تزريق آب به لايه ها و انحلال گچ ومارن ازعوامل وقوع اين لغزش بودندکه بیش از

45 هكتارباغ واراضي آبي به طورکامل تخريب شد .

زمین لغزش اسطرخی شیروان هم درهمین سال اتفاق افتاد؟

  بله ,وقوع آن در حاشيه رودخانه وپايين دست روستاي اسطرخي در 30 كيلومتري جنوب شيروان بود اين لغزش در نيمه شب 17 شهريور سال 1371 آغاز وتا يك شبانه روز بعد نيز ادامه داشته است . مساحت عرصه لغزش حدود 80 هكتار مي باشد كه در يك دامنه شيبدار كه به باغ ( بیشتر تاكستان ) تبديل شده بود، اتفاق افتاد و تمام باغ هاازبین رفت .

عمق بیشتری نسبت به لغزش زمین اسفیدان داشت .

بله در اثر اين لغزش پرتگاهي در بالا دست آن ايجاد شدكه بین 50 تا 80 متربود و نيزدر اثرتجمع مواد و مسدود شدن بخش جلويي رودخانه اسطرخي، يك درياچه موقت به طول 1500 متر و با عمق بيش از 10 مترتشكيل گرديد.

علت این لغزش چه بود؟

احداث باغ در دامنه هاي پر شيب وتزريق آب به لايه ها ونيزخالي شدن بخش تحتاني دامنه در اثر فرسايش شديد كناره اي آبرا هه از مهمترين عوامل وقوع آن بود.

شدت لغزش زمین درروستای تاتاربجنوردموجب تخلیه روستاشدعلت آن چه بود؟

حدود5هکتارلغزش زمین وایجادپرتگاهی به عمق تاحدود7مترموجب شدروستاتخلیه شودکه ازعوامل مهم وقوع اين زمين لغزش علاوه برشرايط زمين شناسي ، بارندگي زياد وآبياري باغات و مزارع در دامنه هاي پرشيب بود.

در گويش كرمانجي شمال خراسان اصطلاح «هه زاز» به معني لغزش زمين شنیده می شودگویامردم کرمانج آشنایی دیرینی بااین اصطلاح دارند؟

وجود اين قبيل واژه ها حاكي ازآشنايي اهالي استان با اين پديده ونيز غني بودن ادبيات شفاهي (فولكلور ) كرمانج شمال خراسان در خصوص عوارض طبيعي مي باشدوحتی درلغزش های زمین روستادوراقانلودرسال 1367و1371اصطلاح «هه زاز دوراقانلو»بارها وبارهاشنیده می شد.

     آياعلاوه برمواردي كه اشاره کردید ، زمين لغزش هاي ديگري نيزدر استان به وقوع پيوسته اند ؟

    می توان به لغزش هاي زمین در نامانلو و شورك زيارت در محدوده شهرستان شيروان ، لغزش هاي هشت مرخ ، چري ، پركار، باغ محله ، ريزه ، مردكانلو، قره گل وگرماب در شهرستان فاروج ، برزانلو وكتلي در شهرستان جاجرم اشاره کرد. درروستاهای خندقلو، حسن سو ،گلي،ترك خطاب، سراوان تپه ، دربند، چريك، قريكانلو ، قصر قجر ، كلاته سهراب وپاكتل، شعبان در شهرستان بجنورد و حسن آباد، گنجدان، سرخ قلعه، سرچشمه ودرپرچين در شهرستان اسفراين نیزرانش زمین راداشتیم.

مهمترين زمين لغزش هاي استان در دهه هاي اخير همان اسطرخی واسفیدان بودند؟

     بله،به طوری که عرصه هايي به مساحت حدود 130 هكتار را تحت تأثيرقرار دادندوعمده اين عرصه هاكه به باغ تبديل شده بودند،تخريب شدند .

عوامل موثردروقوع این لغزش هاچیست؟

وامل موثردروقوع اين لغزش ها به دو دسته طبيعي ومصنوعي يا انساني تقسيم مي شوند. در مورد عوامل طبيعي در وحله اول مي توان به شرايط زمين شناسي ويا به عبارتي وجود سازند هاي حساس ومستعد لغزش نظيرشوريجه ، سرچشمه وسنگانه كه حاوي شيل ، مارن وگچ مي باشند، اشاره کرد . از ديگر عوامل طبيعي شرايط توپوگرافي ومورفولوژي است، يعني هر چه شيب دامنه ها بيشتر باشد، احتمال وقوع لغزش نيز بيشتر است و اين موضوع هنگامي تشديدخواهد شد كه شيب لايه هاي زمين شناسي با شيب دامنه دريك جهت باشند . عوامل طبيعي ديگرچون تكتونيك وفعال شدن گسل ها نيزدر فرايند لغزش دخالت دارند . البته بارندگي زياد ونفوذ آب به لايه هاي مستعد لغزش تاثیرزیادی درایجاد لغزش دارد چرا كه اگربه زمان وقوع لغزش هاي استان توجه کنیم ، مشخص خواهد شد كه اغلب آنها در سال ها وفصول پرباران اتفاق افتاده اند . اما عوامل طبيعي ويا به عبارتي دخالت هاي نابه جاي انسان در طبيعت وبه ويژه دخل وتصرف هاي غير اصولي درعرصه هاي طبيعي ومستعد لغزش موجب تسريع وتشديد اين پديده خواهند شد.

مهم ترین عوامل دراستان خراسان شمالي کدام هابودند؟

دخل وتصرف غير اصولي اراضي در دامنه هاي شيبدار، تخريب وتبديل پوشش گياهي ، احداث باغ در دامنه هاي پرشيب ومستعد لغزش از نظر زمين شناسي ، آبياري غرقابي و در نتيجه تزريق مصنوعي آب به لايه ها، ساخت وساز در دامنه هاي مستعد لغزش وافزايش بار دامنه ها وتزريق آب به لايه ها از طريق چا ه هاي فاضلاب، اشاره کرد . همان طوركه گفته  شد هر چندلغزش زمين يك پديده طبيعي محسوب مي شود اما بدون شك عوامل مصنوعي وانساني در تسريع وتشديد آن بشدت تأثيردارند.  

    مهمترين خسارات وارده ناشي از زمين لغزش در استان کدام هابودند؟

انهدام وتخريب صد ها هكتار باغ ، اراضي زراعي ومرتع،  تخريب ويا جابه جايي صد هاخانه در مناطق روستايي ، تخريب را ه هاي روستايي وعشايري نيز مشاهده

    بنظرشماجهت جلوگيري وياكاهش خسارات ناشي از اين پديده بايستي چه اقداماتي انجام شود؟

مسئولين محترم ودست اندركاران امور روستاها نسبت به شناسايي و مطالعه همه جانبه لغزشها و به ويژه مناطق مستعد لغزش درسطح استان اقدام کنندو پس از آن بایدبرای  به حداقل رسانيدن خسارات وارده ، تمهيدات جدي درخصوص ممانعت ازتخريب وتبديل پوشش گياهي طبيعي ودخل وتصرف غيراصولي دراين گونه اراضي وبه ويژه جلوگيري ازاحداث باغ وآبياري درمناطق ودامنه هاي مستعد لغزش ونيزخودداري ازساخت وساز واحداث بناهاي مختلف دراين گونه دامنه ها، به عمل آورند. اقدام ضروري ومهم ديگر، تخليه وجابه جايي روستاهايي است كه درمناطق مستعد لغزش واقع شده اند. بديهي است برنامه هاوراهكارهاي مورد بحث هنگامي عملي خواهند شدكه روستائیان محترم درسطح استان همكاري لازم را بادست اندركاران امورروستا هامبذول دارند. برای بالابردن آگاهی مردم اقدامات آموزشي وترويجي لازم انجام پذيرد .حمايت هاي مالي دولت برای  جابه جايي سكونت گاهها و بطور كلي ساخت وسازهايي كه در مناطق لغزشي ويا مستعد لغزش واقع شده اند نيزضرورت دارد .  تاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

سوتی دادید؟میدونیدسوتی یعنی چی؟یک نمونه ساده اش اینه که

  بری واردمغازه ای بشی بپرسی:« آقااین پفک های 200تومنی

چنده؟»ویاروبگه:« پفک های 200تومنی 200تومنه پوفک».یکی

ازدوستان می گفت :یک  دفعه بدجوری سوتی دادم به دوستم  

رسیدم پرسیدم ازبابات چه خبر؟گفت:«اون خدابیامرزکه 2سال

 پیش مرد».خواستم خودموخراب نکنم گفتم :هنوز

هم توهمون قبرستون قدیمیه؟که دیدم بدجوری سوت سوتی

شدم.راستی شماچندبارسوتی دادید؟فکرنکنیدسوتی دادن کارفقط

آدمای معمولی است.

چندتاسوتی دادن آدم بزرگارابراتون می نویسم بخونیدتامنظورم را

دراین موردکه چرااین دفعه سراغ سوژه سوتی رفتم  بگم:

سری بزنیم به کشورالیاس بزرگ ،آمریکا:

اول سوتی ادارات وارگان های اوناروبخونید:

درنامه ای ازسازمان خدمات اجتماعی ایوا,آمریکابه فردی نوشته بودند:

کمک هزینه پزشکی شماکه ازتاریخ 24/9/84آغازشده بودازاین تاریخ به دلیل مرگ شماقطع می شود.

اینم اطلاعیه ای که دریکی ازایستگاه های قطارامریکا نصب شده بود:

هشدار،دست زدن به این سیم هابه معنی مرگ آنی است متخلفان تحت پیگردقانونی قرارخواهندگرفت .

اف ادواردهربرث ، رئیس نظام وظیفه امریکادریک سخنرانی این جوری سوتی داده بود:

تنهاراهی که می شودیک« ارتش داوطلب» داشت این است که افرادرابه خدمت «اجباری» بفرستیم.

یکی ازسناتورهای ایالت نیوجرسی دریک سخنرانی داغ سوتی داده بودکه سوت زدن مردم رابه همراه داشت(البته هوکشیدن وگوجه فرنگی پرت کردن هم داشته) گفته بود:

گورپدرملت ،من نماینده مردم هستم

وقتی یک سناتوراین جوری سوتی میده به طورحتم دریک جلسه شورای شهرازاین سوتی هافراوان به گوش می خوره .دریک سخنرانی  که درجلسه شورای شهروالت همس تاون آمریکا صورت گرفته بودیکی ازاعضای شورای شهرگفته بود:

شمشیرم راازغلاف بیرون می کشم وتاوقتی همه حرف هایم راثابت نکرده ام دست ازشلیک برنمی دارم.

حالاشماتصورکنیدیکی بخوادباشمشیرشلیک کنه چی میشه .

وقتی بیل کلینتون ازریاست جمهوری آمریکاکناررفت وجرج بوش ویابه عبارتی «بیل» کارش تموم شدو«بوش »دراومدانتظارمی رفت سوتی های زیادی داده شودالبته دوتاسوتی ازجرج بوش پدرداشته باشیدتابرسیم به اصل مسئله که میخوام بگم :

جرج بوش پدررئیس جمهورآمریکاهنگام رقابت برای دوره اول ریاست جمهوری دیدبی کاری حرف اول رامی زنه خواست ازاین حربه برای تبلیغات استفاده کنه دریک سخنرانی گفت :

من می خواهم کاری کنم که به هرکسی که شغلی دارداطمینان بدهم که درآینده به دنبال کارباشد.

اینم یکی دیگه ازسوتی هاش :

من هوادارلارنس ولک هستم مردفوق العاده ای است درقبل که چنین آدمی بودهنوزهم هست یانه ؟نمی دانم به هرحال هرجاکه هست خدانگهدارش باشد.

حالااگرنباشه خدانگهدارش بودن خیلی سوتی است ولی همه ایناروبرای این گفتم که بوش رئیس جمهورفعلی امریکادریک سوتی بزرگ همون یک ذره آبروی امریکاراهم بردکه به جای تبریک فرارسیدن «عیدفطر»،آغازسال نوی هجری قمری رابه مسلمانان تبریک گفت وشایدهم باکمال پررویی توی کتاب رکوردهابه عنوان بزرگترین سوتی قرن ثبت بشه.

 

«عحصان»

 

 

   

 تاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

حسن آخوندپور متولد1360مشهدفعالیت هنری خودراازسال 76باتئاترشروع کردوبه عضویت انجمن نمایش درآمد.اواولین فیلم کوتاه تجربی خودرادرسال 79ساخت .

وی بعدازساخت چندفیلم کوتاه مستندوداستانی ساخت فیلم بلندداستانی «فریاد»راتجربه کرد.

وی درسال 82فعالیت هنری خودراباسیمای خراسان رضوی درمقام دستیارکارگردانی سریال 13قسمتی «عشق وخاکستر»آغازوبعدازآن باتدوین همان مجموعه به عنوان یکی از

تدوین گران آن مرکزمشغول به کارشد.

آخوندپورکه برنامه دیداربه تهیه کنندگی وی ازشبکه خراسان شمالی درحال پخش است درگفتگوباخبرنگارمابه سئوالاتی درموردآخرین کارهنریش پاسخ داد.

چه فیلم ویاسریالی رادردست ساخت دارید؟

تهیه کنندگی وکارگردانی پروژه بزرگ ساخت سریال طنز«چاردیواری»رابرای صداوسیمای مرکزخراسان شمالی به عهده دارم.

چراپروژه بزرگ؟

چون اجرای این پروژه های سنگین درتوان صداوسیمای نوپاوتازه تاسیس این استان نیست که همت وتلاش زیادمدیران وحس اعتمادشان موجب شداین کارانجام شود.

TinyPic image

 

 

چرانام سریال چاردیواری انتخاب شد؟تداعی چهارخونه نیست ؟

بایدبگویم که تقلیدی درکارنبوده ،طرح ابتدایی این سریال باهمین نام که متعلق به نویسنده بسیارتوانمندوطنزپردازجوان شهربجنوردآقای مهردادصدقی است متعلق به سال گذشته بوده که بعدازبررسی درشورای طرح وبرنامه صداوسیمای مرکزخراسان شمالی ونگارش فیلمنامه اکنون مراحل تولیدآن آغازشده است ومربوط به زمانی است که خبری ازسریال چارخونه نبود.

شماچطورفیلمنامه این سریال راانتخاب کردید؟

بایدبه جرئت بگویم که ازمعدودفیلمنامه هایی بودکه درحال وهوای طنزنوشته شده بود.این نظرمن نیست بسیاری ازاساتیدفن که این سریال نامه رامطالعه کرده اندچنین نظری داده اند.متن یک طنزموقعیت ،شیرین ،بکروتصویری است که منطبق بامشکلات جوانان ومطالبات نسل جوان نوشته شده که قلم مهردادصدقی وقتی به تصویرکشیده شوداندیشه نهفته درمتن رابیان خواهدکرد.

داستان سریال ؟

 فضای دانشجویی پسرانه ودخترانه ودیدنش برای دانشجویانی که کمتراز100واحدپاس کرده اندتوصیه نمی شود.

شیوه کارگردانی به چه صورت است ؟

ازلحاظ تولیدبایدبگویم کاربا2یا3دوربین به صورت هم زمان باسیستم Dvcamضبط می شود.بادراختیارگذاشتن دکوپاژصحنه به استادمحمدنجفی که درمقام بازی گردان کار،همکاری دارندبازیگران آماده تمرین بادوربین می شوندوبعدازچندمرحله تمرین بادوربین ،صدا ،بازیگر ضبط آغازمی شود.این شیوه یعنی تقطیع نکردن پلان وضبط پلان ،سکانس های چنددوربینی به تداوم حس بازیگرواجرای بداهه گویی کمک به سزایی می کند.

بازیگران چگونه انتخاب شدند؟

مابااستفاده ازبازیگران بومی استان های خراسان وانتخاب به حق آقای نجفی سعی کرده ایم تیم منسجم کارا،خلاق راکه درحدواندازه متن باشدپیداکنیم که برخی ازاین عزیزان نیزهم خراسانی ولی مقیم تهران هستند.

چه مشکلاتی برسرراه ساخت سریال داشتید؟

باهمکاری صمیمانه مسئولین صداوسیمای خراسان شمالی ونهادهاوارگان های استان اگرمشکلی هم پیش آمدبرطرف شدولی  گاهی بابستن خیابان ویاقرق کردن برخی ازاماکن مشکلاتی را دربرخی ازمواقع برای بجنوردی های خوب پیش آوردیم که عذرخواهیم .

این سریال کی قراراست پخش شود؟

درزمانی نه چندان دور،یکی ازشبکه های سراسری اقدام به پخش آ ن خواهدکرد.تاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۸:۱۹ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

هرگزندیدم برلبی لبخندزیبای تورا  هرگزنمی گیردکسی درقلب من جای تورا

بگوعاشقی تاسلامت کنم

تمام دلم رافدایت کنم

 

اگراین smsروبخونی ویروس واردمغزت میشه

Load

10%

50%

90%

Eroor

 Maghz

 yaft nashod

 

 

یک بوسه تقدیم به آن که دارمش دوست

تقدیم به آن که قلبم ازاوست

اگرمهتاب ازتن برکندپوست

جداهرگزنگرددیادم ازدوست

 

شیطان اعلام کردتامی توانیدگناه کنیدسهمیه سوخت آتش جهنم تمام شده است .

 

ارزش محبت استمرارآن است نه به اندازه آن .

 

خدایامن کماکان مومنم به ای که هرکه هوایی توشدهوایش راداری.

 

ماغرق گناهیم ولی پاک سرشتیم

حسرت زده یک وجب ازخاک بهشتیم

شکرانه زایل شدن حالت اغما

ازخوردن آن میوه ممنوعه گذشتیم

هرچندکه ابلیس بسی وسوسه هاکرد

اماچوپری بنده خالص نگشتیم

غفلت بکشدیونس جان دردل ماهی

چون غمزه هستی به دل مزرعه کشتیم

افسوس که این ماه مبارک به سرامد

 دردفتراعمال ثوابی ننوشتیم

 

هم سوخت دلم زرفتنت هم جگرم

بارفتن خوددوگانه سوزم کردی

 

باخیال توبه سربردن اگرهست گناه

باخبرباش که من غرق گناهم همه شب

 

یکی بااحساس یکی بازی می کنه 3برهیچ می بازه.

 

رازدل حاج فتوحی :

الاقدسی دگرازتوبریدم

پس ازعمری به این نکته رسیدم

چوماه صورت هستی رودیدم

به روی زشت منحوس تو......

 

زبان حال حاجی فتوحی پس ازبازداشت هستی:

ای خداحاج یونسم ای مهربان

هستیم بستان وهستی وارهان

 

جمعه یعنی یه غروب وعده دار

دعده ترمیم قلب یاس زار

جمعه یعنی مادرچشم انتظار

درهو.ای دیدن روی نگار

جمعه یعنی یک شمادلواپسی

می شودمولابه دادمارسی

 

زبان حال حاجی فتوحی

ماه هستی من فقط توهستی

قدسی می خوام چکارکنم توهستی

 

 

بگفتاحاج فتوحی بعدهستی

بریدم من زقدسی هم زهستی

هزاران شکربه درگاهت خدایا

درطوبی بروی من نبستی

 

هرچندلطیف وسبزوبااحساسی

معصوم ونجیب وپاک همچون یاسی

هرچندفرشته ای ولی می ترسم

یک روزبفهمی که توهم الیاسی

 

ماکه همسایه اشکیم ولی بادل تنگ   گرکسی خنده زندیادشمائیم هنوز.

 

آخرین smsدررابطه باسریال های ماه رمضون :نه بردیانه هستی زنتوبه چسب دودستی .

 

به دوچشم خودت توجه کردی بااین که همدیگه رونمی بینندباهم نگاه می کنندباهم می چرخندباهم اشک می ریزندمی خوابنداین یعنی اوج رفاقت .

 

فتوجی بزرگ اعلام کردبه کوری چشم قدسی وهمه بینندگان خانم دکتربردیاراهم می گیرم.

 

پیشاپیش عیدقربان ،عیدغدیر،عیدنوروزراتبریک عرض می کنیم

ستادسهمیه بندی sms

 

یه توپ دارم قلقلیه موی سرت فرفریه چون اس مس نداشتم سربه سرت گذاشتم

 

جیگرمنی

عمرمنی

ماه منی

نورمنی

عشق منی

روح منی خمینی

 

درماهیتابه عشقت سوختم کمی روغن بریزبی مروت .

 

بزرگترین لذت زندگی داشتن دوستی است که بفهمه گفته هاتو،نگفته هاتووسکوت تورو.تاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۸:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

به یارومیگن اگرجنگل آتیش بگیره وآب نباشه چکاربایدکرد؟

میگه: تیمم می کنیم .

 

یاروباالاغ شطرنج بازی می کردگفتندچراباالاغ شطرنج بازی می کنی اون که نمی فهمه .

گفت:باهمه نفهمیش دوبارازمن برده .تاريخ : شنبه ۲۸ مهر۱۳۸۶ | ۸:۱۷ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

عیدسعیدفطربرهمه عزیزان مبارک باد

در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز بياموز

  خوشحالم که خوابي عزيزم چون اگه بيدار بودي و مي دونستي از دلتنگي تو خوابم نمي بره حتما خوابت نمي برد

.

دل تو از سنگ هم که باشه برای من مشکلی نیست... چون من هنوزم بت پرستم

 

.

زندگي برگ بودن در مسير باد نيست، امتحان ريشه هاست

 

.

شک ندارم که اگر خداوند قبل از حضرت آدم تو را می آفرید شیطان اول از همه سجده می کرد

 

 

من براي سال ها مي نويسم سالها بعد كه چشمان تو عاشق مي شوند افسوس كه قصه مادربزرگ درست بود هميشه يكي بود يكي نبود

  

                                                                                            

ميگن شيشه ها احساس ندارن ولي وقتي رو شيشه هاي مه گرفته مينويسم دوست دارم اروم اروم گريشون ميگيره .

ميگن قلب آدمها اندازه مشتشونه , اما چه طوري يه دنيا مهربوني و يه آسمون صداقت - يه کهکشون محبت و يه دريا عشق تو قلب تو جا شده ؟

 

قلبمو به تو هديه مي دم مواظبش باش نه به خاطر اين که مال منه به خاطر اينکه تو توشي.

                                                                                                      

جمله دوست داشتن ودوستت دارم
حتي دروغش قشنگ است  

     

.

.

مي دوني چرا دل به دلت دادم؟ به خاطر شباهتت به ماه ، با اين تفاوت كه ماه سه حرف داري ولي تو حرف نداري

 

وفاداري را بايد از نيلوفري آموخت كه به دور هر شاخه اي مي پيچد؛در آغوشش مي ميرد.

 

هزاردهقان براي باران دعاكردندولي باران نيامدخدابه يادكودكي بودكه چكمه اش سوراخ بود.

 

اينم يك جورتبليغ :خميردندون پونه چشمونمي سوزونه .

 

به حساب جاري قلب طلايي شما100ميليون عرض ادب واريزكردم شمامي توانيدبامهركارتتان هرقدرلازم داشتيدبرداشت كنيد.

 

تحفه اي دريافت نكردم كه فداي توكنم

يك سبدعاطفه دارم همه ارزاني تو

 

حاجي توديگه كي هستي؟

دست قدسي روتوبستي

رفتي سراغ هستي

بگومال كي توهستي

بين قدسي وهستي

كدوموبه نافت بستي

برودنبال هستي

كه توعالم هستي

نداريم مثل هستي

 

طرح تعويض زنان فرسوده:قدسي بده هستي بگير.

 

دوش ازحجرتودل حالت ظلمت كده داشت

ياتوشمع فروزنده آن محفل بود

 

بوسه تصادفي است كه خسارتي نداردآغوش تنهاپاركينگي است كه جريمه نداردمحبت تنهاهديه اي است كه كادونداردوتوتنهاكسي هستي كه همتانداري

 

عزيزدلم بوسم ميدي

بوسم ميدي

بوسم ميدي

بابابوسم ميدي

خيلي بوسم ميدي

سمپاشي كردي؟

 

 

00:03

00:02

00:01

00:00

((( ((boom)))))))   

دلم ازدوريت تركيد.

 

هروقت كسي تونست اسم توروبايخ روي خورشيدبنويسه بدون بيشترازمن دوستت داره.

 

 

هرچندكه ازديده من گم شده اي

غمخواروكمك رسان مردم شده اي

درقصردلم جواهرقلب مني

اي دلبرمن شبيه يانگوم شده اي

 

هميشه واسه گل گلدان باش كه اگربه آسمون هم رسيدي يادت باشه ريشه ات كجاست .

 

به ياروميگن پاشوسحره .ميگه خودم مي بينمش يابهش بگوفردازنگ مي زنم .

 

 

توكه آهسته مي خواني قنوت گريه هايت را

ميان ربناي سبزدستانت دعايم كن

 

 

اگه كسي ديوونت بود ، بازيش نده اگه عاشقت بود ، دوستش داشته باش اگه دوست داشت ، بهش علاقه نشون بده اگه بهت علاقه داشت ، فقط بهش لبخند بزن اينطوري هميشه يه پله ازش عقب تري اگه يه روزي خسته بشه و يه پله بيادعقب تازه ميشه مثل تو!

.

قلبم رو شكستي ولي من بيشتر از قبل دوستت دارم ميدوني چرا ؟؟؟ چون حالا هر تيكه از قلبم تورو جداگونه دوست داره

در زندگی بارون نباش که فکر کنن با منت داری خودتو به شیشه میکوبی ، ابر باش که منتظرت باشن که بباری!


از خدا پرسيدم چي دوست داري ؟ گفت : سخاوت . ديوانه گفت: حماقت . غم گفت: ملامت . کوه گفت: صلابت . معشوق گفت : نگاهت . فداي تو که گفتي : رفاقت ديشب خواستم واسه دل خودم فال بگيرم وقتي فالنامه رو باز کردم چشمم به شعري افتاد که هيچ ربطي به دل من نداشت تازه فهميدم که دلم مال خودم نيست!!

محبت مثل سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب نمیشه درش آورد. اگرم بخوای درش بیاری باید اونو بشکنی!

 

براي هزارمين بار پرسيد: تا حالا شده من دل تو را بشكنم؟من هم براي هزارمين بار به او دروغ گفتم : نه! هيچوقت... تا مبادا دلش بشكند

 

تو ميروي و من فقط نگاهت ميکنم، تعجب نکن که چرا گريه نميکنم، بي تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو همين يک لحظه باقي است...

 

ما جدا افتادگان را هیچ کس غمخوار نیست   جان فدای دوست کردن پیش ما دشوار نیست

 

تا وقتی پیشم بمونی بارون قشنگ و نم نمه    هوای رفتن که کنی مرگ گلای مریمه

 

پرسیدم عشق چیست؟ گفت آتش است. گفتم مگر آنرا دیده ای؟ گفت نه در آن سوخته ام!

 

سعی کن مثل خورشید زیاد نور ندی چون همه از نورت استفاده می کنن ولی اصلا نگات نمی کنن؛ سعی کن مثل ستاره کم نور بدی تا همه تو خلوت شباشون دنبالت بگردن!!

 

آسمان را قسمت كردند:.....تكه اي براي بركه.....تكه اي براي رود....تكه اي براي دريا

دلم را قسمت كردند:..........تكه اي براي تو....تكه اي براي تو......تكه اي براي تو

.

مي گن لبخند ربطي به مرگ نداره ، ولي تو بخند تا من برات بميرم


اگر كتاب زندگي چاپ دوم مي داشت هرگز نمي گذاشتم كه اينقدر غلط چاپي داشته باشد... ادامه ...
---------- * ----------- ميدوني اين چيه؟؟؟ اين تويي .. تو تك ستاره آسمون دل مني..

درنبردبین انسان های سخت وروزهای سخت این انسان های سخت هستندکه می توانندنه روزهای سخت

 جمعه یعنی یه غروب وعده دار

وعده ترمیم قلب یاس زار

جمعه یعنی مادرچشم انتظار

درهوای دیدن روی نگار

جمعه یعنی یه شمادلواپسی

می شودمولابه دادمارسی؟

 دوست داری خرماچت کنه یاتوخری راماچ کنی یایکی بایه ماچ خرت کنه یایکی خرکی ماچت کنه یایکی این قدرخربشه که ماچت کنه؟

 چون نامه  جرم مابه هم پیچیدند

بردندوبه میزان عمل سنجیدند

بیش ازهمه کس گناه مابودولی

مارابه محمدوعلی بخشیدند

 (20رمضان)حلول ماه شوال مبارک باد0 ستادروحیه داد به مومنان روزه گیر.

 امشب آرزوهایت روروبال فرشته هابذاروتارسیدنشون به آسمون دعاکن صدای اجابت دعاکه به دلت رسیدماراهم فراموش نکن.

 باخوابیدن درشب قدربه اندازه 1000ماه استراحت کنید

الیاس

 

شب تاریک ونخلستون وغربت

دوکیسه نان ویک مشک محبت

سحرمحراب باشمشیرمی گفت

چه کردی باعلی ای بی مروت

 آدمابرای هم مثل یک کتاب می مونندزمانی که میرسندبه آخرش سراغ یک کتاب دیگه میرن یادمون باشه جلوی دیگران تندتندورق نخوریم

ببخشيد عزيزم كه اين موقع شب مزاحم خوابت شدم چون يه سوال مهم برام پيش اومده، ميخواستم بدونم «هواپيما بوق داره؟..تاريخ : شنبه ۲۱ مهر۱۳۸۶ | ۷:۴۲ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |
عکس هاازآقای حمیدرضاجمشیدی

چهارگوشه دلشان کربلابودووضع زندگیشان خرابه شام دست یاری به سوی مردم درازکرده بودندودردناک بودزندگیشان .تاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۴۰ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |
مرکز۱۲آذربجنوردمحل نگهداری معلولان ناتوان جسمی وذهنی

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۳۶ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

گاهی برای شادی ماتمکده دل تنگ دوستان، دوتارمی زنم نه بادوتارچوبی که باتارهای ماتم گرفته دلم ،نه دردستگاه شور،همایون وماهوردردستگاه غم ودرگوشه حزن.خداراشکرکه می توانم شادی ارزانی کنم .

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۳۰ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

شرمنده ام ،«تنها»یم میان «تن»ها،ولی وقتی دست محبتی ،نگاه مهربانی ،طنین گام دردمندی درغم خانه دلم احساس می کنم می خندم وکف می زنم که مبادادل نازکشان به دردبیایدولی هرگزدریای اشک رابردیدگانم کسی ندیدوقتی تنهایم می گذاریدومی روید.

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۷ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |
نمی خواهم ناله کنم ،حرفی بزنم ،دردی ازهزاران دردنشسته بردلم رابیان کنم ،سکوتم سرشارازناگفته هاست فقط سلام مرابه مادرم برسانیدبگوئیدکویرتنم ،تشنه دریای محبت اوست

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

اگردرکوفه بودم همه یتیمان این جاراجمع می کردم باکاسه های شیربه دیدارمظلوم تاریخ می رفتم مولا،یتیمان رادوست داشت شمابه سراغ دوستان یتیم من ودوستداران آن یتیم نوازنمی آئید؟

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۳ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

می گویندکسانی که باهم خندیده اندممکن است یکدیگررافراموش کنندولی کسانی که باهم گریسته اندهرگزیکدیگررافراموش نمی کنندماجگرگوشه های مادرانمان هستیم یک نگاه غمخوارراهرگزفراموش نمی کنیم محبت رابه هرقیمت که باشدماخریداریم.

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

من هم آرزوداشتم روزه بگیرم وسرسفره محبت پدرومادر،طعم شیرین خرمای محبت رابچشم .غروب دلتنگ من سوته دل که فرامی رسد دندان صبربرجگرسوخته نمی گذارم که غم وغصه درونم رافریادکنم این گونه بغضم رافرومی نشانم .

TinyPic imageتاريخ : دوشنبه ۱۶ مهر۱۳۸۶ | ۸:۲۰ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

 

«لطف كنيدپايين برگه راامضاكنيد»،«برگه بدون امضاارزش ندارد»،«درخواست بدون امضاقابل رسيدگي نيست»و...جملاتي است كه دربسياري ازنهادهاوسازمان ها زمان مراجعه ودرخواست كارو...مي شنويد.آيامي دانيدكه ازروي امضاي افرادنيزمي توان به شخصيت آن هاپي برد. شماچگونه امضامي كنيددرامضاي خودتان ازخطوط عمودي استفاده مي كنيدياافقي ؟امضايي ساده داريدياپيچيده ؟اين اطلاعات درموردامضاهاتاحدودي درشناخت شخصيت افرادبه شماكمك مي كند:

 

- برخي افراددرامضاي خودازخطوط عمودي استفاده مي كننداين افرادكساني هستندكه درانجام كارهاي خودبيش ازحداصراردارندوتاتوان دارندبراي به كرسي نشاندن حرف خودپافشاري مي كنند.

 

- برخي ازافراددرامضاي خودفقط به نوشتن فاميل بسنده مي كنندآنهاكساني هستندكه داراي منزلت خاصي هستندوسعي مي كننداحترام به خانواده خودرادرقالب ذكرفاميل درامضاحفظ كنند.

 

- برخلاف افرادي كه درامضاي آن هاخطوط عمودي ديده مي شودافرادبه اصطلاح يك دنده اي هستندکساني که درامضاي خود از خطوط افقي استفاده مي کنند انسان هايي هستندكه نظم وانضباط درزندگي آن هاحرف اول رامي زند.

 

- مي گويندزماني كه كودكان درنقاشي كردن ازمستطيل زياداستفاده مي كنندداراي قدرت استدلال هستندوآن گاه كه ازمثلث بيشتربهره مي برندعلم بيشتري دارندوآنهاكه درنقاشي خودبيشترازدايره استفاده مي كنندازهوش بالايي برخوردارندكه درامضانيزاين مواردتاحدودي صادق است ولي كساني كه درامضاازدايره وبيضي استفاده مي كنندانسان هايي هستندكه دوست دارندبه قله هاي پيشرفت وافتخاردست پيداكنند

 

- گذران زندگي سخت كودكي ،تحمل مشقت هاومرارت هاي زياددردوران كودكي درامضاي كساني بيشترديده مي شودكه موقع امضاكردن فشارزيادي برخودكارويامدادواردمي كنند.

 

- برخ امضاهابسيارمشكوك به نظر مي رسدشكل درست وحسابي ندارندپيچيدگي بيش ازحددرامضاي آن هاحرف اول رامي زنداين افرادبه طورمعمول انسان هاي مشكوكي هستند.

 

- برخي عادت دارنددر امضانام وفاميل خودرابه هرشكلي كه شده بنويسندخواه  پس ازپايان امضاوخواه درلابلاي خطوط افقي وعمودي امضا ،اين افرادخودرادرفاميل برترمي دانندكه به نوعي اتكابه نفس آن هارانشان مي دهدوبه عبارتي ديگر دوست دارنددرفاميل برترباشند.

 

- برخي ازانسان هااسم خودرامي نويسندوباخطوطي افقي وياعمودي  روي آن خط مي كشندكه احتمال مي روداين افرادهنوزشخصيت واقعي خودراپيدانكرده اند.

 

- انسان هايي كه امضاي آن هادرجهت عقربه هاي ساعت است  کساني انسان هاي منطقي هستند .

 

- کساني که بر عکس عقربه هاي ساعت امضاء مي کنند ،دير منطق را قبول مي کنند و تاحدودي غير منطقي هستند .

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶ | ۴:۵۹ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

مردبه خدامیگه چرازن هارازیباآفریدی ؟

خدا:چون عاشق آنهاشوید.

مرد:چراناقص العقل؟

خدا:چون زن توبشه.

 

یاروآن قدردوست دخترش رادوست داشت که هرروزازطریق پست برایش نامه می نوشت عاقبت دختره باپستچی ازدواج کرد.تاريخ : شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶ | ۳:۵۴ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

«ياعلي» گفته واردسالن گلشن آميخته به عطرقرآن مي شوي تابلوهاي خوشنويسي وهنرهاي تجسمي گوشه اي ازجمال الهي رابه تصويركشيده اندباتابلو«بسم ا...»ی اكبرياني قدم درگلشن قرآن مي گذاري وباديدن تابلوهاي شكسته نستعليق«يلدااحمدي مقدم»،«وان يكاد»«علي پسنديده» ونقاشي خط زيباي«رضاخرمي درتابلوي«ليلاحسيني نيا»«انه هوالسميع العليم»رابرزبان جاري مي سازي و بانگاه به نستعليق زيباي«عبدا...ساعدي»«شهررمضان الذي انزل فيه القران»رازمزمه هرضربان قلبت مي شود.تابلوهاي«عليرضاشرافتي»و«مبين يزداني»زبان هرانسان باشرافتي رابه جمال نوراني يزدان معترف مي كند.تابلوي «رب شهرالرمضان»«علي غلامي»برزمينه سرخ ،دل رابه يادمظلوم محراب كوفه مي لرزاندوذكرصلوات درخط ثلث«براتعلي مدحت»وسياه مشق«سلام هي حتي مطلع الفجر»«محمودمحمدنيا»وكتابت «ربابه خرمي»تورابين ماه نزول قرآن وسپيده فطربه هروله مي كشاندوتابلوي خيره كننده «شهررمضان»«محمدقرباني»«صفا»يي به دل مي بخشدكه وصف ناشدنی است دوهلال آغازين وپاياني ماه در2گوشه تابلوي زيبايش چنان دل نشين است كه وقتي به تابلوخط هاي «خليل رستمي»مي رسي ناخودآگاه فريادبرمي آوري كه «لقاءالخليل شفاءالعليل»وتابلوي «اللهم غيرسوءحالنابه حسن حالك»«محمدقرباني» تورابه اين شفاوشفاعت اميدوارمي سازدو سوره حمد به خط نستعليق «نداغلام زاده»نداي تابلوي «عليرضاشرافتي»رافريادمي كندكه«ان اكرمكم عندا...اتقيكم».

«محمدشاكري»،«فاطمه فريدا»،«محمدخانلري»چنان مهارت خودرادرخوشنويسي به نمايش گذاشته اندكه اين سئوال درذهن خطورمي كندكه اين قدرت وتوانايي ازكجاآمده است ؟كه تابلوي زيباوآراسته وفريادگر«شادي ريحاني»به توپاسخ مي دهدكه «لاحول ولاقوه الاباا...»واين جاست كه بايدبراي دوري ازگزندهرچشم زخم به اين هنرمنداني كه عطرقرآن پراكنده انددرتابلوي «حسين شجاعي»،«وان يكاد»بخواني.

قدرت وتوان دستان هنرمندي چون « محمدحسين رضايي »درنوشتن «بسم ا...الرحمن الرحيم»چنان دربرابرتابلوتوراميخكوب مي كندكه دربرابرعظمت قدرت پروردگار،احساس كوچكي مي كني وتابلوهاي شكسته نستعليق«محمدرضازماني»چنان توراچون قطره اي دردل عالم بيكران پرتاب مي كندكه اگرتابلوي «اكرم اظهري»فريادنزند«نمازبپاداريدوزكات پرداخت كنيد»براي خودراه نجاتي نمي يابي .

«بسم ا...»رادرتابلوي گرافيك «رضارحماني»برلب جاري مي سازي ووارددنياي زيباي ديگري مي شوي .«مجيداحمدي»،«مرتضي خسروي»،«ابوذر»،«اعظم حسن زاده »درفلاش بكي تورادرآثارنقاشي خودبه صدراسلام مي برندغارثور،حراو...وطراحي سياه قلم «مهسارختياني» لرزه اي براندامت مي افكندوروزرستاخيزرابه يادت مي آوردوناخودآگاه دربرابرطراحي «سيدجعفركشميري»باذكر«يافاطمه الزهرا»آرامش مي يابي.

گلشن حال وهوايي خوش داردبه خودمي بالي ازداشتن اين همه هنرمندمومن ومتعهدوتابلوي هنرمندجوان«قهرمان»يادآورمي شودكه «توفيقي نيست مگربه ياري حضرت حق»مي بيني ومي گذري مي گذري ومي بيني وحس مي كني نوري به قلبت مي تابدوقتي درمقابل تذهيب «روح افزاقدوسي»و«زهراقليچ»قرارمي گيري كه چون خورشيدي مي درخشندبه «معراج»مي انديشي وقتي درمقابل تابلوي گرافيك «ايمان امين الشريعه»قرارمي گيري ومي خواني

 «اي قوم به حج رفته كجائيدكجائيد       معشوق همين جاست بياييدبياييد».

2تابلوي سفال «روح افزاقدوسي »گل بودن وازخاك بودن وجودت رابه تويادآورمي شودولي هنرنمايي «زهراقليچ زاده»،«زهراميرزايي»و«عمادجوادزاده »گل بودن ومعطربودن نيمه ديگرانساني تورابه تصويرمي كشندوازاين كه درتن خاكي اسيري شرم مي كني وروحت راكمان اره هاي كشيده شده برچوب «شيواشاهسون»و«شيماموسوي»براي خلق تابلوهاي معرق گويي به آرامي ومهارت برجسم وجانت كشيده مي شودتاتوراصيقل دهند.مكث مي كني دربرابرعكس«افشين نظري»كه قرآن ،،نوروپنجره رادرمقابل چشمانت به تصويرمي كشدتوان حركت نداري مهر«محمد(ص)»كارهنرمندفاروجي برقلبت زده مي شودازگلشن دل نمي كني كه خارج شوي وآتش سبزآرزوي گلشني ديگر،دردلت شعله ورمي شود.

 

 تاريخ : شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶ | ۳:۵۳ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

برخلق جهان محرم رازاست علی

برعالمیان سوزوگدازاست علی

وقتی که به محراب شهیدش کردند

گفتندمگراهل نمازاست علی

 

 

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد

نشارحکم ولایت به ولی می تازد

گربنازدبه علی شیعه نداردعجبی

عجب این جاست خداهم به علی می نازد

 

 علی درکوچه های کوفه تنهاست

علی باکوفه درحال مداراست

علی دریا،خدادریاست امشب

شب پیوستن دریابه دریاست

 

امشب رحمت دوست جاری است

مانندرود

نه

مانندباران

اگردلتان لرزید

بغضتان ترکید

کسی این جامحتاج دعاست

 

 

عروج قرآن ناطق به عرض الهی تسلیت باد

 

 

شب قدراست ومن قدری ندارم

چه سازم توشه قبری ندارم

مبادالیله القدرت سرآید

گنه برناله ام افزون ترآید

مباداماه توپایان پذیرد

ولی این بنده ات سامان نگیرد

 

یک عمردرحوالی غربت مقیم بود

آن سیدی که سفره دستش کریم بود

خورشیدبودوماه ازاونورمی گرفت

تابودآسمان وزمین رارحیم بود

سرمی کشیدخانه به خانه محله را

این کارهای هرسحراین نسیم بود

  

 

 

خیلی ماهی

-

-

-

-

-

-

بخورچون امگا3داره .

 

 

این نردبان ترقی است

H

H

H

H

H

H

H

بااین نردبان بالامی روندنه پائین

 

 

میدونی شباهت توبادریاچیه ؟

هردوآبی وآرامید

هردومهربانید

خیلی بزرگید

هردوتووقتی عصبانی می شید

آدم می میره

 

اگردورم زدیدنت دلیل بی وفایی نیت

وفاآن است که نامت رابه پنهان زیرلب گویم .

 

 

بدون نیازبه گوشی باعزیزانتان تماس بگیریدسیم کارت اعتباری «الیاس»توزیع گردید.

روابط عمومی صداوسیما

 

هرگاه خداوندتورابرلب پرتگاهی قراردادبدان که یاتورانگه خواهدداشت یابه توپروازکردن راخواهدآموختتاريخ : شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶ | ۳:۴۹ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

دید....دید....دید....بوق ....بوق....بوق...

آخه چه کیفی داره بااعصاب مردم بازی کردن ؟چه عشقی می کنیدبابوق زدن های پشت سرهم؟میخواهیدچکارکنید؟نمیشه بدون بوق زدن ،کارهاراانجام داد؟راستی چرابوق می زنیم ؟چندجوربوق زدن داریم؟برای چه کارهایی بوق می زنیم وبوق می شیم ؟

داداش یاخواهرکوچولوروجلوی خونه سوارماشین می کنی دلت میخوادخوشحالش کنی براش بوق می زنی نه یکی نه 2تانه 3تابوق بوق بوق بوق ...که چی ؟اونم خوشش میادشروع می کنه بوق زدن داداش برای کوچولوحالاکوچولوبرای داداش بوق می زنه تایکی ازهمسایه هاکه عصبانی می زنه توکوچه ودادوبی دادراه می اندازه که :«چه خبرتونه بابامردم خوابن»وباغرورمیگی :«بچه اس میخوادحال کنه»خدائیش این جوابه ؟حالااگراون یکی نگه وتویکی نگی وبعدهم دعواو...نشه خوبه.

داری رانندگی می کنی باراننده یک ماشین که ازروبرومیادروبرومیشی می شناسیش بوق بوق بوق بوق به تعدادحروف سلام ...یعنی چی یعنی سلام ؟نمیشه باسرسلام بدی ؟نمیشه بایک دست سلام وبای بای کنی ؟

توپیاده رودوستتون داره بایکی صحبت می کنه می بینیش ،پامی ذاری روی ترمزیکی ،دوسه تایی بوق می زنی که متوجه توبشه بعدازکلی بوق زدن واعصاب دوروبری هارابه هم ریختن متوجه میشه ومیادسوارمیشه .نمیشه این جوروقتایک نیش ترمزبزنی سرتوازماشین دربیاری صداش کنی یاماشینوپارک کنی بیای پائین صداش کنی؟

همین دوست روسوارمی کنی پیرمردی ،پیرزنی ،بچه ای کنارخیابون بی خیال واستاده هوش وحواسش جای دیگه ای است یک بوق می زنی ازجامی پره وغش غش بادوستت می خندی وخبرنداری که مشت مشت هم فحش می شنوی ویاشایدهم نخوای بشنوی گازومیگری ودرمیری.

همین دوست راکه سوارکردی درخونه اش یامحل کارش پیاده می کنی جلوی درخونه خداحافظی می کنه به جای تکتون دادن دست چندتایی بوق می زنی یعنی خداحافظ؟بوق جای خداحافظی؟

می رسی جلوی خونه دید....دید....دید....بوق ...بوق...یعی چی ؟یعنی دروبازکن ...این بوق کارکلیدرامی کنه .همسایه هاتودلشون فحش میدن وکسی که میاددروبازمی کنه بااعصاب داغون دادمیزنه :«سرآوردی ؟چه خبرته اومدم دیگه خودت بیاپایین دروبازکن».اونی که اومده دروبازکنه می گه :«نیاتومی خوایم بریم بیرون خریدکنیم »میگی زودباشید...میره که بقیه روخبربده که جناب عالی تشریف آوردیدتاچنددقیقه دیرمیشه ماکه اهل بوقیم ....دید...دید....دید...که زودباشید.

سواراتومبیل میشن وراه می افتی توی خیابون 2،3اتومبیل پشت چراغ قرمزجلوی شماایستادن هنوزچندثانیه ای به سبزشدن چراغ مونده شروع می کنی به بوق زدن یعنی خوابت نبره یعنی حواست جمع باشه چراغ سبزشدحرکت کن .

خدانکنه اتومبیلی پشت موقع سبزشدن چراغ راهنمایی روشن نشده وراننده چندلحظه دیرحرکت کنه چندتابوق آبداریابه عبارتی بازبان بوق چندتافحش آبدارکه هی یارو(شایدهم یک کلمه ای بی ادبانه وهم وزن یارو)لگنتوبکش کنارو...

جلوی مغازه می ایستی که خانواده برای خریدپیاده بشن هنوزتومغازه نرفتن دید....دید...دید...یکی سرشوبرمی گردونه میگه چیه ؟اشاره می کنی بیا...میادبهش میگی برای من هم یک جوراب بخرید.توی اتومبیل نشستی دورازچشم همه یواشکی برای یکی که ازپیاده ردمیشه بابوق میگی منونگاه کن ایجادمزاحمت می کنی (اینجاشوسانسورمی کنم زیادنمی نویسم خجالت نکشی).همه اومدن جزداداش کوچیکه که بندکفشش بازشده داره می بنده دید...دید...دید...یعنی زودباش بجنب دیگه .اینم یک جورفحش محترمانه دادن وبااعصاب دیگران بازی کردن.

حالاتوخیابون داری میری رفیقت رومی بینی که ازت سبقت گرفت ...پاروروی گازفشارمیدی..فرمان تومشتت خفه میشه بوق بوق بوق که بروکنارمی خوام ردشم ردمیشی ودید...دید...دید...یعنی خیط دیدی من جلوزدم .می بینی چقدراهل بوقیم وای به کسی اگربه مابگه خیلی بوقی .بوق نیستیم؟

حالابوق های عروس کشان ...بوق های مسافرکش ها...بوق های ....بمونه تازه ازنوع بوق های شیپوری ،گاوی و...بگذریم  .

قبول داری که اهل بوقستانیم ؟   

 

 

 

 تاريخ : شنبه ۱۴ مهر۱۳۸۶ | ۳:۴۱ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

به مناسبت روزسالمند:

پیریم ولی همیشه مادل زنده

ازمهرووفاهست دل ماآکنده

نشینده ای این سخن که گویندهمه

هماره بلندشوددودازکنده

قاسم مهرنیا

شاگردزرنگ

خواهرم معلم است میگه دانش آموزی میزاول می نشست  من چندروزمداداوراگرفتم مشق بچه هاراامضاکردم بعدازیک هفته گفت من میرم میزآخرگفتم چرا؟گفت :چون شمابادمدادمن مشق هاراخط میزنیدمدادم زودتموم میشه.تاريخ : شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ | ۱۱:۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

 محمدفرنود كه متولد1339بجنورداست ازسال 56واردورزش باستاني شده وپس ازيك ماه به عنوان مرشدزورخانه شناخته شد.وي كه امروزدررديف مرشدهاي مطرح استان خراسان شمالي درزورخانه پورياي ولي بجنوردضرب مي گيرد.

Your Image Thumbnail

خراسان :ورزش زورخانه اي چه ويژگي هايي دارد؟

-    ورزش زورخانه اي مثل هرورزش ديگرويژگي ها ي عام وخاصي داردكه ويژگي هاي خاص آن اين ورزش راازديگرورزش هاجدامي كند.آداب وسنني داردكه ازپهلوانان ،دلاوران افسانه اي ايران ومردان بزرگ تاريخ اسلام وام گرفته است .اين ورزش سعي داردخُلق و خوی مردانگی ، مروت و جوانمردی را در ورزشکاران برانگيزاندويانيروبخشد. اين خصائل نيكودرقالب اشعاربه صورت آهنگين وهمراه باضرب زورخانه هنگام ورزش توسط مرشدانتقال داده مي شود.

خراسان :مرشدي رانزدچه كسي آموزش ديديد؟

- نزدمرحوم مرشد«ميري» دوره ديدم كه ازبس به ورزش باستاني ومرشدبودن علاقه مندشدم كه بابرادرم حسن فرنوددرشيروان هم باعث وباني گودورزش باستاني شديم كه امروزبا نام «شهيدنكويي»مزين است .  

خراسان :بيشترازاشعاركدام شاعران بهره مي بريد؟

-         سعدي ،حافظ ،فردوسي وازديوان شاعر بجنوردي ،عارف بجنوردي

خراسان :چرابه تازگي درسردم 3يا4مرشدمي نشينندوضرب مي زنند؟

-    هم نوازي چندمرشدزيبايي خاصي به مجلس مي بخشدوگاهي مرشدهاي مبتدي همراه بامرشدپيشكسوت ضرب مي گيرندكه كسب تجربه كنندودربعضي مواقع براي اين كه مرشدخسته نشودآن هاهمياري مي كنند.

خراسان: شرط سني خاصي براي مرشدشدن وجودندارد؟

- خيرهمان گونه كه درورزش باستاني محدوديت سني وجودنداردوپير،جوان وخردسال دركنارهم ورزش مي كنندمرشدهاهم ممكن است باشرايط متفاوت سني دركنارهم باشند.

خراسان :يك مرشدخوب بايدچه ويژگي هايي داشته باشد؟

مرشد  زورخانه ، حامل مهم‌ترين نقش در ورزش باستاني است بنابراين مرشد خوب ، بايد نوازنده‌اي چيره دست ، خواننده‌اي خوب ، آشنا و مسلط به آداب و رسوم زورخانه باشدوحرمت همه رانگه دارد.

خراسان :مهم ترين ويژگي مرشددرنوازندگي ضرب چيست؟

-    هماهنگي شعر و ريتم و هنر تلفيق شعر و موسيقي برترين هنريك مرشداست .مرشدبايدبه ريتم وقواعدآن تسلط داشته باشد.باتغييرحركت ورزشي بتوانددگرگوني آني دراوزان بوجودآورد.درگودزورخانه تنهاريتم است كه عواطف گوناگون وانساني ورزشكاران راتحت تاثيرقرارمي دهد.براي هرحركت ورزشي جديد،قطعات موسيقي وآوازخاصي بايداجراشودكه كندي ريتم وملودي ،تاكيدها،به تدريج تندوياكندشدن ورزش براساس حس وحال حاكم برفضاي زورخانه ،وظيفه مرشداست.

خراسان:برنامه هاي ورزشي درهمه شب هايك سان است ؟

- درتمامي شب هاياصبح هايي كه ورزش باستاني انجام مي شوديورزش يك ساعت طول مي كشدولي درشب هاي عيدومراسم ويژه هم مدت زمان ورزش طولاني است وهم كساني كه شيرين كاري بيشتري مانند بازي باميل و كباده راياددارندبه نمايش مي گذارند.

خراسان :خاطره بدوياخوبي ازورزش باستاني داريد؟

- ازورزش باستاني خاطره بدي ندارم ولي زيباترين خاطره اي كه ازاين ورزش دارم مربوط به سال 85است كه توانستم درجشنواره بين المللي ورزش باستاني كه باحضور22كشوردرمشهد برگزارشدحضورداشته باشم .خاطره ديگري كه دارم مربوط به سال 67است كه براي دوره مرشدي تحت نظراستادمحمدبرجي درتهران آموزش مي ديدم كه 250نفرباهم ازروي نت ضرب مي نواختيم كه هيجان آن روزرافراموش نمي كنم . 

خراسان :مشكل اساسي شما؟

-    درست است مرشدبودن عشق مي خواهدولي براي يك مرشدكه ضربش 15000تومان قيمت داردوبراثرسائيده شدن شلواروپيرهن به وسيله ضرب مجبوراست هزينه اي رامتقبل شود دستمزد30هزارتوماني درماه مبلغ ناچيزي است 0 بيمه نبودن ،بزرگترين مشكل مرشدهاست كه اميدوارم باحمايت هايي كه فدراسيون داردوهيئت ورزش هاي باستاني هم پشتيبان ماست اين مشكل حل شود.

 

 

 

 تاريخ : شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ | ۴:۵۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 به یارومی گن :وقتی حالت تهوع به تودست میده چکارمی کنی؟

میگه :منم به اودست میدم .

 

ياروماشين مي خره فرمان سمت راست بوده ميگن ازماشينت راضي هستي ؟

ميگه :خوبه ولي نميدونم چراهروقت تف مي كنم مي افته روي زنم .

 

زن :توزن خوشگل دوست داری یازن باشعور

مرد:هیچکدوم من تورادوست دارم  

 

مردچراوقتي ماباهم دعوامي كنيم توعصباني نمي شي ؟

زن :خودموكنترل مي كنم .

مرد:چه طوري ؟

زن :بامسواك توتوالت راتميزمي كنم .تاريخ : شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ | ۴:۲۸ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

گفتم :كارت سوخت بين رانندگان تاكسي هاي تلفني درجاجرم توزيع شد

گفت :فروش بنزين آزادازفرداآغازمي شود.

 

گفتم :عامل بدغذايي كودكان ؟

گفت :جيب خالي باباها

 

گفتم :مديركل تربيت بدني :نگاهم به ورزش هاي توپي مثبت است

گفت :پس توب كاري وشوت دادن به ديگران زيادميشه

 

 

گفتم :1200معلم درنقل وانتقالات استان شركت كردند

گفت :ازاول مهرسومين باراست خداچهارمي رابه خيركنه

 

 

گفتم :تنهايك خودروي حمل زباله درفاروج وجوددارد

گفت :فاروجي هاآجيل مي فروشنداگرمي خوردندآشغال زيادتوليدمي شد

 

 

گفتم :75درصددام عشايربيمه نشده است

گفت :بيمه عمربكنندهمه گوسفندهابيمه مي شن

 

 

گفتم :نبوددستگاه هاي ليتوگرافي وصحافي مشكل صنعت چاپ استان

گفت :صنعت به چاپ به چاب مي خوايم چكار؟

 

 

گفتم :چرابعضي هاروزه نمي گيرند؟

گفت :رمضان را«رم»ازآن خوانده اند

 

 

گفتم :برج هاي معروف دنيابرج پيزا،برج ايفل ....

گفت :برج زهرمار

 

 

گفتم :امشب صداي تيشه ازبيستون نيامد

گفت :شايه به صف هاي شيرفرهادرفته باشد

 

 

گفتم :گدايان بنزيني درپمپ بنزين هازيادشده اند

گفت :حتمادعامي كنندخدانفت دردنيا،بنزين درآخرت عوض بده . بنزين به قبربابات بباره.

 

 

گفتم :چراعمربناهاي جديدازقديم كمتراست

گفت :ديروزباايمان مي ساختندامروزباسيمان مي سازندتاريخ : شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ | ۴:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 مامعتقديم عشق سرخواهدزد

برپشت ستم كسي تبرخواهدزد

سوگندبه هر14آيه نور

سوگندبه زخم هاي سرشورغرور

آخرشب سردماسحرمي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

 

 برای شادی روح بانو هن 10مرتبه بگولعنت بربانو چویی واین smsرابرای 10نفربفرست بعدازیک هفته یانگوم رادرخواب می بینی

 

نگاهی آشنابریاس کردم

تورادربرگ گل اجساس کردم

خلاصه ازکلاس نازچشمات

2واحدعاشقی راپاس کردم

 

I love u

خوشحال نشوچون من همه حروف رادوست دارم

I love v

I love  w

I love   x

I love   y

I love    z

اگر«میوه ممنوعه»رابخوری «شکرانه»رابه جانیاوری آن وقت میری تو«اغما»بعدمیذارنت زیر«یک وجب خاک»

(نام سریال های ماه رمضان)

 

Smsعاشق اصفهانی :اگرگنجشک پریدن یادش برده اگه شیرین فرهادراازیادببره ماهی دریا،یادش بره تودریاست من پول smsکه به شمادادم یادم نمیره.

 يكه دونه دوستت دارم چون يه دونه اي

دوتادوستت دارم چون دوميت وجودنداره

100تادوستت دارم چون صدسال ديگه هم بگردم مثل توپيدانمي كنم

 

آيامي دونيدكه تنها99درصدمردهاهستندكه باعث بدنامي 1درصدبقيه مي شوند؟

كاش كسي تودلمون پانمي ذتشت اگرپامي ذاشت دلمونوتنهانمي ذاشت اگرتنهامي ذاشت ردپاشوجانمي ذاشت.

 

عشق عني لحظه هاي ناب عشق عشقي يعني همچومن شيداشدن

معشق يعني قطره ودرياشدن

عشق يعني ديده بردردوختن

عشق يعني درفراقت سوختن

 

دوست داشتن دل مي خوادنه دليل ، بدون دليل دوستت دارم

 

اميدوارم بااومدن پاييزهربرگ كه مي افته يك دونه ازغم هاي توي دلت كم بشه وديگه هيچ وقت غم نداشته باشي پاييزمبارك باد

 

@#$%^&*)&%$#@######%

$%^&^%$#$#@@#$^*))(

به خودت زحمت نده اين smsرايانگوم براي افسرمين جامگونوشته.

 

اززندگي لذت ببروباهمه مهربان باش چون درآخرجاده زندگي نوشته شده است :دورزدن ممنوع

 

Do

Dos

Dose

Dose ta

Chek bkhore to goshet

ميگي كي بودكه اين جوري پريدي سرگوشي؟تاريخ : شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ | ۴:۱۲ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |

 

زن وشوهرجوانی که تازه ازدواج کرده بودندازآرزوهای خودصحبت می کردندزن گفت :باحقوقی که می گیریم می سازیم ونبایدآرزوهای بزرگ کردبرای مثال من دوست دارم باهواپیما3روزه به شهرزیبایی چون اصفهان برویم دریکی ازهتل های خوب اقامت کنیم ودربهترین رستوران های شهرغذابخوریم .

مردگفت :می گویندخواستن ,توانستن است من بسیاری ازآرزوهاراعملی می بینم اگربخواهیم .زن گفت :همین یک آرزوی مرامی شودبرآورده کرد؟مردبرخاست دفترچه شماره تلفن هاراآورد.به دفترهواپیمایی زنگ زدباسلام واحترام گفت :آیاتاکنون شده شمایک یا2مسافررارایگان به یکی ازشهرهای کشوربرده باشید؟مسئول دفترگفت :نه .مردازآرزوی همسرش حرف زدوآرزوی مسافرت خودوهمسرش را باهواپیما بیان کرد.مسئول دفترهواپیمایی گفت :من خوشحال میشم که این آرزوی شمارابرآورده کنم و2بلیت رفت وبرگشت رایگان تقدیم حضورتان می کنم واین جریان رابه عنوان خاطره ای دردفترخاطراتم خواهم نوشت .

بلیت مسافرت جورشد.به چندهتل معروف اصفهان زنگ زدندوآروزوتقاضای خودرامطرح کردندکه صاحب یکی ازهتل هابابرخوردی زیباپاسخ داد:من درزندگی هیچ نداشتم ولی آرزوهای بزرگ رادست یافتنی می دانستم وهمیشه می گفتم یک جوغیرت وهمت لازم دارم وتوانستم ازهیچ به خیلی ازچیزهابرسم چراکه به خواستن ,توانستن اعتقادداشتم واین تقاضای شماراباکمال میل می پذیرم وهزینه 3 روزاقامت شماراباتمام خدمات می پذیرم .

زن وشوهرازشادی درپوست نمی گنجیدند2روزبعدسواربرهواپیماراهی مسافرتی شدندکه رسیدن به آن راازآرزوهای محال می دانستند.

هدف ازتعریف این داستان درآغازسال تحصیلی این است که دربسیاری مواقع فرزندانمان درکلاس ازپرسیدن می ترسندازدرخواست کردن می ترسنداگرآن زن وشوهرسئوال نمی کردندآیابه آن آرزوی زیبایشان می رسیدند؟

فرزندانمان نیزگاه درکلاس می ترسندکه سئوال کنندحتی زرنگ ترین شاگردهابیشترمی ترسندچون احساس می کننداگردرخواستی ازمعلم بکنند،سئوالی بپرسنددیگران خیال می کننداوتنبل است نمی فهمدودرک بالایی ندارددرصورتی که بایدبه آن هاآموزش دهیم «بخواهندسئوال کنند»ومطمئن باشندکه معلمان آنهامهربان ترازصاحب آن دفترهواپیمایی وهتل هاهستند.

 

 تاريخ : شنبه ۷ مهر۱۳۸۶ | ۳:۱۵ قبل از ظهر | نویسنده : احسان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.